Term she­et: Ako na to?

Andrej Kiska / 12. novembra 2014 / Lifehacking

V posled­ných pia­tich rokoch sme zazna­me­na­li vo fáze seed inves­to­va­nia veľ­ký boom. V Sever­nej Ame­ri­ke tvo­ria seed fon­dy 67% z celé­ho VC, čo zna­me­ná nárast o 33% opro­ti roku 2008. CEE regi­on nie je roz­diel­ny: v súla­de s Euro­pe­an Pri­va­te Equ­ity a Ven­tu­re Capi­tal Asso­cia­ti­on sa počet seed dea­lov zvý­šil o viac ako 19-násť náso­bok v porov­na­ní s pre­doš­lý­mi štyr­mi roko­mi.

Aj s ohľa­dom na to, že infor­má­cie EVCA nie sú cel­kom úpl­ne, pre­to­že mno­ho inves­tí­ci nebo­lo ozná­me­ných, ale­bo nebo­li vyko­na­né člen­mi EVCA, sú tie­to čís­la aj napriek tomu cel­kom sme­ro­dat­né.

Ruka v ruke so zvý­še­ným počtom seed fon­dov pri­ro­dze­ne pri­chá­dza aj zvy­šu­jú­ci sa počet term she­et-ov u všet­kých dru­hov star­tu­pov v ich počia­toč­nej fáze. Väč­ši­na z nich, a to naj­mä v CEE regi­one, sú prvo-zakla­da­te­lia, kto­rí ešte nikdy pred­tým nevi­de­li term she­et. Pre­to niet divu, že veľa začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov pri­chá­dza s pros­bou o pomoc ale­bo o zme­nu ich term she­e­tu pri­ja­té­ho ich iným inves­to­rom. To ma však sta­via do neprí­jem­néj polo­hy, pre­to­že nech­cem kri­ti­zo­vať term she­et nie­ko­ho iné­ho. Pre­to som sa roz­ho­dol napí­sať pár blo­gov na túto tému s cie­ľom vytvo­riť jed­no­du­ché­ho term she­et sprie­vod­cu, kto­rý by mal pomôcť začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom a ich spo­loč­nos­tiam v Euró­pe vo a pomôcť im v navi­gá­cií v ich term she­e­toch.

Čo je to Term she­et?

Pred­tým, než sa pono­rí­me do jed­not­li­vých pod­mie­nok, je dôle­ži­té pocho­piť, čo vlast­ne term she­et je: nezá­väz­né zhr­nu­tie kľú­čo­vých poj­mov jed­not­li­vých trans­ak­cií. Zvy­čaj­ne sú tam však iba 2 základ­né usta­no­ve­nia: exklu­zi­vi­ta a dôver­nosť.

Dôver­nosť obme­dzu­je množ­stvo infor­má­cií, kto­ré môže pod­ni­ka­teľ zdie­lať s ostat­ný­mi, s výnim­kou inves­to­rov, s kto­rý­mi ste pod­pí­sa­li term she­et. V pod­sta­te od momen­tu, keď pod­pí­še­te term she­et, nema­li by ste hovo­riť o daných veciach s ľud­mi, kto­rý term she­et nepod­pí­sa­li.

Aj keď toto usta­no­ve­nie nado­bú­da plat­nosť až po jeho pod­pí­sa­ní, je dôle­ži­té zaob­chá­dzať s infor­má­cia­mi cit­li­vo aj pred pod­pí­sa­ním term she­et-u, pre­to­že váš­ho poten­ci­onál­ne­ho inves­to­ra urči­te nepo­te­ší­te tým, keď sa dozvie, že infor­má­cie, kto­ré sú spí­sa­né v term she­et-e, ste posla­li dru­hé­mu inv­se­to­ro­vi, aby ste dosta­li lep­šiu ponu­ku.

Exklu­zi­vi­ta zabra­ňu­je pod­ni­ka­te­ľo­vi v jed­na­ní s iný­mi inves­tor­mi na dobu urči­tú. V Cre­do Ven­tu­res sa táto leho­ta pohy­bu­je od 45 do 90 dní po pod­pí­sa­ní term she­et-u, čo je zvy­čaj­ne doba, počas kto­rej by sa mala trans­ak­cia uzav­rieť. Cie­ľom poskyt­nu­tia exklu­zi­vi­ty, podob­ne ako dôver­nos­ti, je zabez­pe­čiť, aby pod­ni­ka­teľ nepou­ží­val pod­pí­sa­ný term she­et ako vyjed­ná­va­cí pros­trie­dok s viac atrak­tív­ny­mi inves­tor­mi, kto­rí môžu ponúk­nuť lep­šie pod­mien­ky. Pokiaľ však nedôj­de k napl­ne­nie trans­ak­cie počas sta­no­ve­nej leho­ty, môže pod­ni­ka­teľ pokra­čo­vať vo vyjed­ná­va­ní s iný­mi inves­tor­mi.

