Ten­to cha­lan si upra­vil Game­boy z roku 1989 na pre­ma­ka­nú her­nú kon­zo­lu

Kristína Šuvadová / 20. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ak chceš rých­ly náhľad toho, ako ďale­ko sa tech­no­ló­gia za posled­ných 30 rokov posu­nu­la, sta­čí, ak si pozrieš video niž­šie. Šikov­ný muž menom Wer­my totiž “vypit­val” sta­rý Game­boy a spra­vil z neho moder­nú kon­zo­lu.

Zvon­ku ten­to model vyze­rá ako 27 rokov sta­rý Game­boy, no v sku­toč­nos­ti je to len sivá “schrán­ka” skrý­va­jú­ca baté­riu s veľ­kou výdr­žou, blu­e­to­oth a naj­nov­ší model Rasp­ber­ry Pi.

Ten­to vyno­ve­ný “Game­boy Zero” má okrem čerstvých tla­či­diel aj novú obra­zov­ku, nakoľ­ko sta­rá doká­za­la zobra­ziť len monoc­hro­ma­tic­ké hry. Wer­my pre­to pou­žil fareb­ný disp­lej, kto­rý má aj vyš­šie roz­lí­še­nie a doká­že pre­to kva­lit­nej­šie zobra­ziť mno­ho hier, kto­ré sa v novom Game­boy-i nachá­dza­jú.

Malý Rasp­ber­ry Pi, kto­rý sa nachá­dza vo vnút­ri, beží pomo­cou Emu­la­ti­on Sta­ti­on – soft­vé­ru, kto­rý umož­ňu­je hrať hry nie­len z Game­bo­yu, ale tak­tiež z kon­zôl typu NES, SNES, Sega Gene­sis a Mas­ter Sys­tem. Wer­mi tak­tiež tvr­dí, že pro­ce­sor zvlád­ne akú­koľ­vek hru z tej­to doby, nakoľ­ko je veľ­mi výkon­ný.

Okrem men­ších dizaj­no­vých zmien sa na Game­boy zme­ni­lo naj­mä vnút­ro. Osta­la tam len jed­na z ori­gi­nál­nych kaziet, na kto­rej upra­vil konek­tor tak, aby bola schop­ná načí­tať z SD-kar­ty akú­koľ­vek hru.

Záver je teda jas­ný: V roku 1989 bolo Nin­ten­do schop­né spus­tiť jed­nu hru. A teraz? Istý šikov­ný muž menom Wer­my zmes­til na kar­tu veľ­kos­ti nech­ta celý kata­lóg hier.

1

zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fie: i.ytimg.com

Pridať komentár (0)