Tie naj­vtip­nej­šie nepo­darky zo sveta reklám!

Ráchel Matušková / 10. augusta 2015 / Zaujímavosti

Ako sa hovorí, aj zlá reklama je reklama alebo zlá reklama neexis­tuje. Na naše šťas­tie však exis­tuje niečo také ako zlé umiest­ne­nie reklamy. Pre­po­je­nie dvoch odliš­ných reklám vie poba­viť rov­nako ako zle umiest­nený nápis. Vtipné situ­ácie pri­náša aj sám život, ktorý náhodne dotvorí aj inak­nudnú reklamu. Zasmejte sa na výbere nie­koľ­kých vtip­ných situ­ácií s rekla­mami, ktoré zadá­va­teľa síce nepo­te­šia, ale nás poba­via určite.

Posuvné dvere na dodáv­kach, ktoré zís­kali ten správny šmrnc až po ich otvo­rení. Star­bucks Sucks, uff to nie je to čo by si zákaz­níci mali pomys­lieť o Vašej firme.

Mit­chell a jeho veľmi osobná donáška.

Neviem, neviem toto vyzerá trošku ako po zásahu Pho­tos­hopu, íčko mi na kraji posuv­ných dve­rách akosi nesedí. Ale poba­vilo aj tak!

Loca­tion, loca­tion, loca­tion alebo pozor kam umiest­nite nápis!

Aj matka je len člo­vek.

Áno, deti majú ťažký život. Nie­kedy dobre padne zapiť pivom a vínom ťažký deň plný dud­lo­va­nia a kaka­nia do plie­nok.

Let´s get the party star­ted!

Sila náhody alebo to nevy­mys­líš to je život! Coca­Cola vždy vedela ako na to.

ÓÓÓ nie­kto to zobral úplne doslova!

Mmm..really fabu­luos umiest­ne­nie reklamy, ktoré si takýto záver vyslo­vene pýtalo.

Nestlé mňam!

Keď jedna reklama nestačí alebo keď dve rôzne reklamy do seba zapadnú ako puzzle. Jack Nichol­son v Bedá­roch? Možno nejaká under­ground ver­zia.

Nie­kedy sa pravda odhalí aj takto.

Páni sa zrejme inšpi­ro­vali Cait­lyn Jen­ner.

A Yanni tiež.

Náhoda! Či?!

Zdroj: www.boredpanda.com

Pridať komentár (0)