Tes­la má 400 000 pre­dob­jed­ná­vok na Model 3 — a môže na to dopla­tiť

Dárius Polák / 23. apríla 2016 / Startupy

Toto čís­lo prek­va­pi­lo samot­ných tvor­cov, a hoci to na prvý pohľad vyze­rá všet­ko super, Musk a spol. nema­jú vyhra­té. Spo­loč­nosť má valiu­áciu $25 miliárd dolá­rov, čím sa radí nad Mit­su­bis­hi, Kiu a Maz­du. Od čias prvé­ho mode­lu Tes­la Road­ster v roku 2008 však pre­da­la iba 125 000 áut.

Pre porov­na­nie, na to, aby sa dosta­la medzi 10 naj­väč­ších výrob­cov áut, sa pro­duk­cia musí pri­blí­žiť k 3 mili­ó­nom vyro­be­ným autám za rok. Tes­la momen­tál­ne vyrá­ba cca 15 000 áut za štvrť­rok, čo zna­me­ná, že by trva­lo 6 a pol roka iba uspo­ko­je­nie súčas­né­ho dopy­tu. Ak to tak­to bude pokra­čo­vať ďalej, bude nut­ná odkú­piť celo­sve­to­vú pro­duk­ciu lítium ióno­vých baté­rii.

A aká je rea­li­ta? Ak si si Model 3 dal do svoj­ho koší­ka, počkáš si naň o čosi dlh­šie. Hoci sa budu­je samos­tat­ná Giga­to­vá­reň, kto­rá bude schop­ná vypro­du­ko­vať 500 000 baté­rii roč­ne, plne funkč­ná sa oča­ká­va až v roku 2020.

21

foto: theverge.com

Pod­ľa Joh­na Wol­ko­ni­vic­za, seni­or ana­ly­ti­ka na autá v IHS Glo­bal, vytvo­riť čis­to nový model môže stáť miliar­dy dolá­rov. Tes­la stra­tí $4000 dolá­rov za kaž­dý pre­da­ný Model S, vďa­ka čomu doslo­va spá­li­la $359 mili­ó­nov dolá­rov za jeden štvrť­rok! Spo­loč­nosť bola tým­to pri­nú­te­ná pri­stú­piť na stra­té­giu pre­dob­jed­ná­vok, čo bolo múd­re, pre­to­že tým­to zís­ka­la $400 mili­ó­nov dolá­rov ihneď ($1000 dolá­rov je depo­zit). Je tu však ďal­ší háčik.

Tesla_CreativeCommons_Maurizio-Pesce_FlickrRGB

foto: businessinsider.com

Nie je isté, či ľudia budú ochot­ní čakať tak dlho na svo­je nové auto. Pred­chá­dza­jú­ci Model X sa mal začať pre­dá­vať v roku 2013. Začal sa však pre­dá­vať až v dru­hom štvrť­ro­ku 2015. Dokon­ca i ľudia ako Tes­la inves­tor Ste­ve Jur­vet­son, ale­bo zakla­da­teľ Goog­le Ser­gey Brin sa doč­ka­li svoj­ho Mode­lu X kon­com sep­tem­bra minu­lé­ho roka.

gigafactory-004-1-889x675

foto: businessinsider.com

Model 3 pred­sta­vu­je útok Tes­ly na trh pre širo­ké pub­li­kum, môže tu však oča­ká­vať väč­šiu kon­ku­ren­ciu. Gene­ral Motors, Ford, Toy­o­ta a ďal­ší gigan­ti doká­žu vybu­do­vať a doru­čiť elek­tro­mo­bil do jed­né­ho týžd­ňa. Naj­viac pre­da­ných elek­tro­mo­bi­lov nemá Tes­la. Má ho Nis­san, so svo­jim Leaf, kto­rý vydr­ží na jed­no nabi­tie oko­lo 160 kilo­met­rov.

USC10NIC161B021001-520x343

foto: thenextweb.com

Gene­ral Motors takis­to ten­to rok prí­de so svo­jim Che­vy Bolt, kto­rý bude stáť $30 000 dolá­rov, a na jed­no nabi­tie vydr­ží oko­lo 220 kilo­met­rov.

2016-chevrolet-bolt-electric-vehicle-design-1480x551-01-520x194

foto: thenextweb.com

Ja držím Tes­le všet­ky šty­ri pal­ce. Je to spo­loč­nosť, kto­rá odštar­to­va­la ďal­šiu prie­my­sel­nú revo­lú­ciu. Je doko­na­lým prí­kla­dom pre “out of the box” zmýš­ľa­nie, kto­ré sa neria­di štan­dard­mi, nasta­ve­ný­mi ostat­ný­mi výrob­ca­mi áut. Momen­tál­ne však oblo­ha nie je jas­ná. Mrá­či­ky nikdy úpl­ne nezaš­li, a pokiaľ si nedá pozor, prí­de obrov­ská búr­ka.

63ec2adc-5712-4bd7-84be-a097ae92a781

foto: mnocdn.no

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej fot­ky: architecturaldigest.com

Pridať komentár (0)