Tla­čené solárne panely sú hrubé ako papier a pri­pi­suje sa im veľká budúc­nosť!

Rišo Néveri / 18. októbra 2015 / Tech a inovácie

Cena za solárnu ener­giu sa za posledné desať­ro­čia dras­ticky zní­žila. V roku 1977 ťa v Ame­rike vyšiel 1 Watt až 40 dolá­rov, kým v roku 2013 to už bolo len $0.74 a neus­tály vývoj a nové objavy tla­čia túto cenu ešte niž­šie. Skvelá správa pre roz­vi­nuté kra­jiny, ktoré chcú prejsť na čis­tejší a stále lac­nejší zdroj elek­tric­kej ener­gie!

Ešte väčší osoh budú mať nové panely v menej roz­vi­nu­tých kra­ji­nách. Podľa pred­po­kla­dov by nové tla­čené solárne panely mohli poskyt­núť elek­trickú ener­giu pre vyše 1,3 miliárd oby­va­te­ľov týchto kra­jín, ktorí k nej dopo­siaľ prí­stup nemajú. To sú neuve­ri­teľné čísla. Jedná sa predsa o vyše 1/7 oby­va­teľ­stva zeme! Jediné, čo je k tlači pane­lov potrebné je prie­my­selná tla­čia­reň a ich výroba vôbec nie je finančne náročná (teda okrem tla­čiarne).

Tla­čené solárne panely sú fle­xi­bilné, čím sa zjed­no­duší ich pre­prava a aj keď tento spô­sob výroby pane­lov nie je úpl­nou novin­kou, za posledné roky tech­no­ló­gie pokro­čila míľo­vými krokmi. Sta­čilo pár rokov a z 3% efek­ti­vity pane­lov sme sa pre­su­nuli na pri­bližne 20%, čo sa viac­me­nej rovná kla­sic­kým solár­nym pane­lom, ktoré dnes môžeš vidieť na via­ce­rých budo­vách. “Je neuve­ri­teľné vidieť na vlastné oči, ako tieto panely menia životy ľudí. Zažil som to v Indii, kde sa rodiny prvý­krát dostali k elek­trine a bolo to niečo úžasné.”, hovorí Scott Wat­kins z kórej­skej firmy Kyung-In Synt­he­tic. “Nové solárne panely sa tešia úspe­chu hlavne vďaka efek­ti­vite a jed­no­du­chosti. Solárny panel o veľ­kosti 10x10 cm vyge­ne­ruje až 10 – 50 Wat­tov na meter štvor­cový.”

Výroba a dis­tri­bú­cia solár­nych pane­lov bohu­žiaľ nie je bez pre­ká­žok. Hneď prvou je finančná nároč­nosť zaob­sta­ra­nia tla­čiarne. Panely sú navyše veľmi cit­livé na vlhosť. Pri prí­pad­nom poško­dený fanelu a vnik­nutí vody sa stáva panel nefunkč­ným. Na prob­léme však pra­cujú via­ceré firmy. Ich cie­ľom je vyvi­núť nový povrch pane­lov, ktorý by im dodal odol­nosť voči vode. Pokiaľ sa fir­mám podarí panely zdo­ko­na­liť, môžeme sa tešiť na obrov­ské zmeny. Aj keď ich u nás možno nebudú inšta­lo­vať, len si to pred­stav, k elek­trine sa dostane vyše 1,3 miliardy ľudí, ktorí sa postu­pom času zrejme dostanú aj na Inter­net a ku všet­kým infor­má­ciám. Bude to obrov­ský krok, kto­rého následky si ešte nevieme ani pred­sta­viť!

Zdroj: Inhabitat.com

Pridať komentár (0)