Tesla pri­chá­dza s novým Mode­lom S

Filip Mosnár / 14. apríla 2016 / Tech a inovácie

Je možné aby Elon Musk za posledné dva týždne pri­šiel s toľ­kými úspechmi? Mega úspešný Model 3, pri­stá­tie rakety Fal­con 9 upro­stred mora, teraz nový model najús­peš­nej­šieho elek­tro­mo­bilu na svete. Má Elon limit?

Tesla nepri­náša nový model raz za štyri roky ako ostatné auto­mo­bilky, rad­šej prek­va­pujú svo­jich nad­šen­cov novin­kami ako bol aj pohon na všet­kých 4 kole­sách. Súčasnú masívnu zmenu však môžeme nazvať novým mode­lom.
x
Model S pre­šiel zme­nou exte­ri­éru aj inte­ri­éru, pre­dok auta, ktorý pri­po­mí­nal masku chla­diča, na akú sme zvyk­nutí u kla­sic­kých áut zmi­zol. Pre­dok pôsobí uzat­vo­re­nej­šie, ako aj pri Modeli 3.

Pri­chá­dzajú nové adap­tívne LED svetlá, ako aj nový fil­tračný sys­tém vzdu­chu, vo vnútri auta. Ten má aj fun­kciu “Bio­we­a­pon Defense Mode”, ktorú sme videli prvý­krát pri Modeli X. Tento fil­ter odstra­ňuje 99,97% škod­li­vých látok, aler­gé­nov, bak­té­rii a ostat­ných kon­ta­mi­nan­tov. Nie je to len tak nejaké pome­no­va­nie. Údajne by si sku­točne mohol pre­čkať bio­ka­tas­trofu vo vnútri tejto Tesly. Zdo­ko­na­lili aj nabí­ja­nie baté­rií, ktoré trvá ešte kratší čas ako dote­raz.

model s

Inte­riér konečne pri­chá­dza s dvomi novými fareb­nými mož­nos­ťami, jeden nesie názov dark ash wood, druhý figu­red ash wood. Na stránke Tesly si môžeš pozrieť ako tieto farebné variá­cie pôso­bia vo vnútri vozidla. Model S sa stáva váž­nou kon­ku­ren­ciou pre ostatné luxusné vozidlá, keďže sa už úplne odlí­šili od štan­dardu.

Zdroj: thecountrycaller.com, zdroj foto­gra­fie: theverge.com zdroj pre­zen­tač­nej foto­gra­fie: jalopnik.com

Pridať komentár (0)