Táto malá kanad­ská oblasť potre­bu­je ľudí: Ak sa tam pre­sťa­hu­ješ, dajú ti prá­cu aj poze­mok

vedelisteze.sk / 28. septembra 2016 / Zaujímavosti

Pokiaľ ťa už neba­ví ruš­né veľ­ko­mes­to a rad­šej by si trá­vil svoj život v krá­se prí­ro­dy medzi milý­mi ľuď­mi, potom nemô­žeš pre­hliad­nuť túto ponu­ku!

O čo ide?

Maleb­ný kanad­ský ostrov Cape Bre­ton sa nachá­dza vo východ­nej čas­ti Nové­ho Škót­ska. Cen­trom toh­to raja je rodin­ná fir­ma The Farmer’s Daugh­ter Coun­try Mar­ket – peká­reň s obcho­dom so zmie­ša­ným tova­rom. Maji­te­lia by radi roz­ší­ri­li svoj obchod a majú na to všet­ko potreb­né, okrem ľudí.

20160927_vedelisteze_kanada_02foto: The Farmer’s Daugh­ter Coun­try Mar­ket, via facebook.com

Aj keď má ten­to krás­ny ostrov uni­kát­nu prí­ro­du, eko­lo­gic­ky čis­té život­né pro­stre­die a širo­kú občian­sku vyba­ve­nosť, jeho popu­lá­cia neus­tá­le kle­sá. V súčas­nos­ti tu žije oko­lo 150 000 ľudí, ale kaž­dým rokom sa toto čís­lo dra­ma­tic­ky zni­žu­je.

20160927_vedelisteze_kanada_01foto: cbc.ca

Účin­né rie­še­nie nedos­tat­ku pra­cov­ní­kov

Po tom, čo sa všet­ci kva­li­fi­ko­va­ní ľudia minu­li, obchod v mes­teč­ku Why­co­co­magh musel prí­sť s iným rie­še­ním, ako si nájsť potreb­ných pra­cov­ní­kov. Kon­com augus­ta zave­sil na svo­ju face­bo­oko­vú strán­ku ponu­ku, kto­rá sa neod­mie­ta. Rodi­na v ňom ponú­ka aké­mu­koľ­vek záu­jem­co­vi, kto­rý spl­ní ich požia­dav­ky, prá­cu, ale hlav­ne roz­ľah­lý poze­mok, na kto­rom si môže ihneď posta­viť svoj vysní­va­ný domov! Napriek tomu, že pla­to­vé ohod­no­te­nie za vyko­na­nú prá­cu nebu­de hori­bil­né – pred­sa ide o oby­čaj­nú malú dedin­ku – poze­mok, kto­rý člo­vek dosta­ne, bude mať roz­lo­hu tak­mer 8100 met­rov štvor­co­vých. Pokiaľ pre obchod vydr­ží pra­co­vať 5 rokov, poze­mok naň­ho pre­ve­dú za cenu admi­ni­stra­tív­nych poplat­kov pri pre­pi­se maji­te­ľa.

20160927_vedelisteze_kanada_03foto: goodhousekeeping.com

Veľ­ké množ­stvo záu­jem­cov

Keď­že ide o naozaj výhod­nú ponu­ku, obchod obdr­žal spo­lu 3500 žia­dos­tí. Zatiaľ najal iba 3 nových pra­cov­ní­kov a jed­nu rodi­nu, ale v najb­liž­šej dobe by mal do svoj­ho tímu pri­brať ešte ďal­šie 3 rodi­ny. Pre­to by si nemal otá­ľať a čo naj­rých­lej­šie sa chy­tiť šan­ce a poslať svoj živo­to­pis aj s krát­kym opi­som seba samé­ho. Keď­že ide o prá­cu v zahra­ni­čí, nesmieš zabud­núť, že si naj­skôr musíš vyba­viť víza a neza­bud­ni ani na pra­cov­né povo­le­nie.

Brett a Kerry Walkins so svojimi deťmi. Prvá rodina, ktorá sa presťahovala do Whycocomagh kvôli práci v miestnom obchode.

foto: cbc.ca

20160927_vedelisteze_kanada_04foto: Ali­mark, edgewoodstudio.ca

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)