Tajná reč dotyku: Tieto fakty ťa prekvapia!

TS / 20. decembra 2018 / Tech a inovácie

Zau­jí­mavé fakty o oby­čaj­nom do­tyku, ktoré chceš ve­dieť

Zau­jí­mavé fakty o oby­čaj­nom do­tyku, ktoré chceš ve­dieť

Koža ob­sa­huje mi­li­óny sen­zo­ric­kých re­cep­to­rov. To vďaka nim si uží­vaš, keď sa dot­kneš mi­lo­va­nej osoby, ale aj kaš­mí­ro­vého šálu či lad­ných kri­viek mo­to­roly one. Na do­tyku zá­leží viac, než by si ča­kal.

Do­ty­kové pred­sudky

Do­tyk do­káže slušne za­má­vať s for­mo­va­ním na­šich ná­zo­rov o ľu­ďoch a o svete. V ame­ric­kej štú­dii z roku 2009 zis­ťo­vali vedci, či si spá­jame von­kaj­šie teplo člo­veka s vnú­tor­nou „vre­los­ťou“ a po­tvr­dili, že je to tak! Sku­pina dob­ro­voľ­ní­kov do­stala za úlohu dr­žať ná­poje od­liš­nej tep­loty. Tí, čo mali dlane ohriate od hrn­če­kov s ká­vou, boli pri po­dá­vaní rúk vní­maní ako vrúc­nejší a sr­deč­nejší než tí, čo tesne pred do­ty­kom dr­žali stu­denú li­mo­nádu.

Ešte ku­ri­óz­nejší vý­skum pri­nie­sol tím so­ciál­nych psy­cho­ló­gov z Uni­ver­zity v Am­ster­dame. Ľu­dia v ňom mali hod­no­tiť uchá­dza­čov o prácu, pri­čom ich ži­vo­to­pisy boli vy­tla­čené na kar­tič­kách od­liš­nej váhy. Uchá­dza­čom, čo mali ži­vo­to­pisy na ťaž­ších kar­tič­kách, pri­pi­so­vali účast­níci po­kusu „väč­šiu váhu“ aj v pre­ne­se­nom zmysle, od­ha­do­vali ich ako cha­riz­ma­tic­kej­ších a vá­že­nej­ších.

Zau­jí­mavé je, že do­ty­kové pred­sudky si pod­ve­dome pre­ná­šame aj do iných sfér ži­vota, me­nia na­prí­klad naše oča­ká­va­nia od tech­no­ló­gií. Zdrá­hame sa uve­riť, že smart­fón, čo váži iba 162 gra­mov, môže šlia­pať tak bez­chybne a ob­sa­ho­vať takú „ťažkú“ vý­bavu ako mo­to­rola one. A to pri kom­pakt­ných roz­me­roch 150 x 72 x 7,97 mi­li­met­rov.

Tak ako pri kaž­dom inom pred­sudku, aj tu po­môže je­diné – za­pnúť, vy­skú­šať a pre­sved­čiť sa na vlast­nej koži.

Chy­tíš… a už ju ne­pus­tíš

Po­znáš ten po­cit, keď prvý raz dr­žíš nový smart­fón a pri­pa­dáš si tak tro­chu ne­o­hra­bane? S mo­to­ro­lou one ho za­ru­čene ne­za­ži­ješ. Drží sa prí­jemne a ne­mu­síš sa báť, že sa ti vy­šuchne. A čo presne robí z mo­to­roly one „do­tý­ka­teľný“ kú­sok?

Na to, aby si svoj smart­fón nech­cel pus­tiť z dlane, do nej musí v pr­vom rade dobre za­pad­núť a zís­kať si ťa lu­xus­nými po­vr­chmi, prak­tic­kými roz­mermi, či vy­šper­ko­va­nými de­tailmi. Sú to najmä tie de­taily, čo mo­to­rolu one od­li­šujú od smart­fó­nov stred­nej triedy a do­vo­ľujú jej smelo kon­ku­ro­vať pré­mi­ovej­ším mo­de­lom. 5,9″ disp­lej Max Vi­sion HD+ má aty­pický po­mer strán 19 : 9, takže si ešte viac vy­chut­náš do­tyk prs­tom po disp­leji, čo re­a­guje až po samý okraj smart­fónu. O to väčší bude tvoj pô­ži­tok zo sur­fo­va­nia na webe, či sle­do­va­nia fil­mov.

Oblé rohy, pre­cízne vy­pra­co­vaný di­zajn 2,5D skla Cor­ningⓇ Go­rillaⓇ Glass a ko­vový rá­mik obo­pí­na­júci telo smart­fónu, do­tvá­rajú mo­derný look s pun­com ele­gan­cie. Žmurk­nu­tím od di­zaj­né­rov je ra­fi­no­vané pre­po­je­nie dvoch iden­tít – logo vý­robcu náj­deš to­tiž umiest­nené priamo na ske­neri od­tlač­kov prs­tov.

Mo­to­roly one sa mô­žeš do­tý­kať každý deň! Bude tvoja už za 249 eur.

Pridať komentár (0)