The Spot štar­tuje prvý akce­le­rá­tor na Slo­ven­sku

Šandi / 17. júna 2014 / Tools a produktivita

The Spot štar­tuje prvý akce­le­rá­tor svojho druhu na Slo­ven­sku. O akú formu kon­krétne ide, ešte nie je úplne zrejmé. 

The Spot dote­raz pod­po­ril už viac ako 100 začí­na­jú­cich pro­jek­tov. Okrem odbor­nej pod­pory ponúka záze­mie v podobe cowor­kin­go­vého pries­toru na plo­che 650m2, zasa­dačky, pred­náš­kové miest­nosti či kniž­nicu. Mnohé z tímov uspeli aj v zahra­nič­ných akce­le­rá­to­roch ako Wayra a hub:raum, viac ako 10 pro­jek­tov zís­kalo finan­co­va­nie od inves­to­rov a spo­ločne dnes už dávajú prácu viac ako 100 mla­dým ľuďom.

Vlastné for­máty ako men­to­rin­gové works­hopy nav­ští­vilo za posledný rok viac ako 4 000 účast­ní­kov.

Viac o svo­jom novom akce­le­rá­tore plá­nuje The Spot pre­zra­diť dňa 26. júna.

Sme veľmi zve­daví.

Pridať komentár (0)