The Hou­se of Da Vin­ci — slo­ven­ská hra, kto­rá skú­ša svo­je šťas­tie na Kicks­tar­te­ri

Dárius Polák / 5. augusta 2016 / Startupy

Uni­kát­na slo­ven­ská 3D puzz­le adven­tú­ra už pár dni rai­su­je penia­ze na naj­zná­mej­šej cro­wd­fun­din­go­vej plat­for­me.

V hre sa dosta­neš do kože štu­den­ta v dome maj­stra Da Vin­ci­ho, kto­rý sa nachá­dza vo Flo­ren­cii, kon­krét­ne v roku 1506. Zis­tíš, že maj­ster Leonar­do záhad­ne zmi­zol a tvo­jou úlo­hou bude zis­tiť, čo sa s ním sta­lo pomo­cou postup­né­ho odha­ľo­va­nia záhad vo sve­te inšpi­ro­va­né­ho sku­toč­ný­mi vyná­lez­mi a návrh­mi talian­ske­ho génia. Fun­gu­jú všet­ky jeho kús­ky? Vysla­la poň cir­kev zabi­ja­ka? Odhaľ všet­ky taj­nos­ti a dozvieš sa prav­du.

095897525d18b6f9acb94d2db5a26fbd_original

V diel­ni maj­stra Leonar­da odha­líš nejed­no prek­va­pe­nie, medzi tie TOP zatiaľ pat­ria ohlá­se­né taj­né chod­by ale­bo oblie­ha­cie stro­je. A ak si z hodín deje­pi­su pamä­táš, Da Vin­ci mal vo svo­jom reper­to­á­ri okrem maľo­va­nia aj archi­tek­tú­ru, lie­ta­jú­ce stro­je ale­bo ana­tó­miu. Kľú­čo­vým prv­kom hry bude vyrie­še­nie nároč­ných puzz­le úloh, vďa­ka kto­rým budeš napr. odha­ľo­vať nevi­di­teľ­né prv­ky pomo­cou zvu­ko­vých vĺn. Ako hráč budeš mať k dis­po­zí­cii aj nástro­je na mani­pu­lá­ciu s časom. To všet­ko ti pomô­že pre­ko­nať pre­káž­ky, odha­liť skry­té kom­na­ty a spus­tiť kom­plex­né mecha­niz­my.

Hru bude dopl­ňo­vať okrem sym­pa­tic­kých a ťaž­kých hla­vo­la­mov aj pek­ný vizu­ál­ny štýl, kto­rí ti umož­ní vžiť sa do mimo­riad­ne auten­tic­kej rene­sanč­nej atmo­sfé­ry, kto­rú tvo­rí pro­stre­die, archi­tek­tú­ra a pre­dov­šet­kým Da Vin­ci­ho vyná­le­zy.225ad0319111ad4206ccaba8aefbb9fd_original

Hru vyví­ja šesť­člen­né slo­ven­ské štú­dio Blue Brain Games, pre kto­ré je to dru­há hra. Prvá, Mys­te­ries of The Past, vyšla rok doza­du v novem­bri 2015 a je to takis­to adven­tú­ra, avšak s mier­ny­mi hororovo/survival prv­ka­mi. Cha­la­ni zo štú­dia sami seba popi­su­jú ako nové puzz­le game štú­dio, kto­ré sa zame­ria­va na sil­ný prí­beh a uni­kát­ne prv­ky.

Na Kicks­tar­te­riSte­am Gre­an­light hľa­da­jú pod­po­ru pre­dov­šet­kým pre­to, že sa zame­ria­va­jú na kva­lit­nú gra­fi­ku a kva­lit­ná gra­fi­ka je dra­há. Ich cie­ľom je vytvo­riť nie­čo uni­kát­ne. Hra je momen­tál­ne dokon­če­ná na 50% a ak sa tvor­com poda­rí vyzbie­rať £25 000 libier, budú môcť dodať hru v sta­no­ve­nej kva­li­te a na čas (t.j. októ­ber 2016). Na to im momen­tál­ne chý­ba £4 000 libier.

Mne osob­ne sa vizu­ál­ny štýl cel­kom páči, ťaž­ko však pove­dať, čo za cenu oko­lo €20 eur dosta­ne­me a hlav­ne aká dlhá bude. Držím však pal­ce. Okrem PC a MAC vychá­dza aj na iOS a Andro­id. Pokiaľ ťa hra zau­ja­la, Kicks­tar­ter kam­paň náj­deš tu.

zdroj všet­kých fotiek: kickstarter.com

Pridať komentár (0)