Tento cha­lan si upra­vil Game­boy z roku 1989 na pre­ma­kanú hernú kon­zolu

Kristína Šuvadová / 20. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ak chceš rýchly náhľad toho, ako ďaleko sa tech­no­ló­gia za posled­ných 30 rokov posu­nula, stačí, ak si pozrieš video niž­šie. Šikovný muž menom Wermy totiž “vypit­val” starý Game­boy a spra­vil z neho modernú kon­zolu.

Zvonku tento model vyzerá ako 27 rokov starý Game­boy, no v sku­toč­nosti je to len sivá “schránka” skrý­va­júca baté­riu s veľ­kou výdr­žou, blu­e­to­oth a naj­novší model Rasp­berry Pi.

Tento vyno­vený “Game­boy Zero” má okrem čerstvých tla­či­diel aj novú obra­zovku, nakoľko stará doká­zala zobra­ziť len monoc­hro­ma­tické hry. Wermy preto pou­žil farebný disp­lej, ktorý má aj vyš­šie roz­lí­še­nie a dokáže preto kva­lit­nej­šie zobra­ziť mnoho hier, ktoré sa v novom Game­boy-i nachá­dzajú.

Malý Rasp­berry Pi, ktorý sa nachá­dza vo vnútri, beží pomo­cou Emu­la­tion Sta­tion – soft­véru, ktorý umož­ňuje hrať hry nie­len z Game­boyu, ale tak­tiež z kon­zôl typu NES, SNES, Sega Gene­sis a Mas­ter Sys­tem. Wermi tak­tiež tvrdí, že pro­ce­sor zvládne akú­koľ­vek hru z tejto doby, nakoľko je veľmi výkonný.

Okrem men­ších dizaj­no­vých zmien sa na Game­boy zme­nilo najmä vnútro. Ostala tam len jedna z ori­gi­nál­nych kaziet, na kto­rej upra­vil konek­tor tak, aby bola schopná načí­tať z SD-karty akú­koľ­vek hru.

Záver je teda jasný: V roku 1989 bolo Nin­tendo schopné spus­tiť jednu hru. A teraz? Istý šikovný muž menom Wermy zmes­til na kartu veľ­kosti nechta celý kata­lóg hier.

1

zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fie: i.ytimg.com

Pridať komentár (0)