Jaguar Land Rover dnes na Slovensku oficiálne spúšťa výrobu. Toto je 13 vecí, ktoré by si mal vedieť

 • Dnešok, 25. október 2018 je kľúčovým dňom slovenskej ekonomiky
 • Pri Nitre do ostrej prevádzky prechádza nová automobilka regiónu, Jaguar Land Rover
 • Čo by si na začiatok mal vedieť?
jaguar-vyroba
landrover.at
 • Dnešok, 25. október 2018 je kľúčovým dňom slovenskej ekonomiky
 • Pri Nitre do ostrej prevádzky prechádza nová automobilka regiónu, Jaguar Land Rover
 • Čo by si na začiatok mal vedieť?
 1. V slovenskom závode sa bude vyrábať vlajkový model značky Discovery.
 2. O dva roky by sa k Discovery mal pridať aj druhý model, zatiaľ nie je známe, ktorý.
 3. Investícia spoločnosti do výstavby závodu na západe Slovenska predstavuje 1,4 miliárd eur.
 4. V súčasnosti otvára ostrú prevádzku s 1300 zamestnancami, no v najbližšej dobe sa chce dostať na číslo 2800.
 5. 500 doposiaľ vyrobených skúšobných kusov poputuje do šrotu.
 6. V prvej fáze chce Jaguar Land Rover na Slovensku produkovať 150 000 automobilov ročne.
 7. Od podpísania memoranda slovenskej vlády s britským investorom ubehli presne 3 roky, 2 mesiace a 14 dní.
 8. V závode bude pracovať 634 robotov.
 9. Jeden model Land Rover Discovery pozostáva z približne 350 častí.
 10. Priemerný vek zamestnancov je 36 rokov, 97 % tvoria Slováci, 30 % je žien.
 11. Ešte pred začiatkom výroby si zamestnanci vybojovali vyššie mzdy, než boli zo začiatku zamestnávateľom ponúkané.
 12. Značka v roku 2017 predala vo svete rekordný počet vozidiel. 621 109 kusov predstavuje medziročný nárast o 7 %.
 13. Spoločnosť taktiež vyrába vozidlá v Indii, Číne a Brazílii.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech