Tes­la a Spo­ti­fy prek­va­pi­li a ozná­mi­li spo­lu­prá­cu: Čo to pri­ne­sie nám?

Martin Bohunický / 22. decembra 2015 / Tech a inovácie

Tes­la a Spo­ti­fy sa spo­ji­li.

Maji­te­lia Tes­la Model S a Model X budú mať Spo­ti­fy Pre­mium zakom­po­no­va­né v sys­té­me. Dote­raz Tes­la spo­lu­pra­co­va­la so služ­bou Rdio, kto­rá to však nedáv­no zaba­li­la. Dru­há dob­rá sprá­va je, že ak si si zvy­kol na to, ako všet­ko dostá­va­jú pred­nost­ne Ame­ri­ča­nia, teraz je to pres­ne naopak. Služ­ba k dis­po­zí­cií v USA nie je, naopak, uži­ješ si ju u nás v Euró­pe, ale teore­tic­ky aj v Aus­trá­lií a Hong Kon­gu.

Zna­me­ná to teda, že ako maji­teľ Tes­ly ušet­ríš 6 eur mesač­ne. Vyznie to komic­ky, keď­že maji­teľ také­ho­to auta zrej­me podob­né veci rie­šiť nemu­sí, no stá­le je to milá pozor­nosť. Nemu­síš mať ani Spo­ti­fy účet, kaž­dé auto bude mať svoj vlast­ný. Čiže Spo­ti­fy zadar­mo na veľ­kej doty­ko­vej obra­zov­ke. Naozaj zadar­mo, keď­že mobil­né dáta hra­dí Tes­la. 

Pocho­pi­teľ­ne môžeš do svoj­ho auta pri­niesť aj svoj pla­y­list zo svoj­ho súčas­né­ho osob­né­ho účtu. Okrem Tes­ly ozná­mi­lo Spo­ti­fy spo­lu­prá­cu aj s For­dom BMW/Mini, tam si však mobil­né dáta uhra­díš sám.

CTmuz9eWsAAE7t4

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)