Tie­to slo­ven­ské pro­jek­ty ti doru­čia poc­ti­vé lokál­ne potra­vi­ny v deb­nič­ke až pred dve­re

Marianna Mikešová / 30. decembra 2016 / Zo Slovenska

Neus­tá­le počú­va­me o tom, aké sú potra­vi­ny zo super­mar­ke­tov nezdra­vé, ume­lé a plné che­mi­ká­lií. Situ­ácia je ešte kri­tic­kej­šia teraz v zime, keď nás zdrav­ší­mi dob­ro­ta­mi nezá­so­bu­je bab­ka ani trho­vis­ká. Neve­šaj však hla­vu, pora­dí­me ti, kde zohnať aj teraz čerstvé, zdra­vé a pre­važ­ne lokál­ne potra­vi­ny.

Kam vedie tvo­ja ces­ta, keď potre­bu­ješ nakú­piť jed­lo? Urči­te je na prvom mies­te blíz­ky super­mar­ket. Tam je naku­po­va­nie síce jed­no­du­ché, no čas­to neprí­jem­né, stre­su­jú­ce a navy­še nepri­ne­sie do tvo­jej chlad­nič­ky či špaj­ze veľa poc­ti­vých suro­vín. Pre­čo to neskú­siť inak? Na Slo­ven­sku dnes máme množ­stvo skve­lých pro­jek­tov zalo­že­ných na deb­nič­ko­vom sys­té­me. Doslo­va sa s nimi roz­trh­lo vre­ce. Sta­čí len nakli­kať polož­ky do tvoj­ho vir­tu­ál­ne­ho koší­ka a one­dl­ho sú u teba doma, sta­rost­li­vo ulo­že­né v deb­nič­ke.

A čo viac, všet­ky sa orien­tu­jú na sku­toč­ne čerstvé a kva­lit­né potra­vi­ny bez zby­toč­ných kon­zer­van­tov či far­bív. Skrát­ka čis­tá prí­ro­da a chuť ako od babič­ky. Sys­tém deb­nič­ko­vé­ho doru­čo­va­nia potra­vín k nám pri­šiel z oko­li­tých európ­skych kra­jín a jeho pod­sta­tou je udr­ža­teľ­nosť, šet­re­nie život­né­ho pro­stre­dia, pod­po­ra lokál­nych far­má­rov a výrob­cov, slo­ven­ských pro­duk­tov a samoz­rej­me aj zdrav­šie­ho stra­vo­va­nia oby­va­teľ­stva.

Rodin­né far­my a pod­ni­ky majú tra­dí­ciu aj na Slo­ven­sku. Veď prí­be­hy o tom, aké kva­lit­né boli potra­vi­ny za čias našich sta­rých rodi­čov pozná­me všet­ci. Pre­čo by sme sa však nemoh­li rov­na­ko zdra­vo stra­vo­vať aj dnes? Je to easy :). Navy­še aj pre nepo­lep­ši­teľ­ných leniv­cov a nezná­ša­čov naku­po­va­nia, pre­to­že so sys­té­mom deb­ni­čiek nemu­síš vystr­čiť päty z domu.

Nasle­dov­ný zoznam kva­lit­ných pro­jek­tov sme pre teba poc­ti­vo vybra­li:

Svet bed­ni­čiek

Pro­jekt zalo­ži­li dva­ja “dedin­skí chlap­ci” :), kto­rí chce­li kva­lit­né pro­duk­ty a lás­ku k prí­ro­de zdie­ľať s ostat­ný­mi. Z ich ponu­ky si vybe­rie aj nároč­ný kon­zu­ment. Chcel by si ovoc­nú, zele­ni­no­vú, ovoc­no-zele­ni­no­vú, far­már­ska, smo­ot­hie, exo­tic­ká sil­ves­tro­vá bed­nič­ka či dokon­ca bed­nič­ka vhod­ná pre bábät­ká? Žiad­ny prob­lém. Svet bed­ni­čiek je plný sezón­nych plo­dín od miest­nych far­má­rov. Plu­som je pre­hľad­ný “porov­ná­vač obsa­hov deb­ni­čiek” či dopra­va zadar­mo. V ponu­ke majú aj iné pro­duk­ty zdra­vej výži­vy od výmys­lu sve­ta.

