Tomáš Ondrejka: Tech­Pe­aks je miesto, kde môžem rea­li­zo­vať svoje nápady

Kristína Hlavová / 6. máj 2014 / Tools a produktivita

Mladý, 24-ročný cha­lan Tomáš Ondrejka z Nového Mesta nad Váhom stíha vo svo­jom živote naozaj veľa. Nie je typic­kým štu­den­tom, ktorý ide zo školy rovno domov, a tým končí jeho záu­jem roz­ví­jať sa. Štu­duje na dvoch vyso­kých ško­lách súčasne, pri­čom ide o veľmi zau­jí­mavú kom­bi­ná­ciu – právo a mar­ke­tin­gová komu­ni­ká­cia. Pre­zra­dil mi, že vo voľ­nom čase sa okrem Kick­re­sume, uče­nia a práce venuje v zime sno­wbo­ar­dingu a v lete skúša surf a long­bo­ard. Medzi­ča­som bol doma a tak som ho vyspo­ve­dala, aby som zis­tila, ako sa mu darí v Tech­Pe­aks, ktorý práve pre­bieha.

Ako ste sa dostali do Tech­Pe­aks?

O akce­le­rá­tore Tech­Pe­aks sme sa dozve­deli na pred­náške v slo­ven­skom cowor­kingu The Spot. Zau­jala nás táto mož­nosť, a tak sme sa tam na poslednú chvíľu pri­hlá­sili. Vybrali nás do dru­hého kola, pre­šli sme online poho­vo­rom a skon­čili sme ako náh­rad­níci. Našťas­tie sa jeden tím odhlá­sil a nám pri­šiel email, že za mesiac ces­tu­jeme do Trenta v Talian­sku.

Pre­zraď nám, ako to tam fun­guje? Čo robíte? Čo vám to pri­nieslo?

Tech­Pe­aks je tak tro­chu uni­kátny akce­le­rá­tor. Ako možno pocho­piť už z názvu, je to o ”people acce­le­ra­tor”. Zna­mená to, že v prvom rade ide o ľudí, vzde­lá­va­nie a pre­menu ich nápa­dov na sku­točné pro­jekty. Ako jeden z mála akce­le­rá­to­rov pri­jíma aj jed­not­liv­cov, ktorí zatiaľ nemajú nápad na biz­nis. Momen­tálne je tu spolu viac ako 50 ľudí z 18 kra­jín sveta.

Celý prog­ram je pomerne náročný, nakoľko každý deň máme pred­nášky a works­hopy s men­tormi, ktoré nás majú nakop­núť. Ďal­šou výho­dou je, že Tech­Pe­aks ako jeden z mála akce­le­rá­to­rov posky­tuje uby­to­va­nie, a dokonca aj vrec­kové, ktoré je na naše pomery naozaj štedré. Navyše na konci prog­ramu je demo day. Na ňom sa všetky pro­jekty pred­sta­via poten­ciál­nym inves­to­rom a majú tak šancu zís­kať prvé inves­tí­cie. Dokonca aj samotný Tech­Pe­aks inves­tuje do vybra­ných star­tu­pov 50 000 eur bez nároku na podiel vo firme.

Kde sa to celé odo­hráva?

Tech­Pe­aks sa nachá­dza v meste Trento, na severe Talian­ska. Trento je typické talian­ske mesto. Nachá­dza sa priamo v srdci Álp, takže všade naokolo sú tri­tíc met­rov vysoké hory.

S akým pro­jek­tom ste sa pri­hlá­sili vy?

Do Tech­Pe­aks sme sa pri­hlá­sili ako tím, ktorý pra­cuje na pro­jekte Kick­re­sume. Je to vlastne jed­no­du­chý nástroj na tvorbu pek­ných živo­to­pi­sov. Pro­jekt Kick­re­sume sme zalo­žili s Peťom Ďuri­šom, ktorý sa stará o dizajn a neskôr sa k nám pri­dal prog­ra­má­tor Samo Láska, takže už sme kom­pletný „kil­ler team“.

Momen­tálne pra­cu­jeme na nových fun­kciách a pro­jekt posú­vame tro­chu iným sme­rom ako dote­raz. Tech­Pe­aks nám dal už po prvom mesiaci veľmi veľa. Naučili sme sa pre­zen­to­vať náš pro­jekt pred inves­tormi a dostali sme super feed­back od prvo­tried­nych men­to­rov ako naprí­klad Evan Nis­sel­son z 500s­tar­tups.

Čo by si odpo­ru­čil ostat­ným, ktorí si zakla­dajú star­tup?

Určite by som odpo­ru­čil spra­viť si pred tým, ako začnete, poriadny pries­kum. Treba zis­tiť, kto je vaša kon­ku­ren­cia, kto sú zákaz­níci a či by pla­tili za váš pro­dukt alebo službu. Úplne postačí jed­no­du­chý dotaz­ník na to, aby ste zis­tili či váš pro­dukt vyrieši prob­lém poten­ciál­neho zákaz­níka. Takto sa dá ušet­riť veľmi veľa času a peňazí hneď na začiatku. Ak teda náj­dete svojho zákaz­níka, ostáva už len pus­tiť sa do toho, a to čím skôr. V tomto smere sa dá veľa naučiť naprí­klad na Star­tup­We­e­kende. Určite odpo­rú­čam zúčast­niť sa.

zdroj foto: Tomáš Ondrejka

Pridať komentár (0)