Tesla vo veľkom oslavuje: Má vyššiu hodnotu ako Daimler, materská spoločnosť Mercedesu

Mária Ambrozová / 5. decembra 2018 / Auto

  • Hoci Tesla má mnoho ak­ti­vít, vďaka no­vin­kám v ob­lasti elek­tro­mo­bi­lov re­zo­nuje v ušiach ve­rej­nosti naj­viac
  • Naj­nov­šie sa jej na trhu tak darí, že po­ra­zila veľ­kého hráča, ne­meckú spo­loč­nosť Daim­ler, ktorá je jed­ným z naj­väč­ších vý­rob­cov au­to­mo­bi­lov na svete
zdroj: Unsplash
  • Hoci Tesla má mnoho ak­ti­vít, vďaka no­vin­kám v ob­lasti elek­tro­mo­bi­lov re­zo­nuje v ušiach ve­rej­nosti naj­viac
  • Naj­nov­šie sa jej na trhu tak darí, že po­ra­zila veľ­kého hráča, ne­meckú spo­loč­nosť Daim­ler, ktorá je jed­ným z naj­väč­ších vý­rob­cov au­to­mo­bi­lov na svete

Tesla sa vo svete stáva jed­nou z naj­cen­nej­ších au­to­mo­bi­liek (hoci pô­sobí v mno­hých od­vet­viach) a po tom, ako ne­dávno va­lu­áciou pred­behla BMW, sa jej ten­to­krát po­da­rilo po­ko­riť aj ma­ter­skú spo­loč­nosť Mer­ce­des-Benz, Daim­ler. Za­tiaľ čo Tesla ofi­ciálne do­siahla tr­hovú hod­notu 63,18 mi­liárd do­lá­rov, Daim­ler kle­sol na hod­notu 62,89 mi­liárd do­lá­rov, a to aj na­priek tomu, že Daim­ler pro­du­kuje omnoho viac vo­zi­diel než Tesla a je dl­ho­dobo zis­kový.

Keď ne­dávno Daim­ler ozná­mil, že do vý­roby elek­tro­mo­bi­lov in­ves­tuje mi­liardu do­lá­rov, Elon Musk sa po­smešne vy­jad­ril, že spo­loč­nosť zrejme za­budla pri­pí­sať ešte jednu nulu. V roku 2017 však svoju in­ves­tí­ciu zvý­šil na 11 mi­liárd a pri­sľú­bil 10 no­vých mo­de­lov elek­tro­mo­bi­lov do roku 2022. Prvý z nich, Mer­ce­des-Benz EQC, má ísť do vý­roby už bu­dúci rok. Tesla a Mer­ce­des-Benz sa spo­lu­práci neb­rá­nia, a to aj kvôli tomu, že si ju už v mi­nu­losti vy­skú­šali.

Zdroj: elect­rek.co

Pridať komentár (0)