Tech­no­lo­gické firmy sa už asi zbláz­nili! Pre­hľad 40-tich pra­cov­ných bene­fi­tov

Marek Schwarz / 12. januára 2015 / Business

Zadarmo jedlá od kuchá­rov s Miche­li­no­vou hviez­dou? Firemné upra­to­vačky až domov? Zdarma jazdy heli­kop­té­rou? Hra­cie kon­zoly, alebo kan­ce­lá­rie pris­pô­so­bené pre vašich domá­cich milá­či­kov?

Nie je žiad­nym tajom­stvom, že veľké tech­no­lo­gické spo­loč­nosti ponú­kajú svo­jim zamest­nan­com nie­kedy až nesku­točné bene­fity, ktoré často­krát malé star­tupy nedo­kážu zďa­leka poskyt­núť. Dokonca na túto oblasť vznikla špe­ciálna pozí­cia ako naprí­klad The star­tup direc­tor of workp­lace.

zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)