Táto malá kanad­ská oblasť potre­buje ľudí: Ak sa tam pre­sťa­hu­ješ, dajú ti prácu aj poze­mok

vedelisteze.sk / 28. septembra 2016 / Zaujímavosti

Pokiaľ ťa už nebaví rušné veľ­ko­mesto a rad­šej by si trá­vil svoj život v kráse prí­rody medzi milými ľuďmi, potom nemô­žeš pre­hliad­nuť túto ponuku!

O čo ide?

Malebný kanad­ský ostrov Cape Bre­ton sa nachá­dza vo východ­nej časti Nového Škót­ska. Cen­trom tohto raja je rodinná firma The Farmer’s Daugh­ter Coun­try Mar­ket – peká­reň s obcho­dom so zmie­ša­ným tova­rom. Maji­te­lia by radi roz­ší­rili svoj obchod a majú na to všetko potrebné, okrem ľudí.

20160927_vedelisteze_kanada_02foto: The Farmer’s Daugh­ter Coun­try Mar­ket, via facebook.com

Aj keď má tento krásny ostrov uni­kátnu prí­rodu, eko­lo­gicky čisté životné pro­stre­die a širokú občian­sku vyba­ve­nosť, jeho popu­lá­cia neus­tále klesá. V súčas­nosti tu žije okolo 150 000 ľudí, ale kaž­dým rokom sa toto číslo dra­ma­ticky zni­žuje.

20160927_vedelisteze_kanada_01foto: cbc.ca

Účinné rie­še­nie nedos­tatku pra­cov­ní­kov

Po tom, čo sa všetci kva­li­fi­ko­vaní ľudia minuli, obchod v mes­tečku Why­co­co­magh musel prísť s iným rie­še­ním, ako si nájsť potreb­ných pra­cov­ní­kov. Kon­com augusta zave­sil na svoju face­bo­okovú stránku ponuku, ktorá sa neod­mieta. Rodina v ňom ponúka aké­mu­koľ­vek záu­jem­covi, ktorý splní ich požia­davky, prácu, ale hlavne roz­ľahlý poze­mok, na kto­rom si môže ihneď posta­viť svoj vysní­vaný domov! Napriek tomu, že pla­tové ohod­no­te­nie za vyko­nanú prácu nebude hori­bilné – predsa ide o oby­čajnú malú dedinku – poze­mok, ktorý člo­vek dostane, bude mať roz­lohu tak­mer 8100 met­rov štvor­co­vých. Pokiaľ pre obchod vydrží pra­co­vať 5 rokov, poze­mok naňho pre­vedú za cenu admi­ni­stra­tív­nych poplat­kov pri pre­pise maji­teľa.

20160927_vedelisteze_kanada_03foto: goodhousekeeping.com

Veľké množ­stvo záu­jem­cov

Keďže ide o naozaj výhodnú ponuku, obchod obdr­žal spolu 3500 žia­dostí. Zatiaľ najal iba 3 nových pra­cov­ní­kov a jednu rodinu, ale v najb­liž­šej dobe by mal do svojho tímu pri­brať ešte ďal­šie 3 rodiny. Preto by si nemal otá­ľať a čo naj­rých­lej­šie sa chy­tiť šance a poslať svoj živo­to­pis aj s krát­kym opi­som seba samého. Keďže ide o prácu v zahra­ničí, nesmieš zabud­núť, že si naj­skôr musíš vyba­viť víza a neza­budni ani na pra­covné povo­le­nie.

Brett a Kerry Walkins so svojimi deťmi. Prvá rodina, ktorá sa presťahovala do Whycocomagh kvôli práci v miestnom obchode.

foto: cbc.ca

20160927_vedelisteze_kanada_04foto: Ali­mark, edgewoodstudio.ca

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)