Tesla posta­vila už 2000 super nabí­ja­čiek

Tomáš Kahn / 16. marca 2015 / Tech a inovácie

Minulý týž­deň pre­ko­nala Tesla jeden z ďal­ších miles­to­nov v jej živote. Na svete vyrá­stla už dve tisíca super nabí­jačka. Tesla má tak už viac ako 400 nabí­ja­cích sta­níc po celom svete.

Super nabí­jačky od Tesly sa nachá­dzajú už na kon­ti­nente svet. Dokonca v USA doká­žete so svo­jou Tes­lou prejsť ply­nule z východu na západ, pre­tože hus­tota pokry­tia super nabí­jač­kami je už dosta­točne veľká. Na svete má Tesla posta­ve­ných už viac ako 200 sta­níc na nabí­ja­nie svo­jich auto­mo­bi­lov. Sieť nabí­ja­čiek Tesla je naj­rých­lej­šie ras­tú­cou. V roku 2014 sa pokry­tie nabí­jač­kami zvý­šilo až päť­ná­sobne a plány na rok 2015 sú, tento počet ešte zdvoj­ná­so­biť. Super nabí­jačky Tesla sú výni­močné v tom, že baté­riu modelu S dokážu iba za 30 minút, nabiť až na 80% svo­jej kapa­city. Na Slo­ven­sku žiaľ takúto super nabí­jačku ešte nemáme, ale ak by sme hľa­dali, tak najb­liž­šiu náj­deme v neďa­le­kej Viedni.

zdroj: teslamotors.com

Pridať komentár (0)