Tap­py­Taps spus­til poži­čovňu pre vývo­já­rov

Kika Besedičová / 31. júl 2014 / Tools a produktivita

Štú­dio Tap­py­Taps, ktoré vyvíja popu­lárne apli­ká­cie pre sle­do­va­nie detí alebo maz­ná­či­kov (Opat­ro­va­teľka 3G, Psia opat­ro­va­teľka alebo Baby Moni­tor & Alarm) chce oslo­viť šikov­ných prog­ra­má­to­rov. Viac k tomu vám povie Jin­dřich Šar­šon, šéf Tappy Taps.

V Tap­py­Taps vyví­jame apli­ká­cie už piaty rok a za tú dobu sa nám poda­rilo naz­hro­maž­diť cel­kom dosť zau­jí­ma­vých zaria­dení. V pod­state sa sna­žíme kúpiť každý zmys­lu­plný gad­get, pre­skú­mať ho a vymys­lieť, či by sa nedal integ­ro­vať s neja­kou našou apli­ká­ciou. Nie­ktoré gad­gety máme len tak pre zábavu :-), naprí­klad blu­e­to­oth moto­rovú las­to­vičku.

Keď sme začí­nali, nebolo úplne jed­no­du­ché vlast­niť všetky modely, hoci len iOS zaria­de­nia (to bolo v čase, keď sme vyví­jali len pre iOS). Proste to liezlo do peňazí. Dnes je to ešte zlo­ži­tej­šie — pre vývoj kva­lit­ných apli­ká­cií na Android je potrebné mať pre tes­to­va­nie naj­lep­šie viac ako desiatku Andro­idov, pre iOS malý aj veľký iPad alebo iPhone s 3.5 a 4 pal­co­vým disp­le­jom.

A to neho­vo­rím o rôz­nych gad­ge­tov, u kto­rých možno oča­ká­vať, že spô­so­bia ďal­šiu revo­lú­ciu (napr. hodinky — Pebble, Android Wear alebo Sam­sung Gear, či oča­ká­vané iWatch?).

Väč­šinu zaria­dení nepot­re­bu­jeme každý deň. Pri­tom mno­hým nádej­ným vývo­já­rom by sa mohli hodiť — či už pre inšpi­rá­ciu, alebo ove­re­nie nápadu “či by to pre moju apli­ká­ciu išlo”. Kým nebu­dete aspoň chvíľu nosiť smart hodinky, tak nevy­mys­líte, k čomu sa môžu uží­va­te­ľom hodiť. Rov­nako tak neod­la­díte správne GUI na malý iPad, ak vlast­níte len ten veľký. Alebo nezis­títe, že gra­fika pekne vyze­ra­júca na retina disp­leji je na tom oby­čaj­nom pekne hnusná. Bez Google Card­bo­ard budete ťažko pro­to­ty­po­vať apli­ká­ciu pre vir­tu­álnu rea­litu.

Aby sme pomohli čes­kej vývo­jár­skej komu­nite, spúš­ťame zadarmo poži­čovňu väč­šiny zaria­dení, ktoré vlast­níme.

Pod­mienky sú jed­no­du­ché:

  • väč­šinu zaria­dení poži­čia­vame na 14 dní (až na výnimky, s kto­rými môžeš pra­co­vať u nás v kan­ce­lá­rii vo vyhra­de­nej miest­nosti)
  • zaria­de­nie si musíš vyz­dvi­hnúť u nás v kan­ce­lá­rii v Hoři­cích. Nie je to síce v Prahe, ale zas ti uva­ríme dobrú kávu / čaj a ochut­náš pravú domácu Hořickú tru­bičku :-)
  • zaria­de­nie poži­čia­vame výhradne vývo­já­rom — ak si chceš len niečo vyskú­šať a nie si vývo­jár, môžeš tiež, ale nepo­ži­čiam ti to domov.
  • ku kaž­dému zaria­de­niu ti odo­vzdáme know-how, tzn. napr. pora­díme, ako fun­guje SDK, ako sa integ­ruje s jed­not­li­vými plat­for­mami atď.
  • už som sa zmie­nil, že poži­ča­nie je zadarmo? :-) 

Na stránke poži­čovne sa môžeš pozrieť, čo máme k dis­po­zí­cii a či je to aktu­álne voľné. Ak máš o niečo záu­jem, klikni na výpo­ži­čať tla­čidlo a dohod­neme sa na odo­vzdaní. 

Zdroj: tap­py­taps

Pridať komentár (0)