Český star­tup Cera zís­kal inves­tí­ciu na zlep­še­nie brit­ského zdra­vot­níc­tva

Marianna Mikešová / 21. november 2016 / Startupy

Český zdra­vot­nícko-tech­no­lo­gický star­tup Cera spúšťa svoju opat­ro­va­teľ­skú plat­formu potom, čo sa mu poda­rilo dokon­čiť seed inves­tičné kolo. Inves­tori vrá­tane praž­ského ven­ture capi­tal fondu Credo Ven­tu­res doň vlo­žili cel­kom 1,3 mili­óna libier (viac než 1,5 mili­óna eur). Cie­ľom je vyrie­šiť ras­túcu potrebu rých­lej, spo­ľah­li­vej a trans­pa­rent­nej domá­cej zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti vo Veľ­kej Bri­tá­nii a Ázii. 

Tento zdra­vot­nícko-tech­no­lo­gický pod­nik je jedi­nou služ­bou vo Veľ­kej Bri­tá­nii, ktorá garan­tuje, že ošet­ro­va­teľ, ses­tra alebo lekár bude k dis­po­zí­cii doma u pacienta do 4 hodín. Pou­žíva pri­tom naj­mo­der­nej­šiu tech­no­ló­giu na spo­je­nie ošet­ro­va­teľa s tou pra­vou oso­bou v správny čas a na správ­nom mieste. Pacient aj člen rodiny sa môže jed­no­du­cho pri­hlá­siť online na strán­kach Cera, kde si môže rýchle rezer­vo­vať poho­to­vostnú či dlho­dobú sta­rost­li­vosť, rov­nako ako spra­vo­vať svoje exis­tu­júce rezer­vá­cie a pre­chá­dzať zdra­votné záznamy. Táto online plat­forma, ktorá je ľahko dostupná vo všet­kých inte­li­gent­ných zaria­de­niach, tiež dovo­ľuje čle­nom rodiny zís­ka­vať aktu­álne infor­má­cie o svo­jich blíz­kych a posie­lať správy ošet­ro­va­te­ľom za pohybu.

O čom je Cera:

  • Neefek­tívne odvet­vie sta­rost­li­vosti je obvi­ňo­vané z blo­ko­va­nia lôžok, ktoré ochro­muje nemoc­nice, pri­čom sa na povrch dostá­vajú škan­dály týka­júce sa zaned­bá­va­nia sta­rost­li­vosti
  • Cera posky­tuje plat­formu, ktorá na požia­da­nie garan­tuje rýchlu a spo­ľah­livú sociálnu sta­rost­li­vosť alebo zdra­votnú ses­tru až domov do 4 hodín
  • Star­núca popu­lá­cia zna­mená, že len počet brit­ských seni­orov vyža­du­jú­cich sta­rost­li­vosť, sa do roku 2030 zdvoj­ná­sobí na 8 mili­ó­nov

12622083_804118613053565_5375463113253441119_oFoto: facebook.com/Cera

Jed­ným z inves­to­rov Cery je aj praž­ský ven­ture capi­tal fond Credo Ven­tu­res. “Cera je učeb­ni­co­vým prí­kla­dom spo­loč­ností, ktoré sa my v Crede sna­žíme pod­po­ro­vať. Skú­sený český CEO a tech­nický tím síd­liaci v Čes­kej repub­like, ktorý spo­jil sily s pop­red­nými brit­skými odbor­níkmi na zdra­vot­níc­tvo a biz­nis v snahe o pre­rod obrov­ského odvet­via, ktoré fun­guje rov­nako neefek­tív­nym spô­so­bom už desať­ro­čia,” pove­dal par­tner v Credo Ven­tu­res Andrej KIska.

Spo­lu­za­kla­da­teľmi spo­loč­nosti sú 28-ročný lekár Mahi­ben Marut­happu, ktorý bol zara­dený medzi 100 najvp­lyv­nej­ších osob­ností v tech­no­lo­gic­kom zdra­vot­níc­tve na svete, a Marek Sacha, 29-ročný bývalý CEO star­tupu Rohlík.cz. Ich star­tup ozna­čujú odbor­níci z odvet­via za “významné zlep­še­nie posky­to­va­nia sociál­nej sta­rost­li­vosti pacien­tom”. Lord Nigel Crisp, bývalý CEO brit­skej NHS, pri dis­ku­sii o služ­bách Cery tiež vyz­dvi­hol dôle­ži­tosť role tech­no­ló­gií pre posun vpred. “Inter­net je orga­ni­zač­ným prin­cí­pom našej doby a zdra­vot­nícke orga­ni­zá­cie to musia využiť, aby zlep­šili svoje služby,” pove­dal Crisp.

12509262_793192760812817_7299332232112131555_nFoto: facebook.com/Cera

Cera sa spo­jila so spo­loč­nos­ťou Gideon, posky­tu­jú­cou smart home rie­še­nie, ktoré má tiež par­tner­stvo s John Lewis a Mic­ro­sof­tom, čo zna­mená, že nepretr­žitý opat­ro­va­teľ­ský ser­vis Cera umož­ňuje prí­buz­ným seni­orov infor­mo­vať sa o svo­jich milo­va­ných, a to kedy­koľ­vek. Tech­no­lo­gicky pris­pô­so­bený domov, špe­ciálne navr­hnutý pre seni­orov, umož­ňuje zjed­no­du­še­nie den­ných úko­nov, čo kli­en­tom umož­ňuje jed­no­du­cho ovlá­dať svetlá alebo zámky na dve­rách, vďaka čomu zís­ka­vajú viac samos­tat­nosti.

Spo­loč­nosť tiež tes­tuje tech­no­ló­giu ume­lej inte­li­gen­cie, ktorá by jej mala pomôcť pred­po­ve­dať váž­nej­šie zdra­votné prob­lémy u pacien­tov na základe spät­nej väzby od ošet­ro­va­te­ľov. Tí by sle­do­vali, či pacienti nor­málne jedia alebo nemajú tep­lotu, s cie­ľom pred­chá­dzať závaž­nej­ším cho­ro­bám. Pred­sta­vou je, aby mal pacien­tov prak­tický lekár prí­stup k týmto infor­má­ciám a mohol tak pro­ak­tívne pred­pí­sať akú­koľ­vek nevy­hnutnú liečbu, čo by zre­du­ko­valo poho­to­vostné príjmy do nemoc­níc. S tým je spo­jený prob­lém blo­ko­va­nia lôžok, ktorý stojí Veľkú Bri­tá­niu pri­bližne 820 mili­ó­nov libier (viac než 952 mili­ó­nov eur) každý rok. Po našká­lo­vaní sa pred­po­kladá, že Cera môže daňo­vým poplat­ní­kom ušet­riť až 500 mili­ó­nov libier (viac než 580 mili­ó­nov eur) ročne. Cera posky­tuje udr­ža­teľnú úľavu odvet­via, ktoré zúfalo potre­buje reví­ziu.

Zdroj článku: Credo Ven­tu­res, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wyomingmedicalcenter.org

Pridať komentár (0)