Tai­wan zaká­zal kon­zu­má­ciu psie­ho a mača­cie­ho mäsa

Linda Cebrová / 16. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: wikimedia.org/pexels.com

Zatiaľ, čo u nás boju­je­me za pre­sa­de­nie záko­na o tom, že zvie­ra nie je vec, inde majú ešte hor­šie prob­lé­my. Tai­wan­ská vlá­da sa sna­ží ľudí pre­sved­čiť o tom, že psy a mač­ky sa nie­len­že nesmú týrať, ale ani kon­zu­mo­vať. Je to urči­te krok, tým správ­nym sme­rom, avšak je smut­né, že nie­čo také­to je potreb­né rie­šiť ešte v roku 2017.

Tai­wan sa roz­ho­dol zni­čiť súčas­ný trend roz­lie­ha­jú­ci sa po celej Ázii. Po novom už „ľudí“, kto­rí obcho­du­jú so psím mäsom ale­bo ho jedia, trest nemi­nie. Pred­tým sa zákon o ochra­ne zvie­rat vzťa­ho­val len na zákaz zabí­ja­nia a pre­da­ja psie­ho a mača­cie­ho mäsa. Nový zákon však potres­tá aj tých, kto­rí toto mäso kon­zu­mu­jú. Jed­not­liv­ci, kto­rí mäso jedia ale­bo s ním verej­ne obcho­du­jú, môžu byť poku­to­va­ní sumou medzi 1 640 a 8 200 dolá­rov.

foto:wikimedia.org

Nove­la sa tak­tiež vzťa­hu­je na zákaz veľ­mi popu­lár­ne­ho „wal­kin­gu“, kedy maji­te­lia vrám­ci pre­chádz­ky svo­jich psov ťaha­jú za autom ale­bo motor­kou. Tai­wa­nu sa tak poda­ri­lo zdvoj­ná­so­biť maxi­mál­ny trest odňa­tia slo­bo­dy za týra­nie zvie­ra­ťa na dva roky. Tak­tiež zvý­ši­li poku­ty do výš­ky 65 500 dolá­rov za kaž­dý kru­tý čin voči zvie­ra­ťu, kedy zvie­ra utr­pí zra­ne­nie kon­ča­tín, zly­há mu orgán ale­bo zomrie.

foto:wikimedia.org

Tí, kto­rí ten­to zákon poru­šia budú potres­ta­ní aj zve­rej­ne­ním ich mien a foto­gra­fií na verej­nom zozna­me. Tai­wan­ská pre­zi­dent­ka Tsai Ing-wen je jed­nou z tých, kto­ré sú zásad­ne za ochra­nu zvie­rat a ude­ľo­va­nie tres­tov za ich týra­nie. Svo­jej kra­ji­ne sa sna­ží ísť prí­kla­dom a čas­to je na fot­kách zachy­te­ná, ako pózu­je so svo­ji­mi dvo­ma mač­ka­mi. Tak­tiež si pred­ne­dáv­nom zobra­la k sebe domov dvoch psov, kto­rí boli v minu­los­ti obe­ťa­mi týra­nia.

Ten­to krok zo stra­ny Tai­wa­nu je silým impul­zom aj pre kra­ji­ny ako je Čína a Juž­ná Kórea, kde je kon­zu­má­cia psov stá­le veľ­mi roz­ší­re­ná. Pre­dov­šet­kým Čína je už dlho kri­ti­zo­va­ná za ich kaž­do­roč­ný fes­ti­val so psím mäsom, kde je bež­ne zabi­tých 10-tisíc psov len, aby ich moh­li násled­ne ponúk­nuť na miest­nom trhu.

Našťas­tie aj v Číne už ras­tie opo­zí­cia, kto­rá sa zásad­ne sta­via pro­ti využí­va­niu psie­ho mäsa. Z pries­ku­mu usku­toč­ne­né­ho v roku 2015 vyply­nu­lo, že tak­mer polo­vi­ca z 3 221 opý­ta­ných nesú­hla­sí, aby boli psy v ich kra­ji­ne naďa­lej potra­vou.

zdroj:cnn.com

Pridať komentár (0)