Tech­no­lo­gic­ké fir­my sa už asi zbláz­ni­li! Pre­hľad 40-tich pra­cov­ných bene­fi­tov

Marek Schwarz / 12. januára 2015 / Business

Zadar­mo jed­lá od kuchá­rov s Miche­li­no­vou hviez­dou? Firem­né upra­to­vač­ky až domov? Zdar­ma jaz­dy heli­kop­té­rou? Hra­cie kon­zo­ly, ale­bo kan­ce­lá­rie pris­pô­so­be­né pre vašich domá­cich milá­či­kov?

Nie je žiad­nym tajom­stvom, že veľ­ké tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti ponú­ka­jú svo­jim zamest­nan­com nie­ke­dy až nesku­toč­né bene­fi­ty, kto­ré často­krát malé star­tu­py nedo­ká­žu zďa­le­ka poskyt­núť. Dokon­ca na túto oblasť vznik­la špe­ciál­na pozí­cia ako naprí­klad The star­tup direc­tor of workp­la­ce.

zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)