Tesla pra­cuje na novom elek­tric­kom motore: Vydr­žať môže až milión míľ

Martin Bohunický / 16. novembra 2015 / Tools a produktivita

Tesla pra­cuje na vývoji nového motora, vďaka kto­rému vydr­žia ľuďom ich milo­vané autá bez zásahu mecha­nika ešte dlh­šie.

Počas posled­nej tla­čovky ozná­mil samotný CEO Elon Musk, že inži­nieri z Tesly pra­cujú na novej ver­zií elek­tric­kého motora, ktorý by mal dosiah­nuť život­nosť až jeden milión míľ. Inži­nieri z Kali­forn­skej spo­loč­nosti dote­raz pra­co­vali na pohon­nej jed­notke so život­nos­ťou 200,000 míľ. To sa zdá Elo­novi málo. Preto Tesla pre­na­sta­vila ciele a zvý­šila si latku poriadne vysoko.

Sme veľmi spo­kojný s kva­li­tou našej pohon­nej jed­notky,” pre­zra­dil Musk v kon­fe­renč­nom hovore s inves­tormi. “Zme­nili sme cieľ život­nosti z 200,000 míľ na jeden milión míľ — a to jed­no­du­cho preto, aby naše motory vydr­žali prak­ticky navždy. To je našim cie­ľom a robíme v tejto oblasti obrov­ský posun vpred. Pohonné jed­notky fun­gujú skvele.”

Nie je šanca, aby bežný ben­zí­nový motor nie­kedy dosia­hol niečo podobné. Ale objek­tívne, elek­trické motory sú o dosť menej kom­plexné. Elek­trické motory nemajú toľko pohyb­li­vých častí a ich život­nosť tak nezá­visí na rôz­nych kva­pa­li­nách a teku­ti­nách. 

Jed­nou z metód, akou chce Tesla podobné vylep­še­nie dosiah­nuť je úplne nová forma lub­ri­ká­cie. 

Prí­sľub elek­tric­kého motora, ktorý vydrží prak­ticky navždy, je ďal­ším spô­so­bom Tesly, ako ilus­tro­vať výhody elek­tric­kých áut v porov­naní s bež­nými ben­zí­no­vými. A vytrva­lejší motor navyše per­fektne zapa­suje do nového prog­ramu “Infi­nite Mile War­ranty”, ktorý Tesla pred­sta­vila minulý rok.

Tesla potre­bo­vala uro­biť podobný krok, keďže v posled­nej dobe sa spo­chyb­ňo­vala jej spo­ľah­li­vosť. Napriek tomu si však mys­lím, že pokiaľ sa bavíme o cel­ko­vej život­nosti motora, už 200 000 míľ, resp. cca. 360 000 km je niečo, čo na jed­nom vozidle neod­jazdí prak­ticky nikto a viac by ma ohro­mila správa o zlep­šení cel­ko­vej výdrže na jedno nabi­tie. Správa o mili­óne míľ je za týchto okol­ností pre mňa skôr mar­ke­tin­go­vým ťahom. 

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)