Tera Fit­ness Mat: Inte­rak­tívna Joga?

Petra Kochanova / 3. júla 2014 / Tech a inovácie

Chaos a zhon v práci môžu viesť k úpl­nému vyťa­že­niu a k neprí­jem­nému stresu. Nie­kto ho vie odstrá­niť vybú­re­ním sa v posil­ňovni, nie­kto zase pokoj­ným medi­to­va­ním. Mnohí z nás už obja­vili čaro jogy a nasle­du­júci člá­nok pred­staví inte­rak­tívnu pomôcku pre cvi­če­nie v pohodlí domova.

Pokiaľ ide o domáce cvi­če­nie jogy, každý potre­buje tro­chu moti­vá­cie a smer. Tera Fit­ness Mat je kru­hový kobe­rec, ktorý má omnoho viac výhod ako kla­sický pod­ložka. Jeho povrch je vylo­žený radom LED sve­tiel s jem­nou doty­ko­vou tech­ni­kou, ktorá slúži na zlep­še­nie tech­niky cvi­če­nia.

Kon­cept Tera Fit­ness Mat bol navr­hnutý európ­skou fit­ness spo­loč­nos­ťou Lunar a nemá ďaleko od kla­sic­kej hry Twis­ter. Namiesto toče­nia kolieska, však kobe­rec sám dik­tuje jed­not­livé umiest­ne­nie častí tela. Farebne odlišné LED osvet­le­nie zabu­do­vané v kober­čeku usmer­ňuje cvi­čia­ceho a určuje kam má polo­žiť nohy a ruky.

Sen­zory vtkané do koberca zase posky­tujú uží­va­te­ľovi spätnú väzbu v podobe tlaku, ktorý je určený na pomoc počas pre­sú­va­nia váhy. Sen­zory zaru­čujú uží­va­te­ľom ide­álnu formu cvi­če­nia a bez­pečné pre­chody z jed­ného pohybu do dru­hého. To je pre začia­toč­níka úplné ide­álna vec, pre­tože tech­nika je pri joge veľmi pod­statná, pre­dov­šet­kým vtedy ak nech­ceme prísť k úrazu zlým pre­ve­de­ním cviku.

Ku Tera Fit­ness Mat je k dis­po­zí­cii Blu­e­to­oth apli­ká­cia pre tab­lety, ktorá vizu­álne zná­zor­ňuje každý pohyb. Ako dopl­nok k cvi­če­niu jógy má apli­ká­cia v sebe naprog­ra­mo­vané dyna­mic­kej­šie cvi­če­nia ako naprí­klad Tae Bo, Pila­tes, Zumba. Na svoje by si preto prišli aj ľudia, ktorí si chcú vylep­šiť postavu popri diéte

Výrob­co­via sa sna­žili zvý­šiť atrak­tív­nosť Tera Fit­ness Mat aj tým, že si dali zále­žať na jeho moder­nom dizajne. Na roz­diel od rôz­nych sta­ci­onár­nych bicyk­lov či žine­niek, je Tera Fit­ness Mat vhodný aj ako deko­ra­tívny dopl­nok, ktorý sa nemusí neus­tále pre­miest­ňo­vať alebo skrý­vať nie­kde do kúta.

Hlavnú výhodu Tera Fit­ness Mat vidím pre­dov­šet­kým v jeho prak­tic­kom využití a v prí­jem­nom dizajne. V prin­cípe fun­guje podobne ako Kinect, ktorý tak­tiež možno využiť na domáce cvi­če­nie, v prí­pade jogy by mi však chý­bala spätná väzba z tla­ko­vých sen­zo­rov. Tera Fit­ness Mat samoz­rejme uží­va­teľa nenaučí všetky tech­niky jogy či medi­tá­cie, avšak mu môže byť aspoň prí­jem­nou pomôc­kou.

Zdroj: design-milk.comtera.lunar-europe.com

Pridať komentár (0)