Tento 23-ročný mla­dík sa roz­ho­dol, že bude žiť a pra­co­vať, kde sa mu len zachce

Tomáš Nagy / 25. augusta 2016 / Tools a produktivita

Neuve­ríš, čo sa poda­rilo jed­nému 23-roč­nému mla­dí­kovi Zachovi Bot­hovi. Roz­ho­dol sa, že svoj život pris­pô­sobí svo­jej práci a bude žiť tam, kde sa mu zachce. Zach pra­cuje ako “film­ma­ker” na voľ­nej nohe a presne tak chcel aj žiť. Kúpil starý kara­van za 3000 $ a pre­ro­bil ho na svoj nový domov, kan­ce­lá­riu, proste miesto na svoj vysní­vaný život. 

Celá “pre­rábka” stála 15 000 $, čo je cel­kom slušná suma na to, že už viac ku šťa­siu nepot­re­bu­jete. Aspoň, čo sa týka býva­nia, kan­ce­lá­rie a doprav­ného pros­triedku. Pred­stava toho, že môžete pra­co­vať a pre­bú­dzať sa kde chcete, je cel­kom lákavá, čo poviete?

Ak vás to zau­jalo natoľko, že roz­mýš­ľate nad nie­čím podob­ným, Zach zosta­vil aj mini prí­ručku “ku kom­plet­nej slo­bode”.

sketcher_banner

Zdroj: Sketcher.sk, zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)