Táto jed­no­du­chá apli­ká­cia ti pomô­že vytvo­riť logo za 5 minút

Dárius Polák / 23. marca 2016 / Lifehacking

Pokiaľ čítaš ten­to člá­nok, a ešte nemáš svo­je vlast­né pod­ni­ka­nie ale­bo #znač­ku, prav­de­po­dob­ne už uva­žu­ješ nad ich tvor­bou.

Nová apli­ká­cia menom Logo Foun­dry pre iOS Andro­id ti v tom pomô­že, hoci ťa čaká tro­chu prá­ce. Logo Foun­dry je prak­tic­ky tem­pla­te s množ­stvom pred­na­sta­ve­ných fon­tov, gra­fík a vše­mož­ných vizu­álov, pro­stred­níc­tvom kto­rých si upra­víš svo­je logo. Pod­po­ru­je zakri­ve­ný text pre zaob­le­né logo, ľah­ké vyhľa­dá­va­nie pre náj­de­nie tej správ­nej gra­fi­ky a nasta­ve­nie rôz­nych veľ­kos­tí.

Samot­ní tvor­co­via odpo­rú­ča­jú apli­ká­ciu pre men­šie pro­jek­ty. Ľah­ké na pou­ži­tie a cel­kom efekt­né. Pokiaľ je tvo­je veľ­ké pod­ni­ka­nie v plien­kach a máš nulo­vý bud­get, daj Logo Foun­dry šan­cu, hoci ti to Illu­stra­tor a Inde­sign nena­hra­dí.

12345

zdroj: the­next­web, zdroj všet­kých fotiek: the­next­web

Pridať komentár (0)