Tes­la model X už na ces­tách

Lukáš Gašparík jr. / 24. marca 2015 / Tech a inovácie

SUV od Tes­ly je už na spad­nu­tie. Potvr­dzu­je to aj video, na kto­rom bola Tes­la model X zachy­te­ní pri tes­to­va­cej jaz­de už v bež­nej pre­máv­ke.

Tes­la model X má byť čis­to elek­tric­ké SUV. Jeho pred­sta­ve­nie je plá­no­va­né na dru­hú polo­vi­cu roka 2015, avšak pozor­né­mu vodi­čo­vi sa ho poda­ri­lo zachy­tiť pri tes­to­va­cej jaz­de už teraz. Auto­mo­bil bol zachy­te­ný na diaľ­ni­ci v blíz­kos­ti Palo Alto v Kali­for­nii.

O SUV od Tes­ly sme už písa­li, pre­to, ak sa chce­te dozve­dieť viac, klik­ni­te SEM.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)