Prí­liš­né zame­ra­nie sa na zhod­no­te­nie môže zni­čiť váš star­tup.

Začni­me s tým, že mno­hí pod­ni­ka­te­ľia pova­žu­jú valu­áciu za to naj­dô­le­ži­tej­šie. Už pred­tým som veno­val jeden celý prís­pe­vok valu­acií a veľ­kos­ti inves­tí­cii, pre­to bude ten­to prís­pe­vok viac o štruk­tú­re a nie o čís­lach.

Súhla­sím s tým, že valu­ácia je veľ­mi dôle­ži­tá. Záro­veň však tvr­dím, že mno­ho pod­ni­ka­te­ľov (naj­mä začí­na­jú­cich) pre­ce­ňu­je ich význam, čo so sebou nesie urči­té rizi­ká.

Po prvé, nemu­se­li by ste dostať deal vami pre­fe­ro­va­ným fon­dom. Spo­je­nie sa s fon­dom, kto­rý posky­tu­je naj­lep­šiu valu­áciu môže mať krát­ko­do­bé pozi­tív­ne efek­ty, ale z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka na to môže­te dopla­tiť. Fond, kto­rý kon­ku­ru­je iba vyš­šou valu­áci­ou záro­veň nepria­mo hovo­rí, že ten­to fond nemô­že mať veľ­kú pri­da­nú hod­no­tu. Voľ­ba správ­ne­ho par­tne­ra, kto­ré­mu bude­te naozaj dôve­ro­vať, môže akce­le­ro­vať váš star­tup, aj keď to nie­ke­dy zna­me­ná zmie­re­nie sa s niž­šou valu­áci­ou; výsle­dok však môže byť hod­not­nej­ší star­tup do budúc­na. Videl som už prí­liš veľa star­tu­pov, kto­ré poho­re­li na voľ­be zlé­ho inves­to­ra.

Po dru­hé, vyso­ká seed valu­ácia na začiat­ku nasta­ví vyso­kú lať­ku pre ďal­šie inves­tič­né kolá. Pove­dz­me, že chce­te zvý­šiť váš seed round pri hod­no­te 3 mil. valu­ácií a oča­ká­va­te, že sa táto valu­ácia stroj- až štvor­ná­so­bí pri Series A a vznik­ne tak­to atrak­tív­na pro­po­zí­cia pre inves­to­rov.

Vie­te koľ­ko spo­loč­nos­tív regi­one CEE zís­ka­lo inve­sí­ciu v Serias A pri 10 mil. a vyš­šej valu­ácií? Hŕs­tka. Nech­ce­li by ste rad­šej Series A pri valu­ácií 5 mil., ak by to bolo ove­ľa reál­nej­šie? Čís­la, kto­ré som pou­žil sú len ilus­trač­né, aj keď pev­ne verím, že v sku­toč­nos­ti sú ove­ľa reál­nej­šie na zís­ka­va­nie peňa­zí do ďal­ších inves­tič­ných kôl ( ako­náh­le dosiah­ne váš produkt/market fit ), ak nech­ce­te prí­liš tvrdo tla­čiť na valu­áciu v skor­ších fázach.

Tre­tí a naj­dô­le­ži­tej­ší bod, kto­rý by som rád zmie­nil je štruk­tú­ra: čím viac sa sústre­di­te na valu­áciu, tým je väč­šia moti­vá­cia inves­to­ra pri­dá­vať ďal­šie a tvr­d­šie pod­mien­ky v term she­et-e s cie­ľom zvý­šiť ochra­nu pred rizi­kom úpad­ku. Pre zná­zor­ne­nie som si poži­čal jed­no­du­chý dia­gram od Jamie­ho McGur­ka.

Tie­to ter­mí­ny a výsled­ná kom­pli­ko­va­ná štruk­tú­ra môžu byť v koneč­nom dôsled­ku ove­ľa škod­li­vej­šie pre váš strar­tup, než niž­šia valu­ácia. Ako prvo zakla­da­teľ to bude­te mať veľ­mi ťaž­ké pre­chá­dzať kom­plex­ný­mi term she­et-mi a iden­ti­ko­vať aký dopad môžu tie­to pod­mien­ky mať na váš star­tup. Toto je pres­ne bodom môj­ho malé­ho sprie­vod­cu term she­et-mi: vysvet­liť zakla­da­te­ľom kaž­dý z tých­to poj­mov a dôsled­ky, kto­ré môžu máť pre ich star­tup.

Budú­ci prís­pe­vok bude rie­šiť zlo­ži­tosť kon­ver­ti­bil­ných pôži­čiek, zatiaľ čo násled­ne ďal­šie dva člán­ky budú zame­ra­né na všet­ky poj­my, kto­ré môže­te nájsť v term she­et-och equ­ity­round.

Autor: Andrej Kis­ka, Asso­cia­te at Cre­do Ven­tu­res, @kiskandrej

Pridať komentár (0)