Tento dom na okraji Bra­ti­slavy je spl­ne­ným snom kaž­dého kre­a­tívca

Podľa článku Štefana Moravčíka v Archinfo.sk, Architekt: Ing. arch. Sebastian Nagy / 31. augusta 2016 / Zo Slovenska

Prí­jemné býva­nie na okraji Bra­ti­slavy. Dom chráni súkro­mie svo­jich oby­va­te­ľov a otvára sa do záh­rady orien­to­va­nej na juho­zá­pad.

Dielo pred­sta­vu­jeme s tex­tom autora:

Autor­ským záme­rom bolo hmo­tovo sa zara­diť do zástavby s jedi­neč­ným mate­riá­lo­vým a tva­ro­vým spra­co­va­ním. Hlav­ným cie­ľom bolo vytvo­riť archi­tek­túru a inte­ri­é­rové vyba­ve­nie ako jedno dielo. Inšpi­rá­cia pre archi­tek­to­nické rie­še­nie je hľa­da­nie citá­cií jed­no­du­chých tva­rov (línii) s ich uplat­ne­ním. Archi­tek­to­nicky dom vychá­dza z pôdo­rys­ného tvaru obdĺž­nika s aty­picky vyo­se­nými boč­nými ste­nami ktoré sú cit­livo na rohoch zaob­lené.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk!

Dis­po­zične je dom čle­nený na dennú a nočnú zónu, den­nej pri­slú­cha obý­vačka, kuchyňa, jedá­leň. Nočná zóna je situ­ovaná na prí­zemí a to spál­ňou s hygie­nic­kým záze­mím a na poschodí s izbami detí, kúpeľ­ňou a pra­cov­ňou.

V archi­tek­to­nic­kom stvár­není je fasáda domu tvo­rená obvo­do­vými ste­nami s obkla­dom z dre­ve­ných ver­ti­kál­nych hra­no­lov a streš­nou nad­stav­bou s fasá­dou s bie­lej omietky. Inte­riér je rie­šený ako otvo­rený pries­tor s maxi­mál­nym kon­tak­tom s exte­ri­é­rom cez pre­sk­lenú stenu s posuv­nými oknami s pre­sa­de­nými tie­nia­cimi prv­kami (exte­ri­é­ro­vými žalú­ziami) Nosná časť kon­štruk­cie domu tvorí mono­li­tický žele­zo­be­tó­nový kon­štrukčný sys­tém.

zdroj: archinfo.sk, autor foto­gra­fií: Tomáš Kriš­tek

Pridať komentár (0)