Táto škola v Sili­con Val­ley je presne taká, akú chcem aj pre svoje deti!

Tatiana Rumanovská / 4. november 2015 / Tools a produktivita

O Sili­con Val­ley sa toho popí­salo už vše­ličo. Aj o škols­tve. Keď si to spo­jíš, vznikne ti z toho niečo super ame­rické. Neuve­ri­teľné, sladké a pre­tech­ni­zo­vané. Aspoň z môjho pohľadu. Ale! 

Naša budúc­nosť nám ras­tie pred očami, v ško­lách. A čo robíme my? „Tra­dične“ ju ste­re­oty­pom zabí­jame. Ochu­dob­ňu­jeme ju o tvo­ri­vosť, vlastný názor a úspešnú samos­tatnú per­spek­tívu do budúc­nosti. Bohu­žiaľ, je to tak.

AltS­chool CEO Max Ven­tilla

Max Ven­tilla, bývalý ria­di­teľ per­so­nál­neho v spo­loč­nosti Google to videl rov­nako. „Škola bola niečo, čo som robil len preto, že som bol dieťa a oča­ká­valo sa to odo mňa.“ A tak sa roz­ho­dol pre svoju malú revo­lú­ciu, kde sta­vil na edu­ká­ciu v pod­statne komor­nej­šej rovine. Jeho pro­jekt AltS­chool, základná škola pre deti od 4 do 14 rokov, ponúka svo­jim štu­den­tom príp­ravu na budúc­nosť (nie na neus­tále poslú­cha­nie nefunkč­ného sys­tému) práve pro­stred­níc­tvom osob­ného prí­stupu zís­ka­va­nia vedo­mostí v mikro-sku­pi­nách. Škôl podob­ného for­mátu je v cali­forn­skej loka­lite viac, pod­po­ruje ich aj Mark Zuc­ker­berg, Andre­es­sen Horo­witz a fond Petra Thiela. 

AltS­chool je jed­nou z najob­ľú­be­nej­ších, pochva­ľujú si ju nie­len rodi­čia ale pre­dov­šet­kým deti. Čo taká super škola ponúka?

Deti si už od začiatku zvy­kajú na alter­na­tívny spô­sob vyučo­va­nia. Nese­dia v bež­ných trie­dach ako u nás. Sú roz­de­lené na 3 základné sku­piny podľa veku a počas dňa sa pre­miest­ňujú na akési „sta­nice“, kde sa venujú špe­ciál­nym témam. A nie je to len o sedení. Môžu ležať na koberci, kľa­čať alebo stáť. Dôraz sa kla­die na obsah, nie na for­málnu stránku. Každá vyučo­va­cia miest­nosť je samoz­rejme tech­no­lo­gicky dôvtipne vyba­vená. Nechý­bajú ani video­ka­mery namon­to­vané na úrovni očí, aby si uči­te­lia mohli kedy­koľ­vek spätne pre­zrieť vyda­rené momenty z výučby.

Po prí­chode do sa školy sa deti samé na iPade iden­ti­fi­kujú na špe­ciál­nej „apli­ká­cií prí­cho­dov“, ktorá je len jed­nou z mno­hých ďal­ších výdo­byt­kov 50-člen­ného škol­ského pra­cov­ného tímu. Figu­rujú v ňom pred­chá­dza­júci zamest­nanci spo­loč­ností ako Apple, Uber, Zynga alebo Google.

Domáce úlohy exis­tujú v prí­ve­ti­vej­šej forme týž­den­ného zada­nia úloh. Tie majú deti spl­niť buď indi­vi­du­álne alebo v sku­pin­kách. A nie, nie sú to refe­ráty o dube let­nom ani žiadne mate­ma­tické prí­klady zo zbierky úloh. Jeden zo štu­den­tov naprí­klad písal blog o zbie­raní mincí. Star­šie deti si zase vytvo­rili loft, ktorý im slúži ako pokojné mieste na uče­nie. Ako pri­ro­dzený bonus majú k dis­po­zí­cii aj slú­chadlá, pre prí­pad, že by ich stále niečo rušilo. 

Keď nepo­ze­rajú krátky prog­ram CNN správ pre deti alebo sa práve nechys­tajú na „prek­vapko“ výlet do Googlu, na IO kon­fe­ren­ciu novi­niek, vytvá­rajú si vlastné super pro­jekty. Kon­štruk­cia veže „tried­neho vysní­va­ného mesta“, dizajn pre­káž­ko­vej dráhy pre zajaca pomo­cou 3D mode­lo­vého soft­véru Sket­chUp alebo návrh pro­jektu, ktorý pred­sta­vuje oblaky schopné pre­ná­šať bez­drô­tový inter­net. Toto na slo­ven­ských ško­lách nenáj­deš.

Pridať komentár (0)