collage4

Foto: facebook.com/Svetbedniciek

Deb­nič­ká­ri

Pro­jekt z hla­vy dvoch mla­dých Slo­vá­kov Matú­ša a Mar­ti­na, kto­rí si chce­li spl­niť sen pri­ná­šať ľuďom služ­bu s pri­da­nou hod­no­tou a pod­po­riť lokál­ny potra­vi­no­vý reťa­zec. Ich hes­lom je “Jed­lo — srd­ce živo­ta”. Deb­nič­ká­ri fun­gu­jú prak­tic­ky na celom Slo­ven­sku, no v mes­tách mimo Západ trvá vyba­ve­nie objed­náv­ky o čosi dlh­šie. V cen­tre sú opäť kva­lit­né suro­vi­ny od lokál­nych pro­du­cen­tov. Vybrať si môžeš z bež­ných ovoc­ných a zele­ni­no­vých deb­ni­čiek, na odšťa­vo­va­nie, šalá­to­vej či det­skej. Môžeš si byť istý, že dosta­neš eko­lo­gic­ky vypes­to­va­né potra­vi­ny “s dušou”. Nechý­ba­jú poc­ti­vé mäso­vé a mlieč­ne výrob­ky či suro­vi­ny do špaj­ze.

collage2

Foto: facebook.com/debnickari

Deb­nič­ky Matis & Matis

Rodin­ná fir­ma zalo­že­ná Micha­e­lou Mati­so­vou a jej synom Micha­e­lom, kto­rí chce­li pre­po­jiť vidiek s mes­ta­mi, pre kto­ré nie je far­már­če­nie a pes­to­va­nie plo­dín prá­ve typic­ké. Vzo­ro­vý typ far­má­ra, s kto­rým spo­lu­pra­cu­jú, je postar­ší pán z vidie­ka, kto­rý pes­tu­je mrk­vu za domom. Jeho úro­da mu kaž­dú sezó­nu poskyt­ne pre­by­tok, kto­rý sám nespot­re­bu­je. Tým však môže nakŕ­miť ďal­ších a pris­pieť tak k budo­va­niu komu­ni­ty. V e-sho­pe si môžeš objed­nať mini, medium či maxi deb­nič­ku a zvo­liť frek­ven­ciu doru­čo­va­nia — buď jed­no­rá­zo­vo, týž­den­ne ale­bo dvoj­týž­den­ne. Okrem ovo­cia a zele­ni­ny tu náj­deš veľa iné­ho, naprí­klad ovčí syr, kto­rý “nád­her­ne vŕz­ga”.

collage3

Foto: facebook.com/matismatis.sk

Lip­tov­ská deb­nič­ka

Opäť rodin­ný pro­jekt pri­ná­ša­jú­ci pozi­tív­ne hod­no­ty :). Rodin­ka Vyda­re­ná síce pre­vádz­ku na čas pre­ru­ši­la, no pre­daj opä­tov­ne spus­tí na jar. S deb­nič­ka­mi sa prvý­krát stret­li v zahra­ni­čí a keď­že po návra­te domov na Lip­tov v oko­lí nič podob­né nenaš­li, roz­hod­li sa začať sami. Sna­žia sa žiť v súla­de s prí­ro­dou a pre­to pri­ná­ša­jú len to naj­lep­šie od dodá­va­te­ľov výhrad­ne z úrod­ných oblas­tí Slo­ven­ska. O kon­krét­nych far­má­roch, kto­rý doda­jú jed­lo na tvoj stôl, si môžeš pre­čí­tať na strán­ke liptovskadebnicka.sk. Roz­vá­ža­jú v Ružom­ber­ku, Lip­tov­skom Miku­lá­ši, Lip­tos­kom Hrád­ku, Pop­ra­de, Kež­mar­ku, Svi­te a blíz­kych dedi­nách.

