Táto škola sa roz­hodla, že nahradí tresty pre žia­kov medi­tá­ciou. Výsledky sú vyni­ka­júce

interez.sk / 19. november 2016 / Zaujímavosti

Škola sa roz­hodla, že nebude tres­tať svo­jich žia­kov. Namiesto toho zria­dila medi­tačnú miest­nosť, kde sa žiaci učia správ­nemu dýcha­niu, medi­tá­cii a sna­žia sa byť pokoj­nejší.

Každý z nás je iný, a to platí aj pre deti. Kým na jedno platí istá vec, na druhé dieťa vôbec nemusí zabe­rať. A teraz si pred­stav, že pra­cu­ješ v škole, či už ako uči­teľ alebo vycho­vá­va­teľ. Trieda je plná detí, to zna­mená, že je tam mnoho rôz­nych osob­ností a pováh. Ďalej si pred­stav, že nie­ktoré z týchto detí začne vyvá­dzať. Čo by si uro­bil? Tra­dičná odpo­veď na túto otázku je: Potres­tali ho. Samoz­rejme, jed­no­du­ché. Základná škola Roberta W. Cole­mana sa však roz­hodla vyskú­šať niečo ino­va­tívne. Pre svo­jich žia­kov namiesto tres­tov posky­tuje medi­tá­ciu.

Táto ame­rická škola, ktorá sa nachá­dza v meste Bal­ti­more, štát Mary­land, sa roz­hodla, že nebude nepo­sedné deti tres­tať náv­šte­vou kan­ce­lá­rie ria­di­teľa, či vylú­če­ním. Namiesto toho zria­dila medi­tačnú miest­nosť, ktorá sa nazýva Mind­ful Moment Room.

Táto miest­nosť bez okien vyzerá na prvý pohľad úplne oby­čajne. Pravda je však taká, že je vyzdo­bená rôz­nymi lam­pami, deko­rá­ciami a ply­šo­vými fia­lo­vými van­kúšmi. Nepo­sedné a nepos­lušné deti tak prídu a sadnú si v tejto miest­nosti a následne pomaly skú­šajú rôzne tech­niky na dýcha­nie či medi­tá­ciu, ktoré im pomá­hajú upo­ko­jiť sa. Tak­tiež sú požia­daní, aby seba­kri­ticky roz­prá­vali o tom, čo sa stalo a čo zlé podľa seba vyko­nali.

hlfinc.org
foto:hlfinc.org

Medi­tá­ciu ľudia vyko­ná­vajú už nie­koľko tisíc rokov. V posled­nej dobe sa jej začala cel­kom inten­zívne veno­vať aj veda a skú­mať jej dôsledky na nás. Z toho teda vzišlo nie­koľko zau­jí­ma­vých infor­má­cii. Štú­die uká­zali, že pomo­cou medi­tá­cie sa dá zlep­šo­vať naša pamäť, či pozor­nosť člo­veka. Samoz­rejme, všetky fakty by sme mali brať s rezer­vou. Na nie­kom môžu fun­go­vať lep­šie, na inom hor­šie, či vôbec. Veda však aj napriek tomu začína budo­vať cel­kom zau­jí­mavý obraz o tom, že medi­tá­cia vplýva na ľudí pozi­tívne.

Aby sme sa vrá­tili späť k škole, medi­tačná miest­nosť bola zria­dená v spo­lu­práci s miest­nou nezis­ko­vou orga­ni­zá­ciou Holis­tic Life Foun­da­tion. Orga­ni­zá­cia už viac ako desať rokov ponúka rôzne prog­ramy pre školy, určené práve na medi­tá­ciu či cvi­če­nie jógy. Kirk Phi­lips, ria­di­teľ školy sa vyjad­ril, že výsledky, ktoré sa dosta­vili sú naozaj úžasné. Tvrdí, že nikdy by ho nena­padlo, že by sa nepos­lušné deti tešili na hodiny medi­tá­cie, či vydr­žali sedieť v pokoji. Spo­koj­nosť s touto prak­ti­kou pre­ja­vili aj rodi­čia detí.

hlfinc.org
foto: hlfinc.org

Tento prog­ram tiež pomáha dou­čo­vať deti, ktoré to potre­bujú, rov­nako ako vzde­lá­vať ich v oblas­tiach, akou je naprí­klad životné pro­stre­die. Deti pomá­hajú upra­to­vať v par­koch, budo­vať záh­rady, či pomá­hať na far­mách. Toto všetko sa nedeje len na jed­nej škole. Do prog­ramu sa pri­dáva stále viac a viac inšti­tú­cií.

Ria­di­teľ Bal­ti­mor­skej školy sa tiež vyjad­ril, že tento pro­jekt, do kto­rého sa zapo­jili, im výrazne pomo­hol, pre­tože za posledný rok už nezaz­na­me­nali žiadne vylú­če­nie. Iné školy tak­tiež potvr­dili, že počet vylú­čení sa zní­žil a tak­tiež sa zlep­šila dochádzka žia­kov.

hlfinc.org
foto:hlfinc.org
hlfinc.org
foto:hlfinc.org
hlfinc.org
foto: hlfinc.org
interez

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej fotografie:hlfinc.org/wikiwand

Pridať komentár (0)