Tech­no­lo­gic­ké prog­nó­zy pre rok 2016

Dárius Polák / 4. januára 2016 / Lifehacking

Kevin Rose je tech­no­lo­gic­ký inves­tor, CEO HODIN­KEE, naj­väč­šie­ho onli­ne maga­zí­nu pre náram­ko­vé hodin­ky a men­tor Goog­le Ven­tu­res. Prá­ve tu sa stre­tá­va do kon­tak­tu s tech­no­lo­gic­ký­mi star­tup­mi, kto­rým posky­tu­je svo­je know-how a roz­ho­dol sa načrt­núť rok 2016 v oblas­ti tech­no­ló­gii.

Vir­tu­ál­na rea­li­ta poho­rí

Z prvot­nej „wow“ skú­se­nos­ti sa nako­niec sta­ne kus šro­tu, kto­rý zapad­ne pra­chom v rohu. V urči­tom bode v budúc­nos­ti (za pár rokov) sa správ­ny mix výko­nu, veľ­kos­ti, ceny a tech­no­ló­gie skom­bi­nu­je do zaria­de­nia, kto­ré sa sta­ne maso­vo popu­lár­nym. Nepred­po­kla­dá však, že to bude VR, no naopak AR (aug­men­ted rea­li­ty). Bez pokra­ču­jú­cich titu­lov (hier, apli­ká­cii) so sku­toč­ným zlep­še­ním opro­ti štan­dard­nej rea­li­te si zákaz­ní­ci rad­šej vybe­rú ces­tu men­šie­ho (a lac­nej­šie­ho) odpo­ru, a to je poze­ra­nie nor­mál­nej tele­ví­zie a hra­nie štan­dard­ných video hier. VR porov­ná­va s ovlá­da­čom od Wii, kto­rý bol tak­tiež ino­va­tív­ny, no po čase stra­til svoj hype.

Optimized-0caf9e09212e6252_458226244

Cryp­to mena bude využí­va­ná malým okru­hom ľudí

Cryp­to­cur­ren­cy ako Bit­co­in je prí­liš tech­nic­ká a nepos­ky­tu­je veľa výhod pre prie­mer­né­ho člo­ve­ka. Jedi­ní, kto túto menu budú využí­vať, budú gee­ko­via.

App­le Watch 2 budú mať pod­prie­mer­ný úspech 

Tichý pád App­le bude pokra­čo­vať i ten­to rok. Áno, ver­ní App­le milov­ní­ci si svo­je hodin­ky dopra­jú, no väč­ši­na spot­re­bi­te­ľov nepot­re­bu­je ďal­ší pro­dukt, kto­rý je tre­ba nabí­jať kaž­dú noc. App­le si neskôr uve­do­mí, že zaria­de­nie, kto­ré mali vybu­do­vať, malo byť viac prí­buz­né Fit­bit, čiže s dlh­šou výdr­žou baté­rie a jed­no­du­chým disp­le­jom. App­le Fit­bit kúpi ale­bo sa pou­čí a vybu­du­je si vlast­ný nára­mok.

20140507_moms-day_0154

Uber bude expan­do­vať i naďa­lej

Uber sa sta­ne váž­nym kon­ku­ren­tom Yelp. Zákaz­ní­ci môžu oča­ká­vať odpo­ru­če­nia od Ube­ru na rôz­ne dru­hy pod­ni­kov pri mies­tach vylo­že­nia. Uber­RUSh dozrie a môže­me oča­ká­vať seri­óz­ne (+$100 mili­ó­no­vé) inves­tí­cie.

ode_a_la_rose-68

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)