Tesla vyvíja luxus­nejší a drahší Model S

Dárius Polák / 19. mája 2016 / Tools a produktivita

Pamä­tám si, ako som zhruba pred mesia­com a pol sadol prvý­krát do Modelu S P90. Samotná jazda bol skvelý záži­tok, kto­rému sa vyrovná málo­ktoré auto. Keďže som však ako prvého nechal jaz­diť otca (boli sme spolu), sadol som si dozadu a ešte pred vlast­nou jaz­dou som si „poku­kal” inte­riér. Moc neohú­ril.

A podľa toho, čo som počul od inštruk­tora, má veľa ľudí na inte­riér štip­ľavé poznámky – že práve tu sa nachá­dza tŕň v oku Tesly. Skrátka nesedí na $100 000 dolá­rovú cenovku. Exte­riér je nád­herný a jazdný záži­tok za 100 bodov, no inte­riér dodáva pocit, že auto môže stáť menej, dokonca oveľa menej pri porov­naní rov­na­kej ceno­vej sku­piny, v kto­rej autá ponúka aj Mer­ce­des, BMW, či Audi.

Tieto narážky si už všimla samotná Tesla, a povráva sa, že vydá sviežu úpravu Modelu S, ktorá bude zahŕňať vylep­šené, vet­rané sedadlá z Modelu X, vačky na dve­rách a ďal­šie, ešte neznáme úpravy. Exte­riér čakajú úpravy týka­júce sa vizu­ál­nych vychy­tá­vok pred­nej časti a LED sve­tiel, avšak mali by sme sa pri­pra­viť aj na nové farby. Hlavný cieľ Tesly má pri­tom pred­sta­vo­vať zjed­no­du­še­nie výroby, myslí však aj na pri­da­nie ďal­šieho kúsku luxusu do auta.

1

foto: tsportline.com

Na dru­hej strane sa dá oča­ká­vať zdvi­hnu­tie ceny. Model S je na trhu od roku 2012, stala sa z neho vlaj­ková loď a táto aktu­ali­zá­cia bude iba jedna z tých men­ších. Auto ich zís­kalo za tie roky nie­koľko, vrá­tane naj­zná­mej­šej, kto­rou bolo pri­da­nie nového hard­véru pod­po­ru­jú­ceho polo­au­to­ma­tický auto­pi­lotný sys­tém. Tesla sa tým i údajne zba­vuje posled­ných súčias­tok pred­chá­dza­jú­cej gene­rá­cie.

2

foto: theverge.com

Pri opý­taní sa samot­nej Tesly hovorca odpo­ve­dal demok­ra­ticky: “Neko­men­tu­jeme chýry a špe­ku­lá­cie o budú­cich zme­nách. Tesla ino­vuje kon­ti­nu­álne a pri­dáva nové mož­nosti do vozi­diel s cie­ľom neus­tále posú­vať tech­no­ló­giu vpred. Cenovka áut sa mení a závisí od kra­jín, v kto­rých sa pre­dá­vajú. Zákaz­ní­kom ozna­mu­jeme a upo­zor­ňu­jeme na prí­padné zmeny, ktoré môžu nastať. Neus­tále sa sna­žíme povzbu­diť záu­jem­cov o Model S, kto­rého kúpou si budú môcť uží­vať všetky súčasné moderné bene­fity.”

Nuž, Model S sa musí pri­pra­viť a obstáť pri svo­jej novej kon­ku­ren­cii, ktorú para­doxne pred­sta­vuje Model 3. Inte­riér naozaj trošku zaos­táva, a je vidieť, že samotná Tesla ho nepo­va­žuje za svoju kľú­čovú kon­ku­renčnú výhodu. To sa však, zdá sa, zmení. Tak či onak, Star­tI­tUp tu bude na to, aby ťa o kaž­dom kroku Tesly infor­mo­valo.

tesla-family-3-bonnie-norman-1-570x339

foto: cleantechnica.com

zdroj: the­vergeCNET, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Tesla

Pridať komentár (0)