Tak takto vyze­rajú naj­po­pu­lár­nej­šie weby súčas­nosti na iPhone prvej gene­rá­cie

Ľudovít Nastišin / 15. januára 2016 / Tech a inovácie

9. janu­ára to bolo 9 rokov od ohlá­se­nia iPhone-u Ste­veom Job­som na Mac­world Expo. Today, Apple is going to rein­vent the phone — Steve Jobs.

Určite by vás zau­jí­malo, čo by sa s jeho prvou ver­ziu dalo robiť v súčas­nosti. Ako by to asi vyze­ralo? Ako by zvlá­dol tie dnešne naj­po­pu­lár­nej­šie weby?

Rýchla poznámka: Tento kon­krétny 1st gen. iPhone v sebe má naj­nov­šiu ver­ziu iOS dostupnú pre toto zaria­de­nie, čo je iOS 3.1.3. a prí­stup na domácu WiFi.

.…..

Tak sa pozrime na medium.com

i1

Ono to vlastne nie je až tak zlé. Okrem nie­koľ­kých chý­ba­jú­cich ele­men­tov ako ikona hľa­da­nia v pra­vej hor­nej časti a loga Medium v tej ľavej, stránka je inak plne funkčná. Trvalo to však 32,97 sek. na prvé načí­ta­nie, no ani zďa­leka tak dlho, ako nie­ktoré z ďal­ších strá­nok.

Nasle­duje The Verge

i2

Táto je o pozna­nie hor­šia. Web vyzerá ako jeden celý bor­del. Ele­menty sa pre­krý­vajú, nanič for­má­to­va­nie a naj­hor­šie zo všet­kého je, že to zabralo 3 minúty a 36 sekúnd, aby natia­hol home­page.

Potom je tu The New York Times

i3

Táto stránka je zau­jí­mavá aj z toho dôvodu, pre­tože to bola jedna z pôvod­ných strá­nok, ktoré Steve Jobs pre­zen­to­val na pódiu, keď uka­zo­val demo Safari. Nie je tam až taký roz­diel. Je to jedna z naj­pou­ži­teľ­nej­ších strá­nok z uve­de­ných. Naj­skôr je to kvôli tomu, že NYT stále pou­žíva ver­ziu opti­ma­li­zo­vanú pre mobily a nie res­pon­zívnu ver­ziu so všet­kými fun­kciami. V tomto prí­pade to trvalo 56,4 sek. Nič sve­to­borné, no na iPhone prvej gene­rá­cie cel­kom výkon.

i4

Aby sme boli pres­nejší, Steve Jobs uka­zo­val desk­to­povú ver­ziu stránky a tak sme skú­sili aj tú. Zabralo to dobré 2 minúty a nejaké drobné, no vyzerá to dobre.

Starý dobrý Face­book

i5

Face­book tak isto ponúka mobilnú ver­ziu stránky, ktorá je super rýchla. Na 1st. gen. iPhone to nabehlo za 5,9 sekundy. Nie len, že sa táto stránka načí­tala zo všet­kých naj­rých­lej­šie, bola aj naj­lep­šie fun­gu­júca. Stránka vyzerá a správa sa presne tak, ako by ste to od ori­gi­nál­neho iPhonu čakali. Môžeme sa len dom­nie­vať, že to má niečo spo­ločné s inži­nier­skym tímom Face­bo­oku, ktorý sa zame­riava na rých­losť a veľ­kosť stránky pre pou­ží­va­te­ľov z roz­vo­jo­vých kra­jín, kde sú čas­tej­šie obme­dze­nia v hard­vé­roch a pre­nose sig­nálu.

sketcher_vspolupraci

Zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)