Tech­no­ló­gia BOSE tlmi­čov, kto­rá sa nedos­ta­la do séri­ovej výro­by

Lukáš Dubovský / 12. februára 2016 / Tech a inovácie

Pre­zen­tá­cia star­šie­ho komerč­ne neús­peš­né­ho pro­jek­tu spo­loč­nos­ti BOSE — elek­tro­mag­ne­tic­kých tlmi­čov. Pro­jekt zly­hal kvô­li cel­ko­vej váhe tlmi­čov a vyso­kým nákla­dom na séri­ovú pro­duk­ciu.

S tými­to tlmič­mi by moh­la na našich ces­tách piť posád­ka pokoj­ne aj horú­cu kávu.

Zdroj: cnet.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: caranddriver.com

Pridať komentár (0)