TEDx Bra­ti­slava osla­vuje už piaty roč­ník

Michal Tomek / 29. máj 2014 / Tools a produktivita

Už piaty roč­ník kon­fe­ren­cie TEDxB­ra­ti­slava sa usku­toční v sobotu 5. júla 2014 v novej budove Slo­ven­ského národ­ného divadla. Toh­to­ročné motto TEDxB­ra­ti­slava je “Fes­ti­val” a osla­vo­vať budeme ako vždy myš­lienky hodné šíre­nia. Kon­fe­ren­cia dáva pries­tor zau­ji­ma­vým osob­nos­tiam zo Slo­ven­ska i zahra­ni­čia, ktoré sú výni­močné svo­jimi skut­kami či zmýš­ľa­ním. Orga­ni­zá­tori už zve­rej­nili 11-tich reč­ní­kov, dal­šie mená ešte pri­budnú. Zare­gis­tro­vať sa a kúpiť si vstu­penku ešte stále môžete na www.tedxbratislava.sk.

Fes­ti­val inšpi­ra­tív­nych myš­lie­nok

Nad­šen­cov dizajnu a tech­no­ló­gií určite zaujme pred­náška slo­ven­ského dizaj­néra a kon­štruk­téra Šte­fana Kle­ina, kto­rému sa poda­rilo usku­toč­niť svoj dávny sen — skon­štru­ovať lie­ta­júce auto (tzv. Aero­mo­bil). Na kon­fe­ren­cii sa pred­staví aj ame­rická foto­grafka Nancy Ann Coyne, ktorá sa venuje anga­žo­va­nému ume­niu vo verej­nom pries­tore či medzi­ná­rodne oce­nený slo­ven­ský taneč­ník a cho­re­o­graf Jaro­slav Viňar­ský. Pozi­tívnu ener­giu budú môcť náv­štev­níci načer­pať od islan­ďanky Vil­borg Gis­su­rar­dót­tir, ktorá sa z nešťast­nej puber­ťáčky vypra­co­vala na skú­senú ces­to­va­teľku, a ako prvá Islan­ďanka pre­šla sama na lyžiach až na Južný pól. Na TEDxB­ra­ti­slava sa bude hovo­riť aj o vde­lá­vaní detí pomo­cou moder­ných tech­no­ló­gií, o efek­tív­nom spô­sobe pomoci bez­do­mov­com pro­stred­níc­tvom kon­ceptu „hou­sing first“, o hos­po­dá­rení s bio­od­pa­dom, či o vplyve tes­tos­te­rónu na mozog. Zoznam reč­ní­kov prie­bežne aktu­ali­zu­jeme na stránke TEDxB­ra­ti­slava v sek­cii Reč­níci.

Orga­ni­zá­tori veria, že tak ako na iné fes­ti­valy, aj na TEDxB­ra­ti­slava ľudia prídu nie­len kvôli jed­not­li­vým reč­ní­kom, ale aj kvôli cel­ko­vej inšpi­ta­tív­nej atmo­sfére. „Latin­ské slovo fes­ti­vus zna­mená „šťastný“. Ako orga­ni­zá­tori budeme šťastní, keď sa nám podarí pre ľudí pri­pra­viť neza­bud­nu­teľné podu­ja­tie, ktoré ich inšpi­ruje, a na kto­rom zís­kajú nové uži­točné kon­takty.“ (Vero­nika Pizano, spo­lu­or­ga­ni­zá­torka kon­fe­ren­cie)

Pre­stávky sú nie­len na kávu

Okrem pred­ná­šok sa účast­níci TEDxB­ra­ti­slava môžu tešiť aj na hravé, tvo­rivé a edu­ka­tívne pre­stáv­kové akti­vity. Vlast­no­ručne si budú môcť vytvo­riť kale­i­do­skop, zapo­jiť sa do súťaže japon­ských ver­šov haiku či naučiť sa základy posun­ko­vej reči. „Cez pre­stávky chceme účast­ní­kom umož­niť, aby sa na chvíľu mohli opäť stať deťmi; aby mohli súťa­žiť, skú­mať či skú­šať nové veci a tvo­riť.“ (Lucia Mas­ni­cová, spo­lu­or­ga­ni­zá­torka)

TEDxB­ra­ti­slava hos­po­dári trans­pa­ren­tne

Aj tento rok orga­ni­začný tím zve­rej­nil roz­po­čet z pre­doš­lého roč­níka, nájsť ho môžete na stránke TEDxB­ra­ti­slava. „Veľmi si ceníme kon­ti­nu­álnu pod­poru našich par­tne­rov, ako aj indi­vi­du­álne finančné dary, a preto sa sna­žíme nará­bať s týmito zdrojmi trans­pa­ren­tne a umož­niť ľuďom nahliad­nuť do nášho roz­počtu.” (Vla­di­mír Kaš­tier, spo­lu­or­ga­ni­zá­tor kon­fe­ren­cie)

TEDxB­ra­ti­slava nie­len v Slo­ven­skom národ­nom divadle

Kon­fe­ren­ciu je možné sle­do­vať naživo na webe www.tedxbratislava.sk, či už doma, alebo na takz­va­nej vie­wing party, ktorá sa bude konať naprí­klad v bra­ti­slav­skej Cver­novke. „Pre mňa je orga­ni­zo­va­nie vie­wing party hlavne o stre­tá­vaní zau­jí­ma­vých ľudí a o nádeji, že možno aj vďaka nášmu úsi­liu budú ľudia po TEDxB­ra­ti­slava odhod­laní robiť dobro.“ (Zuzana Kvet­ková, dob­ro­voľ­níčka). Viac infor­má­cií o orga­ni­zo­vaní sle­do­va­nia pria­meho pre­nosu náj­dete na web stránke: www.tedxbratislava.sk v časti Vie­wing par­ties.

Zdroj: http://www.tedxbratislava.sk/2014/sk/content/press, flickr.com

Pridať komentár (0)