Tento úžasný pro­jekt ti ukáže krásy sveta, ktoré často pre­hlia­dame

Veronika Horváthová, existuje.sk / 20. augusta 2016 / Zaujímavosti

Coin­ci­dence Pro­jekt (Pro­jekt Náhoda) je séria obráz­kov zho­to­ve­ných Deni­som Che­riem, foto­gra­fom z Lon­dýna, ktorá spo­chyb­ňuje akým spô­so­bom sa poze­ráme na svet.

Che­rie doku­men­tuje náhody, ktoré sa obja­vujú v kaž­do­den­nom živote, aby nám uká­zal nový pohľad na inak bežné javy. Svoje zábery dokáže doko­nale zla­diť, či už je to street foto­gra­fia, prí­roda alebo kra­jinka, ktoré nie­lenže vyze­rajú dobre, ale nás aj nútia pre­mýš­ľať o svete okolo nás. Pro­jekt bol pôvodne nazvaný Solo Para Locos (Iba pre šia­le­ných) a na jed­nej serii pra­cuje dlh­šie ako rok.

Perfectly Timed Photos

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Existuje.sk!

Perfectly Timed Photos

Perfectly Timed Photos

Perfectly Timed Photos

Perfectly Timed Photos

Perfectly Timed Photos

Perfectly Timed Photos

Perfectly Timed Photos

Perfectly Timed Photos

Perfectly Timed Photos

Perfectly Timed Photos

Perfectly Timed Photos

Perfectly Timed Photos

Perfectly Timed Photos

zdroj: existuje.sk, zdroj foto­gra­fií: bred­panda

Pridať komentár (0)