Ten­to 23-roč­ný mla­dík sa roz­ho­dol, že bude žiť a pra­co­vať, kde sa mu len zachce

Tomáš Nagy / 25. augusta 2016 / Lifehacking

Neuve­ríš, čo sa poda­ri­lo jed­né­mu 23-roč­né­mu mla­dí­ko­vi Zacho­vi Bot­ho­vi. Roz­ho­dol sa, že svoj život pris­pô­so­bí svo­jej prá­ci a bude žiť tam, kde sa mu zachce. Zach pra­cu­je ako “film­ma­ker” na voľ­nej nohe a pres­ne tak chcel aj žiť. Kúpil sta­rý kara­van za 3000 $ a pre­ro­bil ho na svoj nový domov, kan­ce­lá­riu, pros­te mies­to na svoj vysní­va­ný život. 

Celá “pre­ráb­ka” stá­la 15 000 $, čo je cel­kom sluš­ná suma na to, že už viac ku šťa­siu nepot­re­bu­je­te. Aspoň, čo sa týka býva­nia, kan­ce­lá­rie a doprav­né­ho pros­tried­ku. Pred­sta­va toho, že môže­te pra­co­vať a pre­bú­dzať sa kde chce­te, je cel­kom láka­vá, čo povie­te?

Ak vás to zau­ja­lo natoľ­ko, že roz­mýš­ľa­te nad nie­čím podob­ným, Zach zosta­vil aj mini prí­ruč­ku “ku kom­plet­nej slo­bo­de”.

sketcher_banner

Zdroj: Sketcher.sk, zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)