Tes­la ponú­ka v Číne inšta­lá­ciu špe­ciál­nej nabí­jač­ky zadar­mo

Tomáš Kahn / 24. februára 2015 / Tech a inovácie

Za nor­mál­nych okol­nos­tí si maji­te­lia Tesiel budú musieť zapla­tiť elek­tri­ká­ra, aby im nain­šta­lo­val doma špe­ciál­nu nabí­jač­ku. V Číne však bude Tes­la táto služ­bu ponú­kať zadar­mo.

To, že sa Tes­le v Číne neda­rí je zná­me. Minu­lý mesiac boli trž­by Tes­ly v Číne tak zlé, že sa k tomu vyjad­ril aj samot­ný Ellon Musk. Na pod­po­ru pre­da­ja v Číne sa pre­to Tes­la roz­hod­la pri kúpe auta dať nie­čo navy­še. Ide o bez­plat­nú inšta­lá­ciu nabí­ja­čiek v domác­nos­tiach vodi­čov. Čína sa tak sta­la prvou kra­ji­nou na sve­te, kde Tes­la ponú­ka túto služ­bu zadar­mo.

Hovo­rí­te si, že na čo by vám bola v dome špe­ciál­na nabí­jač­ka, keď Tes­lu je mož­né nabí­jať aj z oby­čaj­nej elek­tric­kej zásuv­ky? Samoz­rej­me je to mož­né, avšak na plné nabi­tie si počká­te dlh­šie. Reč však bola o špe­ciál­nej duál­nej nabí­jač­ke, kto­rá doká­že vašu Tes­lu nabiť 2 krát rých­lej­šie. V koneč­nom dôsled­ku nie je tá to služ­ba od Tes­ly až taká pre­vrat­ná, keď­že nákla­dy na inšta­lá­ciu duál­nej nabí­jač­ky nie sú až také vyso­ké v porov­na­ní s cenou auta.

Uvi­dí­me teda, či ten­to krok pomô­že zdvi­hnúť pre­da­je v Číne.

zdroj: geektime.com

Pridať komentár (0)