Ten­de­rio — “Venujte sa biz­nisu, ten­dre vám zís­kame!”

Michal Sorkovský / 23. septembra 2015 / Tools a produktivita

V prí­pade, že sa dnes chcete so svo­jou fir­mou zúčast­niť medzi­ná­rod­ného verej­ného ten­dra, musíte počí­tať s tým, že tomu obe­tu­jete obrov­ské množ­stvo času, práce a ener­gie. Tento prob­lém sa roz­hodli rie­šiť v star­tupe Ten­de­rio, ktorý pri­chá­dza s plat­for­mou na ponuku auto­ma­ti­zo­va­nej služby s cie­ľom pomôcť fir­mám pre­dá­vať svoje výrobky a služby zahra­nič­ným verej­ným inšti­tú­ciám.

Firma, ktorá sa dnes chce so svo­jimi pro­duktmi zúčast­niť medzi­ná­rod­ného verej­ného ten­dra, musí prejsť dlhou a kľu­ka­tou ces­tou. Ako prvé musí výzvu obja­viť, nasle­dujú pre­klady a snaha všetko správne pocho­piť, ďalej treba zis­tiť, či sa firma ten­dra vôbec môže zúčast­niť a pop­rí­pade tiež nájsť vhod­ného par­tnera. No a keď už máte toto všetko za sebou, môžete sa pus­tiť do príp­ravy neko­nečne dlhej ponuky plnej for­ma­lít. Čo ale majú robiť tí, ktorí si sami na celý tento pro­ces netrú­fajú?

Tím Ten­de­rio

Jediná mož­nosť je nechať si pomôcť. A práve preto sa okolo verej­ných ten­drov vytvo­ril miliar­dový biz­nis pre rôz­nych kon­zul­tan­tov, soft­vér deve­lo­pe­rov, či práv­ni­kov, ktorí, samoz­rejme za veľké peniaze, ponú­kajú pomocnú ruku a sta­vajú sa do role sprie­vodcu byrok­ra­tic­kou džun­gľou, ktorá sa okolo ten­drov roz­rá­stla. Čo ale robiť, ak nemáte práve chuť minúť polku roz­počtu len na to, aby ste sa neja­kého ten­dra vôbec zúčast­nili? Alter­na­tívu ponúka slo­ven­ský pro­jekt Ten­de­rio, ktorý sa roz­ho­dol spra­viť takéto obchodné prí­le­ži­tosti pre pod­ni­ka­te­ľov prí­stup­nej­šími.

Každý pod­ni­ka­teľ by chcel nové obchodné prí­le­ži­tosti, ale par­ti­ci­pá­cia na verej­ných ten­droch je z 20% o stra­té­gii ako je roz­poč­to­va­nie, či nača­so­va­nie a z 80% o byrok­ra­cii – iden­ti­fi­ko­vaní ten­dra, pocho­pe­niu pod­mie­nok a príp­rave vyho­vu­jú­cej a hlavne spô­so­bi­lej ponuky. Ten­de­rio dokáže veľa z tohto auto­ma­ti­zo­vať a kli­enti sa tak môžu veno­vať svojmu biz­nisu, nie štu­do­va­niu papie­rov,“ hovorí Róbert Miš­kuf, foun­der star­tupu Ten­de­rio.

Jed­ným z hlav­ných dôvo­dov, prečo Ten­de­rio vzniklo, bola chuť dať vo verej­ných ten­droch šancu aj tým, ktorí sa ich kvôli veľ­kej kope admi­ni­stra­tívy nezú­čast­ňo­vali. V Ten­de­riu totiž veria, že často krát o obchodné prí­le­ži­tosti takto pri­chá­dzajú práve tie naj­lep­šie spo­loč­nosti, avšak trpia aj verejné inšti­tú­cie, ktoré nemôžu vybe­rať z toho naj­lep­šieho, čo by mohol trh poskyt­núť. „Nad ten­drami som vo svo­jom živote pre­se­del 12 000 hodín. Nepres­tal som pre­mýš­ľať nad tým, ako tento pro­ces urých­liť a zjed­no­du­šiť. Nako­niec sa nám poda­rilo vytvo­riť plat­formu, ktorá skom­bi­no­vala naj­lepší sve­tový vyhľa­dá­vač ten­drov a celo­európ­sku sieť kon­zul­tan­tov zame­ra­ných na ich príp­ravu,“ pokra­čuje Miš­kuf.

Ten­de­rio sa síce na prvý pohľad zdá byť pomerne jed­no­du­chou strán­kou s vyhľa­dá­va­čom ten­drov, avšak sila pro­jektu sa skrýva v služ­bách, ktoré posky­tuje. „Ten­de­rio je kon­ci­po­vané tak, aby mal kli­ent všetko pod jed­nou stre­chou. Ak sa chce pove­dzme slo­ven­ský výrobca dverí zúčast­niť verej­nej súťaže dán­skeho minis­ter­stva finan­cií, stačí mu pár klik­nutí a Ten­de­rio sa postará o celý pro­ces vďaka medzi­ná­rod­nej sieti zapo­je­ných kon­zul­tač­ných spo­loč­ností,“ vysvet­ľuje Róbert Miš­kuf.

Priamy prí­stup k sieti kon­zul­tan­tov je aj dôvod, prečo je nate­raz Ten­de­rio otvo­rené len pre maxi­málne 300 kli­en­tov. Pro­jekt chce takýmto spô­so­bom zais­tiť kaž­dému priamy prí­stup ku všet­kým služ­bám: „Chceme ponú­kať exklu­zi­vitu, nie maso­vosť.“

Pridať komentár (0)