Tesla ponúka v Číne inšta­lá­ciu špe­ciál­nej nabí­jačky zadarmo

Tomáš Kahn / 24. februára 2015 / Tech a inovácie

Za nor­mál­nych okol­ností si maji­te­lia Tesiel budú musieť zapla­tiť elek­tri­kára, aby im nain­šta­lo­val doma špe­ciálnu nabí­jačku. V Číne však bude Tesla táto službu ponú­kať zadarmo.

To, že sa Tesle v Číne nedarí je známe. Minulý mesiac boli tržby Tesly v Číne tak zlé, že sa k tomu vyjad­ril aj samotný Ellon Musk. Na pod­poru pre­daja v Číne sa preto Tesla roz­hodla pri kúpe auta dať niečo navyše. Ide o bez­platnú inšta­lá­ciu nabí­ja­čiek v domác­nos­tiach vodi­čov. Čína sa tak stala prvou kra­ji­nou na svete, kde Tesla ponúka túto službu zadarmo.

Hovo­ríte si, že na čo by vám bola v dome špe­ciálna nabí­jačka, keď Teslu je možné nabí­jať aj z oby­čaj­nej elek­tric­kej zásuvky? Samoz­rejme je to možné, avšak na plné nabi­tie si počkáte dlh­šie. Reč však bola o špe­ciál­nej duál­nej nabí­jačke, ktorá dokáže vašu Teslu nabiť 2 krát rých­lej­šie. V koneč­nom dôsledku nie je tá to služba od Tesly až taká pre­vratná, keďže náklady na inšta­lá­ciu duál­nej nabí­jačky nie sú až také vysoké v porov­naní s cenou auta.

Uvi­díme teda, či tento krok pomôže zdvi­hnúť pre­daje v Číne.

zdroj: geektime.com

Pridať komentár (0)