UPDA­TE: The Spot vyrás­tol a osla­vu­je svo­ju dvoj­roč­ni­cu!

Luky Gašparík / 26. júna 2014 / Tools a produktivita

Pri­ná­ša­me hurú­ce infos z prá­ve pre­bie­ha­jú­ci­ch 2. naro­de­nín The Spot. Panu­je tu výbor­ná atmo­sf­ré­ra a slo­ven­ská star­tu­po­vá komu­ni­ta sa tu ziš­la vo veľ­mi hoj­nom počte, čo je odra­zom dôle­ži­tos­ti The Spot ako jed­né­ho z naj­výz­nam­nej­ší­ch slo­ven­ský­ch star­tu­po­vý­ch sub­jet­kov. Spo­me­nu­té boli úspe­chy The Spot za svo­ju pomer­ne krát­ku his­tó­riu a tak­tiež víziu do budúc­nos­ti. The Spot chce kre­ovať slo­ven­ské star­tu­po­vé pro­stre­dia aj v budúc­nos­ti.

 UPDATE!

  • The Spot v spolupráci s IBM pozýva všetkým na Magio pláž, kde môžu zažiť čaro coworkingových priestorov spojených s príjemným prostredím. 
  • The Spot otvára ďalší Spot o poschodie nižšie, kde má byť 16 kancelárií. Priestory sú určené pre seniornejšie startupy.
  • Projekt The Spot booster má pomôcť startupom vo valuácii svojej myšlienky vo forme tradičného akcelerátora, ktorý poskytne spätnú väzbu. Vo forme inkubácie, budú môcť startupy oťukať svoje baby startupové projekty. Na konci inkubátora majú byť startupy ready pre raisovanie kapitálu a následny upsale na trh.
  • Idea cup = tvorivý priestor pre zrod myšlienok a získania rýchleho feedbacku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridať komentár (0)