Tesla a Spo­tify prek­va­pili a ozná­mili spo­lu­prácu: Čo to pri­ne­sie nám?

Martin Bohunický / 22. decembra 2015 / Tech a inovácie

Tesla a Spo­tify sa spo­jili.

Maji­te­lia Tesla Model S a Model X budú mať Spo­tify Pre­mium zakom­po­no­vané v sys­téme. Dote­raz Tesla spo­lu­pra­co­vala so služ­bou Rdio, ktorá to však nedávno zaba­lila. Druhá dobrá správa je, že ak si si zvy­kol na to, ako všetko dostá­vajú pred­nostne Ame­ri­ča­nia, teraz je to presne naopak. Služba k dis­po­zí­cií v USA nie je, naopak, uži­ješ si ju u nás v Európe, ale teore­ticky aj v Aus­trá­lií a Hong Kongu.

Zna­mená to teda, že ako maji­teľ Tesly ušet­ríš 6 eur mesačne. Vyznie to komicky, keďže maji­teľ také­hoto auta zrejme podobné veci rie­šiť nemusí, no stále je to milá pozor­nosť. Nemu­síš mať ani Spo­tify účet, každé auto bude mať svoj vlastný. Čiže Spo­tify zadarmo na veľ­kej doty­ko­vej obra­zovke. Naozaj zadarmo, keďže mobilné dáta hradí Tesla. 

Pocho­pi­teľne môžeš do svojho auta pri­niesť aj svoj pla­y­list zo svojho súčas­ného osob­ného účtu. Okrem Tesly ozná­milo Spo­tify spo­lu­prácu aj s For­dom BMW/Mini, tam si však mobilné dáta uhra­díš sám.

CTmuz9eWsAAE7t4

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)