Tak tak­to vyze­ra­jú naj­po­pu­lár­nej­šie weby súčas­nos­ti na iPho­ne prvej gene­rá­cie

Ľudovít Nastišin / 15. januára 2016 / Tech a inovácie

9. janu­ára to bolo 9 rokov od ohlá­se­nia iPho­ne-u Ste­ve­om Job­som na Mac­world Expo. Today, App­le is going to rein­vent the pho­ne — Ste­ve Jobs.

Urči­te by vás zau­jí­ma­lo, čo by sa s jeho prvou ver­ziu dalo robiť v súčas­nos­ti. Ako by to asi vyze­ra­lo? Ako by zvlá­dol tie dneš­ne naj­po­pu­lár­nej­šie weby?

Rých­la poznám­ka: Ten­to kon­krét­ny 1st gen. iPho­ne v sebe má naj­nov­šiu ver­ziu iOS dostup­nú pre toto zaria­de­nie, čo je iOS 3.1.3. a prí­stup na domá­cu WiFi.

.…..

Tak sa pozri­me na medium.com

i1

Ono to vlast­ne nie je až tak zlé. Okrem nie­koľ­kých chý­ba­jú­cich ele­men­tov ako iko­na hľa­da­nia v pra­vej hor­nej čas­ti a loga Medium v tej ľavej, strán­ka je inak plne funkč­ná. Trva­lo to však 32,97 sek. na prvé načí­ta­nie, no ani zďa­le­ka tak dlho, ako nie­kto­ré z ďal­ších strá­nok.

Nasle­du­je The Ver­ge

i2

Táto je o pozna­nie hor­šia. Web vyze­rá ako jeden celý bor­del. Ele­men­ty sa pre­krý­va­jú, nanič for­má­to­va­nie a naj­hor­šie zo všet­ké­ho je, že to zabra­lo 3 minú­ty a 36 sekúnd, aby natia­hol home­pa­ge.

Potom je tu The New York Times

i3

Táto strán­ka je zau­jí­ma­vá aj z toho dôvo­du, pre­to­že to bola jed­na z pôvod­ných strá­nok, kto­ré Ste­ve Jobs pre­zen­to­val na pódiu, keď uka­zo­val demo Safa­ri. Nie je tam až taký roz­diel. Je to jed­na z naj­pou­ži­teľ­nej­ších strá­nok z uve­de­ných. Naj­skôr je to kvô­li tomu, že NYT stá­le pou­ží­va ver­ziu opti­ma­li­zo­va­nú pre mobi­ly a nie res­pon­zív­nu ver­ziu so všet­ký­mi fun­kcia­mi. V tom­to prí­pa­de to trva­lo 56,4 sek. Nič sve­to­bor­né, no na iPho­ne prvej gene­rá­cie cel­kom výkon.

i4

Aby sme boli pres­nej­ší, Ste­ve Jobs uka­zo­val desk­to­po­vú ver­ziu strán­ky a tak sme skú­si­li aj tú. Zabra­lo to dob­ré 2 minú­ty a neja­ké drob­né, no vyze­rá to dob­re.

Sta­rý dob­rý Face­bo­ok

i5

Face­bo­ok tak isto ponú­ka mobil­nú ver­ziu strán­ky, kto­rá je super rých­la. Na 1st. gen. iPho­ne to nabeh­lo za 5,9 sekun­dy. Nie len, že sa táto strán­ka načí­ta­la zo všet­kých naj­rých­lej­šie, bola aj naj­lep­šie fun­gu­jú­ca. Strán­ka vyze­rá a sprá­va sa pres­ne tak, ako by ste to od ori­gi­nál­ne­ho iPho­nu čaka­li. Môže­me sa len dom­nie­vať, že to má nie­čo spo­loč­né s inži­nier­skym tímom Face­bo­oku, kto­rý sa zame­ria­va na rých­losť a veľ­kosť strán­ky pre pou­ží­va­te­ľov z roz­vo­jo­vých kra­jín, kde sú čas­tej­šie obme­dze­nia v hard­vé­roch a pre­no­se sig­ná­lu.

sketcher_vspolupraci

Zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)