Tajom­ný auto­mat, kto­rý ti za $2 pre­dá kniž­nú mač­ku vo vre­ci

Mária Hvillová / 24. apríla 2016 / Tech a inovácie

V Toron­te, v The Monkey’s Paw, antik­va­riá­te, kto­rý sa špe­cia­li­zu­je na neob­vyk­lé kni­hy a papie­ro­vé arte­fak­ty od čias vzni­ku tla­če, vás hneď pri vstu­pe ohú­ri krás­ny, sta­ro­dáv­ne vyze­ra­jú­ci auto­mat. Je naozaj veľ­mi jedi­neč­ný — pre­dá­va totiž kni­hy, úpl­ne náhod­ne, za sym­bo­lic­kú cenu dvoch dolá­rov. Volá sa “Bib­lio-Mat” a je to prvý auto­mat na sve­te, kto­rý pre­dá­va sta­ré kni­hy úpl­ne náhod­ne.

Bib­lio-Mat skon­štru­oval pre The Monkey’s Paw Craig Small. Pod­ľa maji­te­ľov bol stroj kon­ci­po­va­ný ako rafi­no­va­ná alter­na­tí­va k vša­dep­rí­tom­né­mu a čas­to igno­ro­va­né­mu pre­daj­né­mu košu so zľa­va­mi. Keď zákaz­ník vlo­ží do prí­stro­ja penia­ze a je tak uve­de­ný do cho­du, Bib­lio-Mat začne dra­ma­tic­ky vrčať a vib­ro­vať. K väč­šie­mu napä­tiu a tajom­nos­ti oča­ká­va­nia, aká kni­ha nako­niec z maši­ny vypad­ne, pris­pie­va aj zvuk zvo­ne­nia sta­ré­ho tele­fó­nu. Je to sig­nál, že kni­ha už čo chví­ľu spad­ne dole do nádob­ky.

bibliomat12bibliomat22

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: mymodernmet.com, Euge­ne Kim

Pridať komentár (0)