collage

Foto: facebook.com/liptovskadebnicka

Deb­nič­ka od babič­ky

S tými rodin­ný­mi fir­ma­mi to už pre­há­ňa­me, čo? :) No toto je ďal­šia z východ­né­ho Slo­ven­ska, za kto­rou sto­jí Tomáš a Terez­ka. Naku­po­va­nie zdra­vých potra­vín s nimi už viac nebu­de ano­nym­né, pre­to­že pres­ne vieš, odkiaľ tvo­je jed­lo pochá­dza a ruky kto­ré­ho šikov­né­ho slo­ven­ské­ho pes­to­va­te­ľa ho vypro­du­ko­va­li. A ako to fun­gu­je? Na začiat­ku si kúpiš dve deb­nič­ky za 20 eur a vždy pri prí­cho­de objed­náv­ky si zamest­nan­ci od teba vez­mú prázd­nu deb­nič­ku, v kto­rej ti doru­čia nasle­dov­nú zásiel­ku. Je to eko­lo­gic­ké, šikov­né a záro­veň pod­po­ríš sto­lá­ra z Hyľo­va. 

collage6

Foto: facebook.com/debnickaodbabicky

Loka­pe­tit

Pro­jekt, kto­rý v roku 2013 zalo­ži­li býva­lí spo­lu­žia­ci Zde­no a Tomáš, ti pri­po­me­nie, ako chu­tí doma vypes­to­va­ná para­daj­ka či jabl­ko. Tvo­je jed­lo už viac nemu­sí puto­vať tisíc­ky kilo­met­rov bale­né vo fólii a strie­ka­né kade­čím, so Slo­ven­skou deb­nič­kou máš isto­tu, že tvo­je jed­lo pochá­dza z blíz­ke­ho oko­lia od ove­re­ných slo­ven­ských far­má­rov. Cha­la­ni tak spo­ji­li lás­ku k jed­lu, prí­ro­de, e-com­mer­ce biz­nis a efek­tív­nu logis­ti­ku do jed­né­ho balíč­ka. Pro­jek­ta­mi ako je ten­to ich pod­po­ríš, aby to ešte s biz­ni­som aj napriek sťa­že­ným pod­mien­kam nevzdá­va­li :). Deb­nič­ky rôz­nych dru­hov, k tomu kva­lit­né mäso, mlie­ko, suché potra­vi­ny, kore­ni­ny… všet­ko z tých naj­lep­ších zdro­jov.

collage8

Foto: facebook.com/SlovenskaDebnicka

Zo záh­ra­dy

Lokál­ny ban­sko­bys­tric­ký deb­nič­ko­vý pro­jekt vytvo­ri­li far­má­ri Ingrid Löff­le­ro­vá a Ivan Kun­dra­ta, kto­rí sa chce­li vrá­tiť k sta­ré­mu spô­so­bu stra­vo­va­nia zalo­že­né­mu na sezó­on­nych plo­di­nách a záro­veň chce­li zachrá­niť poc­ti­vé far­már­če­nie pred vyhy­nu­tím. Pod­po­rou drob­né­ho far­már­če­nia chcú tiež obno­viť zde­vas­to­va­nú slo­ven­skú pôdu, prop­ra­go­vať zdra­vé plo­di­ny a vytvá­rať komu­ni­tu, tak­že nie­len výme­nu potra­vín, ale aj názo­rov či skú­se­nos­tí. Ich cie­ľom bolo vytvo­riť komu­ni­tu asi 300 dob­rých ľudí z oko­lia Ban­skej Bys­tri­ce a zdá sa, že sa im to darí. Plu­som je eko­lo­gic­ký roz­mer a pro­test plas­to­vým oba­lom.

collage12

Foto: zozahrady.com

Mož­nos­tí, ako pod­po­riť slo­ven­ských pes­to­va­te­ľov a záro­veň spra­viť nie­čo pre prí­ro­du aj svo­je zdra­vie, je veľa. Sta­čí si len vybrať. A čo môže byť lep­šie, ako chuť ovo­cia a zele­ni­ny, kto­rá vyrá­stla na slneč­ných slo­ven­ských poliach a záh­rad­kách dob­rých far­má­rov? :) 

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: facebook.com/debnickaodbabicky/ facebook.com/Svetbedniciek

Pridať komentár (0)