Tech­no­ló­gia BOSE tlmi­čov, ktorá sa nedos­tala do séri­ovej výroby

Lukáš Dubovský / 12. februára 2016 / Tech a inovácie

Pre­zen­tá­cia star­šieho komerčne neús­peš­ného pro­jektu spo­loč­nosti BOSE — elek­tro­mag­ne­tic­kých tlmi­čov. Pro­jekt zly­hal kvôli cel­ko­vej váhe tlmi­čov a vyso­kým nákla­dom na séri­ovú pro­duk­ciu.

S týmito tlmičmi by mohla na našich ces­tách piť posádka pokojne aj horúcu kávu.

Zdroj: cnet.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: caranddriver.com

Pridať komentár (0)