Tie naj­lep­šie star­tu­pové kancle!

Šandi / 27. júna 2014 / Tools a produktivita

Opäť sme pre vás vypichli tie naj­zau­jí­ma­vej­šie star­tu­pové kancle, ktoré vám pri­po­menú, ako to má sku­točne vyze­rať v poriad­nom star­tupe. Nie je to len o pries­to­roch, ale hlavne o kul­túre, ktorú každý z týchto star­tu­pov má oso­bitú a veľmi inten­zívne pro­fi­luje každý star­tup.
Neza­bud­nite = ľudia a pod­ni­ková kul­túra tvo­ria vašu firmu, vyma­kané kancle sú len zrkad­lom týchto dvoch pod­stat­ných komo­dít.

Shut­ters­tock

Scribd

Twitch

Fifty Three Art Deco

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)