Táto prevádzka je realita, ktorá láka ľudí na poriadne nadupaný dizajn

Veronika Bartošová / 14. januára 2019 / Marketing/Sketcher

zdroj: Trigema
  • Pri sta­nici praž­ského metra Nové Bu­to­vice vy­rástlo in­fo­cen­trum a vi­ná­reň s ro­bo­tic­kou ob­slu­hou
  • Stavba je pr­vou re­a­li­zá­ciou ate­li­éru Black n ‚Arch, v kto­rom pô­sobí ume­lec Da­vid Černý známy pre­dov­šet­kým svo­jimi pro­vo­ka­tív­nymi so­chami a in­šta­lá­ciam po boku ar­chi­tekta To­máša Cí­sařa
Podľa článku od au­tora Ja­kub Mo­rav­čík, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: akad. soch. da­vid Černý, Ing. arch. To­máš Cí­sař

V sú­čas­nosti Black n ‚Arch pra­cuje už viac ako na de­siatke pro­jek­tov. Ná­klady na re­a­li­zá­ciu ob­jektu s oce­ľo­vou pries­to­ro­vou kon­štruk­ciou sa vy­špl­hali na 21 mi­li­ó­nov Kč. Stavba vznikla po­dobne ako mnohé Čer­ného so­chy. Nosný ske­let dvoch mo­du­lov bol v dielni pre­cízne zva­rený z ohý­ba­ných “íč­ko­vých” pro­fi­lov.

Na nos­níky bola ná­sledne na­va­rená sub­tíl­nej­šia pod­kon­štruk­cia. Oba mo­duly boli v celku do­pra­vené na miesto, kde pre­bie­hali do­kon­čo­va­cie práce a in­šta­lá­cia fa­sád­nych pa­ne­lov z ne­hr­dza­ve­jú­cej ocele. Pro­ces vý­stavby bol zjed­no­du­šený ab­sen­ciou pev­ných zá­kla­dov. Stavba je po­lo­žená na pev­nom po­vr­chu, pri­čom do­da­točnú oporu tvo­ria “no­žičky” vy­bie­ha­júce do strán.

Ná­zov vy­chá­dza podľa slov Da­vida Čer­ného z po­doby ob­jektu, kto­rého si­lu­eta pri­po­mína se­dia­ceho psa. Pries­to­rová bunka na po­schodí je krat­šia, pri­čom veľké pre­sk­le­nie orien­to­vané sme­rom do pe­šej zóny fun­guje nie­len ako “vý­klad so ži­vou ná­pl­ňou”, ale vďaka po­u­ži­tiu špe­ciál­nej fó­lie umož­ňuje sle­do­vať pro­jek­cie z in­te­ri­éru aj ex­te­ri­éru. Oba mo­duly pre­pája v in­te­ri­éri to­čité scho­disko.

Ob­jekt je roz­de­lený na ro­bo­tické pra­co­visko, vo­zí­kovú dráhu umiest­nenú nad se­de­ním pre náv­štev­ní­kov a pries­tor s pro­jek­ciou, kde sa pre­mie­tajú ukážky zo sveta tech­no­ló­gií.

Viac fo­tiek si po­zri v na­šej ga­lé­rii 

Cy­ber­dog je podľa au­to­rov prvé miesto v Európe, kde ro­bot pri­pra­vuje ná­poje – nejde len o ich na­lie­va­nie, ale celý sys­tém od ob­jed­návky až po platbu. Zá­kaz­ník si ob­jedná cez mo­bilnú ap­li­ká­ciu, ná­poj na­leje ro­bo­tická ruka a ob­jed­návku do­ručí ko­ľaj­ni­cový dis­tri­bučný sys­tém. Už dnes si na stránke vi­nárne možno vy­be­rať z menu. Po­číta sa aj s pre­náj­mom na fi­remné ak­cie či na­ro­de­ni­nové oslavy, ka­pa­cita ka­viarne je 41 osôb.

Ok­rem do­mi­nant­ného po­sta­ve­nia ro­bo­tic­kého so­me­li­éra dis­po­nuje Cy­ber­dog množ­stvom mul­ti­me­diál­neho ob­sahu s ve­decko-tech­no­lo­gickú te­ma­ti­kou.

 

Zdroj: ar­chinfo.sk
Pridať komentár (0)