UPDATE: The Spot vyrás­tol a osla­vuje svoju dvoj­roč­nicu!

Luky Gašparík / 26. jún 2014 / Tools a produktivita

Pri­ná­šame hurúce infos z práve pre­bie­ha­jú­cich 2. naro­de­nín The Spot. Panuje tu výborná atmo­sf­réra a slo­ven­ská star­tu­pová komu­nita sa tu zišla vo veľmi hoj­nom počte, čo je odra­zom dôle­ži­tosti The Spot ako jed­ného z naj­výz­nam­nej­ších slo­ven­ských star­tu­po­vých sub­jet­kov. Spo­me­nuté boli úspe­chy The Spot za svoju pomerne krátku his­tó­riu a tak­tiež víziu do budúc­nosti. The Spot chce kre­ovať slo­ven­ské star­tu­pové pro­stre­dia aj v budúc­nosti.

UPDATE!

  • The Spot v spo­lu­práci s IBM pozýva všet­kým na Magio pláž, kde môžu zažiť čaro cowor­kin­go­vých pries­to­rov spo­je­ných s prí­jem­ným pro­stre­dím. 
  • The Spot otvára ďalší Spot o poscho­die niž­šie, kde má byť 16 kan­ce­lá­rií. Pries­tory sú určené pre seni­or­nej­šie star­tupy.
  • Pro­jekt The Spot boos­ter má pomôcť star­tu­pom vo valu­ácii svo­jej myš­lienky vo forme tra­dič­ného akce­le­rá­tora, ktorý poskytne spätnú väzbu. Vo forme inku­bá­cie, budú môcť star­tupy oťu­kať svoje baby star­tu­pové pro­jekty. Na konci inku­bá­tora majú byť star­tupy ready pre rai­so­va­nie kapi­tálu a následny upsale na trh.
  • Idea cup = tvo­rivý pries­tor pre zrod myš­lie­nok a zís­ka­nia rých­leho feed­backu. 

Pridať komentár (0)