Táto jed­no­du­chá apli­ká­cia ti pomôže vytvo­riť logo za 5 minút

Dárius Polák / 23. marca 2016 / Tech a inovácie

Pokiaľ čítaš tento člá­nok, a ešte nemáš svoje vlastné pod­ni­ka­nie alebo #značku, prav­de­po­dobne už uva­žu­ješ nad ich tvor­bou.

Nová apli­ká­cia menom Logo Foun­dry pre iOS Android ti v tom pomôže, hoci ťa čaká tro­chu práce. Logo Foun­dry je prak­ticky tem­plate s množ­stvom pred­na­sta­ve­ných fon­tov, gra­fík a vše­mož­ných vizu­álov, pro­stred­níc­tvom kto­rých si upra­víš svoje logo. Pod­po­ruje zakri­vený text pre zaob­lené logo, ľahké vyhľa­dá­va­nie pre náj­de­nie tej správ­nej gra­fiky a nasta­ve­nie rôz­nych veľ­kostí.

Samotní tvor­co­via odpo­rú­čajú apli­ká­ciu pre men­šie pro­jekty. Ľahké na pou­ži­tie a cel­kom efektné. Pokiaľ je tvoje veľké pod­ni­ka­nie v plien­kach a máš nulový bud­get, daj Logo Foun­dry šancu, hoci ti to Illu­stra­tor a Inde­sign nena­hradí.

12345

zdroj: the­next­web, zdroj všet­kých fotiek: the­next­web

Pridať komentár (0)