Ten­to dom na okra­ji Bra­ti­sla­vy je spl­ne­ným snom kaž­dé­ho kre­a­tív­ca

Podľa článku Štefana Moravčíka v Archinfo.sk, Architekt: Ing. arch. Sebastian Nagy / 31. augusta 2016 / Zo Slovenska

Prí­jem­né býva­nie na okra­ji Bra­ti­sla­vy. Dom chrá­ni súkro­mie svo­jich oby­va­te­ľov a otvá­ra sa do záh­ra­dy orien­to­va­nej na juho­zá­pad.

Die­lo pred­sta­vu­je­me s tex­tom auto­ra:

Autor­ským záme­rom bolo hmo­to­vo sa zara­diť do zástav­by s jedi­neč­ným mate­riá­lo­vým a tva­ro­vým spra­co­va­ním. Hlav­ným cie­ľom bolo vytvo­riť archi­tek­tú­ru a inte­ri­é­ro­vé vyba­ve­nie ako jed­no die­lo. Inšpi­rá­cia pre archi­tek­to­nic­ké rie­še­nie je hľa­da­nie citá­cií jed­no­du­chých tva­rov (línii) s ich uplat­ne­ním. Archi­tek­to­nic­ky dom vychá­dza z pôdo­rys­né­ho tva­ru obdĺž­ni­ka s aty­pic­ky vyo­se­ný­mi boč­ný­mi ste­na­mi kto­ré sú cit­li­vo na rohoch zaob­le­né.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk!

Dis­po­zič­ne je dom čle­ne­ný na den­nú a noč­nú zónu, den­nej pri­slú­cha obý­vač­ka, kuchy­ňa, jedá­leň. Noč­ná zóna je situ­ova­ná na prí­ze­mí a to spál­ňou s hygie­nic­kým záze­mím a na poscho­dí s izba­mi detí, kúpeľ­ňou a pra­cov­ňou.

V archi­tek­to­nic­kom stvár­ne­ní je fasá­da domu tvo­re­ná obvo­do­vý­mi ste­na­mi s obkla­dom z dre­ve­ných ver­ti­kál­nych hra­no­lov a streš­nou nad­stav­bou s fasá­dou s bie­lej omiet­ky. Inte­ri­ér je rie­še­ný ako otvo­re­ný pries­tor s maxi­mál­nym kon­tak­tom s exte­ri­é­rom cez pre­sk­le­nú ste­nu s posuv­ný­mi okna­mi s pre­sa­de­ný­mi tie­nia­ci­mi prv­ka­mi (exte­ri­é­ro­vý­mi žalú­zia­mi) Nos­ná časť kon­štruk­cie domu tvo­rí mono­li­tic­ký žele­zo­be­tó­no­vý kon­štrukč­ný sys­tém.

zdroj: archinfo.sk, autor foto­gra­fií: Tomáš Kriš­tek

Pridať komentár (0)