Titul Auto roka 2019 získal elektromobil od Jaguaru. Vyhrať však nebolo ľahké

Mária Ambrozová / 4. marca 2019 / Auto

  • Tak ako každý rok, tak aj te­raz, tesne pred za­ča­tím au­to­sa­lónu v Že­neve od­bor­níci vy­hlá­sili ví­ťaza sú­ťaže Auto roka
  • No­vi­nári sa však ne­ve­deli do­hod­núť a na pr­vom mieste sa ob­ja­vili hneď dva mo­dely
zdroj: TASR/AP
  • Tak ako každý rok, tak aj te­raz, tesne pred za­ča­tím au­to­sa­lónu v Že­neve od­bor­níci vy­hlá­sili ví­ťaza sú­ťaže Auto roka
  • No­vi­nári sa však ne­ve­deli do­hod­núť a na pr­vom mieste sa ob­ja­vili hneď dva mo­dely

Rov­nako po 250 bo­dov no­vi­nár­ska jury so za­čiat­kom pre­stíž­neho au­to­sa­lónu v Že­neve ude­lila špor­to­vému au­to­mo­bilu Al­pine A110 a aj elek­tric­kému Ja­gu­aru I-Pace. Vy­hrať však mo­hol len je­den z nich. Podľa ofi­ciál­nej stránky or­ga­ni­zá­tora na­ko­niec roz­hodli po­čty naj­vyš­ších ude­le­ných hod­no­tení v po­mere 16 ku 18 a ti­tul COTY (Car of the Year) si tento rok od­nie­sol druhý zo spo­mí­na­ných mo­de­lov, Ja­guar I-Pace. Au­to­mo­bilka sa tak teší z vô­bec pr­vej vý­hry tohto ti­tulu.

Podľa ofi­ciál­nych vý­sled­kov sa na ďal­ších mies­tach umiest­nili mo­dely Kia Ceed, Ford Fo­cus, Cit­roën C5 Airc­ross, Pe­ugeot 508 a Mer­ce­des-Benz triedy A.

Ve­del si o tom, že pre lu­xusný elek­tro­mo­bil, ktorý sa dnes už ofi­ciálne môže po­pý­šiť ti­tu­lom Auto roka 2019, sa dô­le­žité sú­časti vy­rá­bajú aj u nás na Slo­ven­sku? Na sve­domí ich má du­naj­sko­stred­ská firma c2i Pat­ricka Hes­sela, ktorá pre mo­del do­dáva kar­bó­nové kom­po­nenty, no môže sa ta­kisto po­chvá­liť aj zá­kaz­kou pre prvý čisto elek­trický mo­del Pors­che (viac si pre­čí­taš v na­šom článku TU).

Ok­rem toho je au­to­mo­bilka Ja­guar Land Ro­ver so Slo­ven­skom spätá ešte o niečo vý­znam­nej­šie. Od roku 2015 sme to­tižto ča­kali na spus­te­nie pre­vádzky no­vej au­to­mo­bilky pri Nitre. Spo­loč­nosť u nás in­ves­to­vala tak­mer 1,5 mi­liardy eur a od ok­tóbra tu už ofi­ciálne vy­rába vlaj­kový mo­del svo­jej značky, Dis­co­very (viac o pr­vom dni vý­roby Ja­gu­aru na Slo­ven­sku čí­taj TU).

 

Zdroj: ca­roft­he­y­ear.org

Pridať komentár (0)