Tieto slo­ven­ské pro­jekty ti doru­čia poc­tivé lokálne potra­viny v deb­ničke až pred dvere

Marianna Mikešová / 30. december 2016 / Zo Slovenska

Neus­tále počú­vame o tom, aké sú potra­viny zo super­mar­ke­tov nezdravé, umelé a plné che­mi­ká­lií. Situ­ácia je ešte kri­tic­kej­šia teraz v zime, keď nás zdrav­šími dob­ro­tami nezá­so­buje babka ani trho­viská. Neve­šaj však hlavu, pora­díme ti, kde zohnať aj teraz čerstvé, zdravé a pre­važne lokálne potra­viny.

Kam vedie tvoja cesta, keď potre­bu­ješ nakú­piť jedlo? Určite je na prvom mieste blízky super­mar­ket. Tam je naku­po­va­nie síce jed­no­du­ché, no často neprí­jemné, stre­su­júce a navyše nepri­ne­sie do tvo­jej chlad­ničky či špajze veľa poc­ti­vých suro­vín. Prečo to neskú­siť inak? Na Slo­ven­sku dnes máme množ­stvo skve­lých pro­jek­tov zalo­že­ných na deb­nič­ko­vom sys­téme. Doslova sa s nimi roz­trhlo vrece. Stačí len nakli­kať položky do tvojho vir­tu­ál­neho košíka a one­dlho sú u teba doma, sta­rost­livo ulo­žené v deb­ničke.

A čo viac, všetky sa orien­tujú na sku­točne čerstvé a kva­litné potra­viny bez zby­toč­ných kon­zer­van­tov či far­bív. Skrátka čistá prí­roda a chuť ako od babičky. Sys­tém deb­nič­ko­vého doru­čo­va­nia potra­vín k nám pri­šiel z oko­li­tých európ­skych kra­jín a jeho pod­sta­tou je udr­ža­teľ­nosť, šet­re­nie život­ného pro­stre­dia, pod­pora lokál­nych far­má­rov a výrob­cov, slo­ven­ských pro­duk­tov a samoz­rejme aj zdrav­šieho stra­vo­va­nia oby­va­teľ­stva.

Rodinné farmy a pod­niky majú tra­dí­ciu aj na Slo­ven­sku. Veď prí­behy o tom, aké kva­litné boli potra­viny za čias našich sta­rých rodi­čov poznáme všetci. Prečo by sme sa však nemohli rov­nako zdravo stra­vo­vať aj dnes? Je to easy :). Navyše aj pre nepo­lep­ši­teľ­ných leniv­cov a nezná­ša­čov naku­po­va­nia, pre­tože so sys­té­mom deb­ni­čiek nemu­síš vystr­čiť päty z domu.

Nasle­dovný zoznam kva­lit­ných pro­jek­tov sme pre teba poc­tivo vybrali:

Svet bed­ni­čiek

Pro­jekt zalo­žili dvaja “dedin­skí chlapci” :), ktorí chceli kva­litné pro­dukty a lásku k prí­rode zdie­ľať s ostat­nými. Z ich ponuky si vybe­rie aj náročný kon­zu­ment. Chcel by si ovocnú, zele­ni­novú, ovocno-zele­ni­novú, far­már­ska, smo­ot­hie, exo­tická sil­ves­trová bed­nička či dokonca bed­nička vhodná pre bábätká? Žiadny prob­lém. Svet bed­ni­čiek je plný sezón­nych plo­dín od miest­nych far­má­rov. Plu­som je pre­hľadný “porov­ná­vač obsa­hov deb­ni­čiek” či doprava zadarmo. V ponuke majú aj iné pro­dukty zdra­vej výživy od výmyslu sveta.

collage4

Foto: facebook.com/Svetbedniciek

Deb­nič­kári

Pro­jekt z hlavy dvoch mla­dých Slo­vá­kov Matúša a Mar­tina, ktorí si chceli spl­niť sen pri­ná­šať ľuďom službu s pri­da­nou hod­no­tou a pod­po­riť lokálny potra­vi­nový reťa­zec. Ich hes­lom je “Jedlo — srdce života”. Deb­nič­kári fun­gujú prak­ticky na celom Slo­ven­sku, no v mes­tách mimo Západ trvá vyba­ve­nie objed­návky o čosi dlh­šie. V cen­tre sú opäť kva­litné suro­viny od lokál­nych pro­du­cen­tov. Vybrať si môžeš z bež­ných ovoc­ných a zele­ni­no­vých deb­ni­čiek, na odšťa­vo­va­nie, šalá­to­vej či det­skej. Môžeš si byť istý, že dosta­neš eko­lo­gicky vypes­to­vané potra­viny “s dušou”. Nechý­bajú poc­tivé mäsové a mliečne výrobky či suro­viny do špajze.

collage2

Foto: facebook.com/debnickari

Deb­ničky Matis & Matis

Rodinná firma zalo­žená Micha­e­lou Mati­so­vou a jej synom Micha­e­lom, ktorí chceli pre­po­jiť vidiek s mes­tami, pre ktoré nie je far­már­če­nie a pes­to­va­nie plo­dín práve typické. Vzo­rový typ far­mára, s kto­rým spo­lu­pra­cujú, je postarší pán z vidieka, ktorý pes­tuje mrkvu za domom. Jeho úroda mu každú sezónu poskytne pre­by­tok, ktorý sám nespot­re­buje. Tým však môže nakŕ­miť ďal­ších a pris­pieť tak k budo­va­niu komu­nity. V e-shope si môžeš objed­nať mini, medium či maxi deb­ničku a zvo­liť frek­ven­ciu doru­čo­va­nia — buď jed­no­rá­zovo, týž­denne alebo dvoj­týž­denne. Okrem ovo­cia a zele­niny tu náj­deš veľa iného, naprí­klad ovčí syr, ktorý “nád­herne vŕzga”.

