TOP 10 naj­lep­šie zará­ba­jú­cich You­Tu­be­rov!

Martin Bohunický / 17. októbra 2015 / Zaujímavosti

Všet­ci by sme chce­li zará­bať mili­ó­ny. Pred­stav si, že hráš hry, natá­čaš sa pri­tom, nechá­vaš svo­je emó­cie voľ­ne ply­núť a mili­ó­ny fanú­ši­kov ťa pri­tom sle­du­jú.

Ces­tu k také­mu­to bohat­stvu uká­zal švéd­sky hráč a hviez­da You­Tu­be Felix Kjell­berg, zná­my aj ako PewDie­Pie. Dnes už nie je sám. Zosta­vi­li sme reb­rí­ček desia­tich naj­lep­šie zará­ba­jú­cich You­Tu­be hviezd, kto­rí dohro­ma­dy zaro­bi­li od 1.6.2014 do 1.6.2015 dohro­ma­dy závrat­ných 54,5 mili­ó­na dolá­rov. Nie­kto­rí zará­ba­jú pran­ka­mi, nie­kto­rí si pros­te pat­la­jú make-up na tvár. To, ako si nie­kto­rí doká­žu zaro­biť mili­ó­ny otvá­ra otáz­ku, aké zvrá­te­né sú naše hod­no­ty v digi­tál­nom veku.

Aby som ti uká­zal, o čom to celé je, ku kaž­dé­mu mili­oná­ro­vi som pri­dal jeho naj­po­pu­lár­nej­šie video. 

1. PewDie­Pie: 12 mili­ó­nov

Švéd­sky hráč dosia­hol 10 miliárd vide­ní. Sta­čí mu hrať neja­kú hru a strie­lať pri­tom jeden vtip za dru­hým.

2. Smosh: 8,5 mili­ó­na dolá­rov

Ian Hecox a Ant­ho­ny Padil­la sú pria­te­lia od det­stva a slá­vu si zís­ka­li cez napo­dob­ňo­va­nie poké­mo­nov. Dnes majú päť rôz­nych kaná­lov a celo­ve­čer­ný film, naj­po­pu­lár­nej­šie sú však stá­le ich ske­če.

3. Fine Brot­hers: 8,5 mili­ó­na dolá­rov

Ben­ny a Rafi Fine taži­li z You­Tu­be ako nikto iný. Celé ich videá sú o tom, že si zavo­la­jú ľudí všet­kých veko­vých kate­gó­rií a natá­ča­jú ich reak­cie na iné videá. Naprí­klad aj tie, kto­ré uro­bil PewDie­Pie.

4. Lind­sey Stir­ling: 6 mili­ó­nov dolá­rov

Fan­tas­tic­ká hus­lis­t­ka robí cover ver­zie popu­lár­nych pies­ní a pri­dá­va k tomu taneč­né pohy­by. Nevy­da­la sa tra­dič­nou ces­tou, ako väč­ši­na “hviezd” (mno­hí začí­na­li natá­ča­ním sa pri hra­ní hier), no o to viac si mies­to v tom­to reb­ríč­ku zaslú­ži. Pod­ľa mňa dokon­ca naj­viac.

5. Rhett a Link: 4,5 mili­ó­na dolá­rov

Ďal­ší kama­rá­ti z det­stva si zís­ka­li slá­vu ori­gi­nál­ny­mi rekla­ma­mi. Naj­väč­šie prij­my potom priš­li z par­tner­stva s Gilet­te, Wendy’s ale­bo Toy­o­tou.

6. KSI: 4,5 mili­ó­na dolá­rov

Ďal­šia hviez­dič­ka, kto­rá si nesku­toč­né penia­ze zaro­bi­la hra­ním hier. Ola­ji­de Ola­tun­ji neskôr využil svo­ju slá­vu a začal koke­to­vať s hud­bou. Jeho sin­gel “Lam­borg­hi­ni” sa dokon­ca dosta­la aj do Brit­ských hit­pa­rád.

7. Michel­le Phan: 3 mili­ó­ny dolá­rov

Mno­ho diev­čat sle­du­je celeb­ri­ty a túžia vyze­rať, ako oni. Vďa­ka Phan je to teraz mož­né. Michel­le sa doká­že nama­lo­vať ako aká­koľ­vek celeb­ri­ta a na You­Tu­be pre­zen­tu­je svo­je tuto­riá­ly.

8. Lil­ly Sin­gh: 2,5 mili­ó­na dolá­rov

Ďal­šia celeb­ri­ta, kto­rá si zaro­bi­la tvor­bou krát­kych ske­čov.

9. Roman Atwo­od: 2,5 mili­ó­na dolá­rov

Roman tvo­rí krát­ke a jed­no­du­ché pran­ky. Nie­kto­rí ho nazý­va­jú nezre­lým, no jemu je to zrej­me jed­no. Pred­sa len, par­tner­stvo s Nis­sa­nom mu túto dušev­nú bolesť vylie­či.

10. Ros­sa­na Pan­si­no: 2,5 mili­ó­na dolá­rov

Kaž­dý má rád tor­ty a ešte viac tor­ty v tva­re nie­čo­ho, čo milu­je. Ros­sa­na uro­bi­la for­mát podob­ný tra­dič­ným kuchár­skym šou, no pred­sa úpl­ne jedi­neč­ný.

Čo dodať? Osob­ne nie som fanú­ši­kom pran­kov a podob­ných videí. Ak máš skve­lý nápad a talent, choď do toho. Ale dob­re si to naj­skôr zváž. Videá na You­Tu­be nie sú nepo­dob­né, ako trh v kaž­dom inom odvet­ví na sve­te. Uspe­jú naozaj len naj­lep­ší.

Poznám ľudí, kto­rí kvô­li vide­ám necha­li vyso­kú ško­lu. Poznám ľudí, kto­rí kvô­li vide­ám necha­li prá­cu. A nepo­da­ri­lo sa. Je zau­jí­ma­vé vidieť, ako nie­kto zaro­bil mili­ó­ny dolá­rov za nato­če­nie pár videí. No nikto ti neuká­že stá­ti­sí­ce, urči­te aj mili­ó­ny ľudí, kto­rí zly­ha­li. V kaž­dom prí­pa­de, ak nemáš čo stra­tiť, tak sme­lo.

zdroj: forbes.com

Pridať komentár (0)