Ten­to byt v Bra­ti­sla­ve je dôka­zom toho, že aj na Slo­ven­sku môžeš bývať na sve­to­vej úrov­ni

Podľa článku Štefana Moravčíka v Archinfo.sk, Autori interiéru: Ing. Juraj Krč, Mgr. art Zuzana Horniaková, Ing. Zoltán Horváth / 23. augusta 2016 / Zaujímavosti

Inte­ri­ér v Bra­ti­slav­skej novo­stav­be. Býva­nie na plo­che 82 m2.

Pries­tor si vyžia­dal iba drob­né dis­po­zič­né zme­ny, návrh a príp­ra­va pro­jek­tu trva­la bez­má­la jeden mesiac. Celý inte­ri­ér bol násled­ne zre­a­li­zo­va­ný za ďal­šie 3 mesia­ce.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archin­fo.sk.

Byt je orien­to­va­ný na juho­zá­pad. Pôvod­ná dis­po­zí­cia pat­ri­la medzi štan­dard dneš­nej doby. Jed­not­li­vé miest­nos­ti na seba nad­vä­zu­jú a vytvá­ra­jú den­nú a noč­nú zónu. Deve­lo­per ponú­kol mož­nosť zapra­co­vať do inte­ri­é­ru krb. V den­nej čas­ti bola odstrá­ne­ná prieč­ka medzi príp­ra­vou pre krb a obý­va­cou izbou. Pries­tor sa viac pre­svet­lil a ponú­kol tak mies­to pre kniž­ni­cu, kto­rej zadná stra­na záro­veň tvo­rí ste­nu bot­ní­ko­vej skri­ne.

Bie­la kuchy­ňa bez hor­ných skri­niek nie je v dneš­nej dobe bež­ná. O úlož­ný pries­tor však maji­te­lia nepriš­li. Ten je integ­ro­va­ný do pozdĺž­nej čas­ti kuchyn­skej ste­ny, kto­rá spĺňa via­ce­ro fun­kcii. Ponú­ka pohodl­né čalú­ne­né sede­nie pre poobed­ný oddych, dosta­toč­né množ­stvo úlož­ných pries­to­rov a ukrý­va aj vsta­va­né spot­re­bi­če.

Celá kuchyn­sko-jedá­len­ská ste­na ukrý­va v sebe vsta­va­né spot­re­bi­če a kuchyn­ské skrin­ky. Nachá­dza­jú sa tu aj vsta­va­né skri­ne a množ­stvo zásu­viek. Navy­še slú­ži aj ako mies­to pre pose­de­nie pri sto­lo­va­ní. Úlož­ný pries­tor ply­nu­lo pre­chá­dza do chod­by a vizu­ál­ne odde­ľu­je obý­va­ciu časť od vstup­nej.

Foto: Marián Sví­tek

Kon­co­vý seg­ment kuchyn­skej ste­ny tvo­rí úlož­ný pries­tor pre časť vstu­pu. Vstup dotvá­ra zrkad­lo­vá ste­na. Zrkad­lo je roz­de­le­né do via­ce­rých čas­tí, čo umož­ňu­je prí­stup k roz­vod­nej skri­ni, kto­rá je za ním ukry­tá.

Foto: Marián Sví­tek

Obý­vač­ka je jed­no­du­chá, svet­lá a bez zby­toč­né­ho nábyt­ku. Domi­nan­tou v pries­to­re sú maji­te­ľo­ve obľú­be­né obra­zy.

Kúpeľ­ňa je pri­ro­dze­ne pre­svet­le­ná a odvet­ra­ná. Spr­cha v pôvod­nej dis­po­zí­cii chý­ba­la. Vo výsled­nom rie­še­ní je spr­cho­vá vanič­ka nahra­de­ná vyspá­do­va­ným stu­pien­kom. Pries­tor toale­ty umož­nil umiest­ne­nie skrin­ky pod umý­vad­lo, čo zväč­ši­lo odkla­da­cie pries­to­ry v kúpeľ­ni. Veľ­ké zrkad­lo toale­tu optic­ky zväč­šu­je.

V inte­ri­é­ri pre­vlá­da bie­la far­ba na ste­nách a nábyt­ku vyro­be­nom na mie­ru. Náby­tok je vyro­be­ný z kom­bi­ná­cie lesk­lé­ho strie­ka­né­ho MDF a lako­va­nej ore­cho­vej dyhy. Pod­la­ha je z masív­ne­ho dubo­vé­ho kar­tá­čo­va­né­ho dre­va. Mate­riá­lo­vý kon­trast sa pre­ja­vu­je vo fareb­nos­ti, ale aj v povr­cho­vej štruk­tú­re. Hlad­ké bie­le strie­ka­né plo­chy kon­tras­tu­jú s dyho­va­ným povr­chom ore­cha a jem­ným štruk­tú­ro­va­ným reli­é­fom betó­no­vej dlaž­by.

Náby­tok v inte­ri­é­ri je navr­hnu­tý a vyro­be­ný na mie­ru pod­ľa potrieb kli­en­ta. Jed­not­li­vé prv­ky pre­be­ra­jú far­bu a mate­riá­ly z celé­ho inte­ri­é­ru. Ide o kom­bi­ná­ciu dyho­va­ných, strie­ka­ných a čalú­ne­ných plôch.

zdroj: archinfo.sk, autor foto­gra­fií: Marián Sví­tek

Pridať komentár (0)