Tec­hmatch Slo­va­kia: Star­tu­pová komu­nita žiada odpo­vede

Luky Gašparík Sr. / 9. október 2015 / Tools a produktivita

O pár dni sa začne jeden z naj­väč­ších star­tu­po­vých even­tov na Slo­ven­sku, o kto­rom Slo­ven­sko ani neve­delo. Medzi­ča­som sa však obja­vili otázky na, ktoré si star­tu­pová komu­nita, no už aj laická verej­nosť pýta odpo­vede. Začí­name mať opäť pocit, že tu ide o staré dobre “o nás bez nás”.

Event Tec­hmatch Slo­va­kia sa darilo SBA (Slo­vak busi­ness agency) držať pod pokrýv­kou taju­pl­nosti a celý event sa začal komu­ni­ko­vať len pred pár týžd­ňami. Sám sa cítim byť súčas­ťou tejto komu­nity a nedá sa mi neopý­tať pár otá­zok, na ktoré by bolo treba, čo naj­skôr odpo­ve­dať:

1. Roz­po­čet na event

Včera sa na inter­nete obja­vila rám­cová zmluva medzi SBA a fir­mou ADOM M. STU­DIO s.r.o., kde sa suma na zabez­pe­če­nie celého eventu odhadla na 1.425.712 eur. Smutne musím kon­šta­to­vať, že čítate správne. Otázne je tak­tiež, či táto spo­loč­nosť, ktorá sa pri­márne pre­zen­tuje ako archi­tek­to­nické štú­dio, má vôbec niečo spo­ločné s orga­ni­zo­va­ním even­tov? Presné zne­nie zmluvy náj­dete TU. Keďže sa aj čle­no­via našej redak­cie nie­koľko krát zúčast­nili podob­ných a dokonca aj väč­ších even­tov, vyskytla sa otázka, ako sa takáto ozrutná suma mohla naz­bie­rať. 

Pre­hľad časti jed­not­li­vých nákla­dov

Odhliad­núc od key spe­a­kera a zahra­nič­ných hostí, sa naskytá ďal­šia otázka. Kde na svete sa nájde obdoba toho, že inves­tor je pla­tený za účasť na evente? Pre mňa abso­lútne nepo­cho­pi­teľné, keďže všetky obdobné eventy fun­gujú presne na opač­nom prin­cípe, kde PRÁVE inves­tori MUSIA zapla­tiť, aby sa také­hoto eventu mohli zúčast­niť. To isté platí aj pre zástup­cov kor­po­rá­cií. 

Prečo môže PIONE­ERS fun­go­vať na tomto prin­cípe? Prečo môže WEB­SUM­MIT fun­go­vať na tomto prin­cípe? Prečo nemôže TEC­HMATCH finan­co­vaný z peňazí nás všet­kých fun­go­vať na tomto prin­cípe???

Podo­tý­kam, všetky fun­gujú zo súkro­mých peňazí a nie zo štát­nych, aj keď áno, podobné akcie ako TEC­HMATCH fun­gujú aj v iných štá­toch, ale nie sú finan­co­vané LEN zo štát­nych peňazí!

2. Slo­ven­ské star­tupy

Ďal­šia vec, ktorá nás zara­zila sú star­tupy, ktoré sa TEC­HMAT­CHU zúčast­nia. Jedná sa pre­važne o cudzie zahra­ničné star­tupy. SBA ako štátna orga­ni­zá­cia má v prvom rade pod­po­ro­vať slo­ven­skú scénu a slo­ven­ské pro­jekty. V prvej zve­rej­ne­nej kohorte, sme dokonca našli ”až” JEDEN slo­ven­ský pro­jekt Exca­li­bur a až po násled­nom zve­rej­není pri­budli ďal­šie slo­ven­ské pro­jekty. V koneč­nom dôsledku aj tak pre­vláda počet zahra­nič­ných star­tu­pov. Preto je zrejme legi­tímna ďal­šia otázka. Prečo by zrovna Slo­ven­sko malo finan­co­vať zahra­nič­ným spo­loč­nos­tiam “mat­cho­va­nie” s inými zahra­nič­nými fir­mami? Ak je na to nejaké logické vysvet­le­nie, radi by sme ho vedeli.

Zoznam star­tu­pov náj­dete TU.

3. Event na pod­poru slo­ven­ských star­tu­pov a jeho eko­sys­tému

Moja otázka znie, ak sa jedná o pod­poru slo­ven­ského star­tu­po­vého eko­sys­tému, prečo sa na tomto evente nepo­dieľa žiadna iná väč­šia komu­nita startupov/organizácií okrem tej štát­nej z SBA? Kde je Neulogy, kde je SPOT, kde sú ostatní? Prečo odmietli poslať svoje tímy na tento event? Prečo väč­šina osob­ností tohto eko­sys­tému boj­ko­tuje práve tento event — Mišo Tru­ban (Web­sup­port), Šimon Sicko (Pixel Fede­ra­tion), Vik­tor Zeman (Quality Unit)…

Celá star­tu­pová komu­nita, no už aj laická verej­nosť je sumou a celým nasta­ve­ním tohto eventu v šoku. Pár minút po zve­rej­není tejto infor­má­cii vznikla ini­cia­tíva pod náz­vom BOJ­KO­TU­JEM absurdne pre­dra­ženú kon­fe­ren­ciu Tec­hMatch Slo­va­kia 2015.

Vyjad­re­nie SBA: 

Len na porov­na­nie odha­do­vané náklady na top event na Slo­ven­sku a v zahra­ničí:

Star­tup Awards (aj keď jed­no­dňový) — náklady cca. 100-150K — finan­co­vaný čisto zo súkrom­ného kapi­tálu, pomo­hol desiat­kám star­tu­pov!

Pione­ers — náklady cca. 500-600k plus výťa­žok z lís­tkov, pomo­hol stov­kám star­tu­pom!

Preto posledná otázka na kom­pe­tent­ných znie: Nedalo sa za tú sumu pomôcť SLO­VEN­SKÝM star­tu­pom aj inak???

Pridať komentár (0)