Tajomný auto­mat, ktorý ti za $2 predá knižnú mačku vo vreci

Mária Hvillová / 24. apríla 2016 / Tech a inovácie

V Toronte, v The Monkey’s Paw, antik­va­riáte, ktorý sa špe­cia­li­zuje na neob­vyklé knihy a papie­rové arte­fakty od čias vzniku tlače, vás hneď pri vstupe ohúri krásny, sta­ro­dávne vyze­ra­júci auto­mat. Je naozaj veľmi jedi­nečný — pre­dáva totiž knihy, úplne náhodne, za sym­bo­lickú cenu dvoch dolá­rov. Volá sa “Bib­lio-Mat” a je to prvý auto­mat na svete, ktorý pre­dáva staré knihy úplne náhodne. 

Bib­lio-Mat skon­štru­oval pre The Monkey’s Paw Craig Small. Podľa maji­te­ľov bol stroj kon­ci­po­vaný ako rafi­no­vaná alter­na­tíva k vša­dep­rí­tom­nému a často igno­ro­va­nému pre­daj­nému košu so zľa­vami. Keď zákaz­ník vloží do prí­stroja peniaze a je tak uve­dený do chodu, Bib­lio-Mat začne dra­ma­ticky vrčať a vib­ro­vať. K väč­šiemu napä­tiu a tajom­nosti oča­ká­va­nia, aká kniha nako­niec z mašiny vypadne, pris­pieva aj zvuk zvo­ne­nia sta­rého tele­fónu. Je to sig­nál, že kniha už čo chvíľu spadne dole do nádobky.

bibliomat12bibliomat22

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: mymodernmet.com, Eugene Kim

Pridať komentár (0)