Tesla má 400 000 pre­dob­jed­ná­vok na Model 3 — a môže na to dopla­tiť

Dárius Polák / 23. apríla 2016 / Startupy

Toto číslo prek­va­pilo samot­ných tvor­cov, a hoci to na prvý pohľad vyzerá všetko super, Musk a spol. nemajú vyhraté. Spo­loč­nosť má valiu­áciu $25 miliárd dolá­rov, čím sa radí nad Mit­su­bishi, Kiu a Mazdu. Od čias prvého modelu Tesla Road­ster v roku 2008 však pre­dala iba 125 000 áut.

Pre porov­na­nie, na to, aby sa dostala medzi 10 naj­väč­ších výrob­cov áut, sa pro­duk­cia musí pri­blí­žiť k 3 mili­ó­nom vyro­be­ným autám za rok. Tesla momen­tálne vyrába cca 15 000 áut za štvrť­rok, čo zna­mená, že by trvalo 6 a pol roka iba uspo­ko­je­nie súčas­ného dopytu. Ak to takto bude pokra­čo­vať ďalej, bude nutná odkú­piť celo­sve­tovú pro­duk­ciu lítium ióno­vých baté­rii.

A aká je rea­lita? Ak si si Model 3 dal do svojho košíka, počkáš si naň o čosi dlh­šie. Hoci sa buduje samos­tatná Giga­to­vá­reň, ktorá bude schopná vypro­du­ko­vať 500 000 baté­rii ročne, plne funkčná sa oča­káva až v roku 2020.

21

foto: theverge.com

Podľa Johna Wol­ko­ni­vicza, senior ana­ly­tika na autá v IHS Glo­bal, vytvo­riť čisto nový model môže stáť miliardy dolá­rov. Tesla stratí $4000 dolá­rov za každý pre­daný Model S, vďaka čomu doslova spá­lila $359 mili­ó­nov dolá­rov za jeden štvrť­rok! Spo­loč­nosť bola týmto pri­nú­tená pri­stú­piť na stra­té­giu pre­dob­jed­ná­vok, čo bolo múdre, pre­tože týmto zís­kala $400 mili­ó­nov dolá­rov ihneď ($1000 dolá­rov je depo­zit). Je tu však ďalší háčik.

Tesla_CreativeCommons_Maurizio-Pesce_FlickrRGB

foto: businessinsider.com

Nie je isté, či ľudia budú ochotní čakať tak dlho na svoje nové auto. Pred­chá­dza­júci Model X sa mal začať pre­dá­vať v roku 2013. Začal sa však pre­dá­vať až v dru­hom štvrť­roku 2015. Dokonca i ľudia ako Tesla inves­tor Steve Jur­vet­son, alebo zakla­da­teľ Google Ser­gey Brin sa doč­kali svojho Modelu X kon­com sep­tem­bra minu­lého roka.

gigafactory-004-1-889x675

foto: businessinsider.com

Model 3 pred­sta­vuje útok Tesly na trh pre široké pub­li­kum, môže tu však oča­ká­vať väč­šiu kon­ku­ren­ciu. Gene­ral Motors, Ford, Toy­ota a ďalší giganti dokážu vybu­do­vať a doru­čiť elek­tro­mo­bil do jed­ného týždňa. Naj­viac pre­da­ných elek­tro­mo­bi­lov nemá Tesla. Má ho Nis­san, so svo­jim Leaf, ktorý vydrží na jedno nabi­tie okolo 160 kilo­met­rov.

USC10NIC161B021001-520x343

foto: thenextweb.com

Gene­ral Motors takisto tento rok príde so svo­jim Chevy Bolt, ktorý bude stáť $30 000 dolá­rov, a na jedno nabi­tie vydrží okolo 220 kilo­met­rov.

2016-chevrolet-bolt-electric-vehicle-design-1480x551-01-520x194

foto: thenextweb.com

Ja držím Tesle všetky štyri palce. Je to spo­loč­nosť, ktorá odštar­to­vala ďal­šiu prie­my­selnú revo­lú­ciu. Je doko­na­lým prí­kla­dom pre “out of the box” zmýš­ľa­nie, ktoré sa neriadi štan­dardmi, nasta­ve­nými ostat­nými výrob­cami áut. Momen­tálne však obloha nie je jasná. Mrá­čiky nikdy úplne nezašli, a pokiaľ si nedá pozor, príde obrov­ská búrka.

63ec2adc-5712-4bd7-84be-a097ae92a781

foto: mnocdn.no

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej fotky: architecturaldigest.com

Pridať komentár (0)