collage3

Foto: facebook.com/matismatis.sk

Lip­tov­ská deb­nička

Opäť rodinný pro­jekt pri­ná­ša­júci pozi­tívne hod­noty :). Rodinka Vyda­rená síce pre­vádzku na čas pre­ru­šila, no pre­daj opä­tovne spustí na jar. S deb­nič­kami sa prvý­krát stretli v zahra­ničí a keďže po návrate domov na Lip­tov v okolí nič podobné nenašli, roz­hodli sa začať sami. Sna­žia sa žiť v súlade s prí­ro­dou a preto pri­ná­šajú len to naj­lep­šie od dodá­va­te­ľov výhradne z úrod­ných oblastí Slo­ven­ska. O kon­krét­nych far­má­roch, ktorý dodajú jedlo na tvoj stôl, si môžeš pre­čí­tať na stránke liptovskadebnicka.sk. Roz­vá­žajú v Ružom­berku, Lip­tov­skom Miku­láši, Lip­tos­kom Hrádku, Pop­rade, Kež­marku, Svite a blíz­kych dedi­nách.

collage

Foto: facebook.com/liptovskadebnicka

Deb­nička od babičky

S tými rodin­nými fir­mami to už pre­há­ňame, čo? :) No toto je ďal­šia z východ­ného Slo­ven­ska, za kto­rou stojí Tomáš a Terezka. Naku­po­va­nie zdra­vých potra­vín s nimi už viac nebude ano­nymné, pre­tože presne vieš, odkiaľ tvoje jedlo pochá­dza a ruky kto­rého šikov­ného slo­ven­ského pes­to­va­teľa ho vypro­du­ko­vali. A ako to fun­guje? Na začiatku si kúpiš dve deb­ničky za 20 eur a vždy pri prí­chode objed­návky si zamest­nanci od teba vezmú prázdnu deb­ničku, v kto­rej ti doru­čia nasle­dovnú zásielku. Je to eko­lo­gické, šikovné a záro­veň pod­po­ríš sto­lára z Hyľova. 

collage6

Foto: facebook.com/debnickaodbabicky

Loka­pe­tit

Pro­jekt, ktorý v roku 2013 zalo­žili bývalí spo­lu­žiaci Zdeno a Tomáš, ti pri­po­me­nie, ako chutí doma vypes­to­vaná para­dajka či jablko. Tvoje jedlo už viac nemusí puto­vať tisícky kilo­met­rov balené vo fólii a strie­kané kade­čím, so Slo­ven­skou deb­nič­kou máš istotu, že tvoje jedlo pochá­dza z blíz­keho oko­lia od ove­re­ných slo­ven­ských far­má­rov. Cha­lani tak spo­jili lásku k jedlu, prí­rode, e-com­merce biz­nis a efek­tívnu logis­tiku do jed­ného balíčka. Pro­jek­tami ako je tento ich pod­po­ríš, aby to ešte s biz­ni­som aj napriek sťa­že­ným pod­mien­kam nevzdá­vali :). Deb­ničky rôz­nych dru­hov, k tomu kva­litné mäso, mlieko, suché potra­viny, kore­niny… všetko z tých naj­lep­ších zdro­jov.

collage8

Foto: facebook.com/SlovenskaDebnicka

Zo záh­rady

Lokálny ban­sko­bys­trický deb­nič­kový pro­jekt vytvo­rili far­mári Ingrid Löff­le­rová a Ivan Kun­drata, ktorí sa chceli vrá­tiť k sta­rému spô­sobu stra­vo­va­nia zalo­že­nému na sezó­on­nych plo­di­nách a záro­veň chceli zachrá­niť poc­tivé far­már­če­nie pred vyhy­nu­tím. Pod­po­rou drob­ného far­már­če­nia chcú tiež obno­viť zde­vas­to­vanú slo­ven­skú pôdu, prop­ra­go­vať zdravé plo­diny a vytvá­rať komu­nitu, takže nie­len výmenu potra­vín, ale aj názo­rov či skú­se­ností. Ich cie­ľom bolo vytvo­riť komu­nitu asi 300 dob­rých ľudí z oko­lia Ban­skej Bys­trice a zdá sa, že sa im to darí. Plu­som je eko­lo­gický roz­mer a pro­test plas­to­vým oba­lom.

collage12

Foto: zozahrady.com

Mož­ností, ako pod­po­riť slo­ven­ských pes­to­va­te­ľov a záro­veň spra­viť niečo pre prí­rodu aj svoje zdra­vie, je veľa. Stačí si len vybrať. A čo môže byť lep­šie, ako chuť ovo­cia a zele­niny, ktorá vyrá­stla na slneč­ných slo­ven­ských poliach a záh­rad­kách dob­rých far­má­rov? :) 

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: facebook.com/debnickaodbabicky/ facebook.com/Svetbedniciek

Pridať komentár (0)