Tech­no­ló­gie sa vyví­ja­jú neuve­ri­teľ­ne rých­lo: Cena toh­to smart­fó­nu je dôka­zom

Martin Bohunický / 9. apríla 2016 / Tech a inovácie

Za cenu toh­to smart­fó­nu si v minu­los­ti dostal naozaj nekva­lit­né zaria­de­nie. Ale dnes? Úpl­ne iná sto­ry.

Máme plné zuby tra­dič­ných zna­čiek, kto­ré si dáva­jú k cene nezmy­sel­né pri­ráž­ky. V Číne vzni­ka­jú kva­lit­né znač­ky ako huby po daž­di a ponú­ka­jú špič­ko­vé smart­fó­ny za ceny, pri kto­rých zostá­va roz­um stáť. Medzi také­to znač­ky pat­rí naprí­klad Oppo, Mei­zu, Xia­omi ale­bo aj Ver­nee.

A prá­ve posled­ná meno­va­ná znač­ka pri­pra­vi­la nový mid-ran­ge mobil Apol­lo Lite, kto­ré­ho cena vyrá­ža dych.

558-1

foto: Ver­nee

Ver­nee si rých­lo zís­ka­va fanú­ši­kov a Apol­lo Lite je ďal­ším veľ­kým kro­kom k vstu­pu medzi “čín­sku eli­tu”. Čím je ten­to mobil tak špe­ciál­ny? Cenov­kou 175 eur pri vyni­ka­jú­cich špe­ci­fi­ká­ciach.

Apol­lo Lite má pod “kapo­tou” prvý desať-jad­ro­vý chip­set, zná­my pod menom Helio X20. Dopĺňa ho 4GB RAM a 32 GB inter­nej pamä­te. Disp­lej má 5,5 pal­ca a roz­lí­še­nie 1080p. Vza­du náj­deš kame­ru s roz­lí­še­ním 16 mega­pi­xe­lov, pre sel­fie poslú­ži pred­ná kame­ra s 5 mega­pi­xel­mi.

vernee-apollo-lite-4-1024x576

foto: Ver­nee

Ako je pri čín­skych znač­kách bež­né, môžeš pou­žiť dve SIM kar­ty, je tu USB-C port a mobil pohá­ňa Andro­id 6.0 Marsh­mal­low.

zdroj: gizmochina.com, titul­ná foto: worldtop9.com

Pridať komentár (0)