The House of Da Vinci — slo­ven­ská hra, ktorá skúša svoje šťas­tie na Kicks­tar­teri

Dárius Polák / 5. augusta 2016 / Startupy

Uni­kátna slo­ven­ská 3D puzzle adven­túra už pár dni rai­suje peniaze na naj­zná­mej­šej cro­wd­fun­din­go­vej plat­forme.

V hre sa dosta­neš do kože štu­denta v dome maj­stra Da Vin­ciho, ktorý sa nachá­dza vo Flo­ren­cii, kon­krétne v roku 1506. Zis­tíš, že maj­ster Leonardo záhadne zmi­zol a tvo­jou úlo­hou bude zis­tiť, čo sa s ním stalo pomo­cou postup­ného odha­ľo­va­nia záhad vo svete inšpi­ro­va­ného sku­toč­nými vyná­lezmi a návrhmi talian­skeho génia. Fun­gujú všetky jeho kúsky? Vyslala poň cir­kev zabi­jaka? Odhaľ všetky taj­nosti a dozvieš sa pravdu.

095897525d18b6f9acb94d2db5a26fbd_original

V dielni maj­stra Leonarda odha­líš nejedno prek­va­pe­nie, medzi tie TOP zatiaľ pat­ria ohlá­sené tajné chodby alebo oblie­ha­cie stroje. A ak si z hodín deje­pisu pamä­táš, Da Vinci mal vo svo­jom reper­to­ári okrem maľo­va­nia aj archi­tek­túru, lie­ta­júce stroje alebo ana­tó­miu. Kľú­čo­vým prv­kom hry bude vyrie­še­nie nároč­ných puzzle úloh, vďaka kto­rým budeš napr. odha­ľo­vať nevi­di­teľné prvky pomo­cou zvu­ko­vých vĺn. Ako hráč budeš mať k dis­po­zí­cii aj nástroje na mani­pu­lá­ciu s časom. To všetko ti pomôže pre­ko­nať pre­kážky, odha­liť skryté kom­naty a spus­tiť kom­plexné mecha­nizmy.

Hru bude dopl­ňo­vať okrem sym­pa­tic­kých a ťaž­kých hla­vo­la­mov aj pekný vizu­álny štýl, ktorí ti umožní vžiť sa do mimo­riadne auten­tic­kej rene­sanč­nej atmo­sféry, ktorú tvorí pro­stre­die, archi­tek­túra a pre­dov­šet­kým Da Vin­ciho vyná­lezy.225ad0319111ad4206ccaba8aefbb9fd_original

Hru vyvíja šesť­členné slo­ven­ské štú­dio Blue Brain Games, pre ktoré je to druhá hra. Prvá, Mys­te­ries of The Past, vyšla rok dozadu v novem­bri 2015 a je to takisto adven­túra, avšak s mier­nymi hororovo/survival prv­kami. Cha­lani zo štú­dia sami seba popi­sujú ako nové puzzle game štú­dio, ktoré sa zame­riava na silný prí­beh a uni­kátne prvky.

Na Kicks­tar­teriSteam Gre­an­light hľa­dajú pod­poru pre­dov­šet­kým preto, že sa zame­ria­vajú na kva­litnú gra­fiku a kva­litná gra­fika je drahá. Ich cie­ľom je vytvo­riť niečo uni­kátne. Hra je momen­tálne dokon­čená na 50% a ak sa tvor­com podarí vyzbie­rať £25 000 libier, budú môcť dodať hru v sta­no­ve­nej kva­lite a na čas (t.j. októ­ber 2016). Na to im momen­tálne chýba £4 000 libier.

Mne osobne sa vizu­álny štýl cel­kom páči, ťažko však pove­dať, čo za cenu okolo €20 eur dosta­neme a hlavne aká dlhá bude. Držím však palce. Okrem PC a MAC vychá­dza aj na iOS a Android. Pokiaľ ťa hra zau­jala, Kicks­tar­ter kam­paň náj­deš tu.

zdroj všet­kých fotiek: kickstarter.com

Pridať komentár (0)