Tech­no­lo­gické prog­nózy pre rok 2016

Dárius Polák / 4. januára 2016 / Tools a produktivita

Kevin Rose je tech­no­lo­gický inves­tor, CEO HODIN­KEE, naj­väč­šieho online maga­zínu pre náram­kové hodinky a men­tor Google Ven­tu­res. Práve tu sa stre­táva do kon­taktu s tech­no­lo­gic­kými star­tupmi, kto­rým posky­tuje svoje know-how a roz­ho­dol sa načrt­núť rok 2016 v oblasti tech­no­ló­gii.

Vir­tu­álna rea­lita pohorí

Z prvot­nej „wow“ skú­se­nosti sa nako­niec stane kus šrotu, ktorý zapadne pra­chom v rohu. V urči­tom bode v budúc­nosti (za pár rokov) sa správny mix výkonu, veľ­kosti, ceny a tech­no­ló­gie skom­bi­nuje do zaria­de­nia, ktoré sa stane masovo popu­lár­nym. Nepred­po­kladá však, že to bude VR, no naopak AR (aug­men­ted rea­lity). Bez pokra­ču­jú­cich titu­lov (hier, apli­ká­cii) so sku­toč­ným zlep­še­ním oproti štan­dard­nej rea­lite si zákaz­níci rad­šej vyberú cestu men­šieho (a lac­nej­šieho) odporu, a to je poze­ra­nie nor­mál­nej tele­ví­zie a hra­nie štan­dard­ných video hier. VR porov­náva s ovlá­da­čom od Wii, ktorý bol tak­tiež ino­va­tívny, no po čase stra­til svoj hype.

Optimized-0caf9e09212e6252_458226244

Crypto mena bude využí­vaná malým okru­hom ľudí

Cryp­to­cur­rency ako Bit­coin je prí­liš tech­nická a nepos­ky­tuje veľa výhod pre prie­mer­ného člo­veka. Jediní, kto túto menu budú využí­vať, budú gee­ko­via.

Apple Watch 2 budú mať pod­prie­merný úspech 

Tichý pád Apple bude pokra­čo­vať i tento rok. Áno, verní Apple milov­níci si svoje hodinky doprajú, no väč­šina spot­re­bi­te­ľov nepot­re­buje ďalší pro­dukt, ktorý je treba nabí­jať každú noc. Apple si neskôr uve­domí, že zaria­de­nie, ktoré mali vybu­do­vať, malo byť viac prí­buzné Fit­bit, čiže s dlh­šou výdr­žou baté­rie a jed­no­du­chým disp­le­jom. Apple Fit­bit kúpi alebo sa poučí a vybu­duje si vlastný nára­mok.

20140507_moms-day_0154

Uber bude expan­do­vať i naďa­lej

Uber sa stane váž­nym kon­ku­ren­tom Yelp. Zákaz­níci môžu oča­ká­vať odpo­ru­če­nia od Uberu na rôzne druhy pod­ni­kov pri mies­tach vylo­že­nia. Uber­RUSh dozrie a môžeme oča­ká­vať seri­ózne (+$100 mili­ó­nové) inves­tí­cie.

ode_a_la_rose-68

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)