Tesla pri­pra­vuje nový pro­dukt — a auto to nebude!

Martin Kráľ / 30. marec 2015 / Tech a inovácie

Elon Musk ozná­mil, že 30. apríla zve­rejní Tesla novop­rip­ra­vo­vaný pro­dukt. Údajne však nepojde o žia­den auto­mo­bil, ale o niečo úplne iné. Nový pro­dukt však nie je až takým prek­va­pe­ním, ako si môžete mys­lieť.

Tento Elo­nov tweet vyvo­lal vo svete priam ošial a média sa pred­bie­hajú v doha­doch o čo pôjde. Jeden z naj­zná­mej­ších por­tá­lov Busi­nes­sin­si­der tvrdí, že vie čo Elon plá­nuje. Údajne má isť o špe­ciálnu baté­riu pre domác­nosti. O čo presne pôjde nie je známe, ale podľa slov jed­ného z auto­rov by baté­ria mala záso­bo­vať celú domác­nosť elek­tri­nou

Musk to mal údajne spo­me­núť už v jed­nom kon­fe­renč­nom hovore, kedy sa spus­tili aj prvé dohady o tom, na čo táto nová baté­ria má vlastne slú­žiť. Neskôr to potvr­dil aj pre Blo­om­berg. 

Dizajn je pri­pra­vený a do výroby by mala prísť nie­kedy o 6 mesia­cov”, pove­dal Musk pre Blo­om­berg ešte vo feb­ru­ári. Čiže celá zále­ži­tosť nie je až taká novinka, ako nie­ktoré média tvr­dia. 

Prav­de­po­dobne pôjde o spo­lu­prácu s ďal­šou Mus­ko­vou fir­mou Solar­City, ktorá fun­guje tiež na baté­riach od Tesly. Určite je aj toto jeden z dôvo­dov, prečo sa v nevad­skej púšti sta­via už dobre známa Giga­fac­tory

Uvi­díme s čím Tesla a Musk nako­niec prídu. Na inter­nete sa totiž rozo­be­rajú aj mož­nosti, že by samotné Tesla auto­mo­bily mohli slú­žiť ako zdroj ener­gie pre tieto baté­rie. Dúfam, že tieto dohady nezos­tanú iba na úrovni sci-fi. Aj keď som tajne dúfal, že sa bude jed­nať o niečo ako nový typ motorky, uspo­ko­jím sa aj s revo­luč­nou baté­riou. :) O mesiac sa dozvieme viac…

Zdroj: techc­runch, busi­nes­sin­si­der, blo­om­berg

Pridať komentár (0)