TOP 10 naj­lep­šie zará­ba­jú­cich You­Tu­be­rov!

Martin Bohunický / 17. októbra 2015 / Zaujímavosti

Všetci by sme chceli zará­bať mili­óny. Pred­stav si, že hráš hry, natá­čaš sa pri­tom, nechá­vaš svoje emó­cie voľne ply­núť a mili­óny fanú­ši­kov ťa pri­tom sle­dujú.

Cestu k také­muto bohat­stvu uká­zal švéd­sky hráč a hviezda You­Tube Felix Kjell­berg, známy aj ako PewDie­Pie. Dnes už nie je sám. Zosta­vili sme reb­rí­ček desia­tich naj­lep­šie zará­ba­jú­cich You­Tube hviezd, ktorí dohro­mady zaro­bili od 1.6.2014 do 1.6.2015 dohro­mady závrat­ných 54,5 mili­óna dolá­rov. Nie­ktorí zará­bajú pran­kami, nie­ktorí si proste pat­lajú make-up na tvár. To, ako si nie­ktorí dokážu zaro­biť mili­óny otvára otázku, aké zvrá­tené sú naše hod­noty v digi­tál­nom veku.

Aby som ti uká­zal, o čom to celé je, ku kaž­dému mili­oná­rovi som pri­dal jeho naj­po­pu­lár­nej­šie video. 

1. PewDie­Pie: 12 mili­ó­nov

Švéd­sky hráč dosia­hol 10 miliárd videní. Stačí mu hrať nejakú hru a strie­lať pri­tom jeden vtip za dru­hým.

2. Smosh: 8,5 mili­óna dolá­rov

Ian Hecox a Ant­hony Padilla sú pria­te­lia od det­stva a slávu si zís­kali cez napo­dob­ňo­va­nie poké­mo­nov. Dnes majú päť rôz­nych kaná­lov a celo­ve­černý film, naj­po­pu­lár­nej­šie sú však stále ich skeče.

3. Fine Brot­hers: 8,5 mili­óna dolá­rov

Benny a Rafi Fine tažili z You­Tube ako nikto iný. Celé ich videá sú o tom, že si zavo­lajú ľudí všet­kých veko­vých kate­gó­rií a natá­čajú ich reak­cie na iné videá. Naprí­klad aj tie, ktoré uro­bil PewDie­Pie.

4. Lind­sey Stir­ling: 6 mili­ó­nov dolá­rov

Fan­tas­tická hus­lis­tka robí cover ver­zie popu­lár­nych piesní a pri­dáva k tomu tanečné pohyby. Nevy­dala sa tra­dič­nou ces­tou, ako väč­šina “hviezd” (mnohí začí­nali natá­ča­ním sa pri hraní hier), no o to viac si miesto v tomto reb­ríčku zaslúži. Podľa mňa dokonca naj­viac.

5. Rhett a Link: 4,5 mili­óna dolá­rov

Ďalší kama­ráti z det­stva si zís­kali slávu ori­gi­nál­nymi rekla­mami. Naj­väč­šie prijmy potom prišli z par­tner­stva s Gilette, Wendy’s alebo Toy­o­tou.

6. KSI: 4,5 mili­óna dolá­rov

Ďal­šia hviez­dička, ktorá si nesku­točné peniaze zaro­bila hra­ním hier. Ola­jide Ola­tunji neskôr využil svoju slávu a začal koke­to­vať s hud­bou. Jeho sin­gel “Lam­borg­hini” sa dokonca dostala aj do Brit­ských hit­pa­rád.

7. Michelle Phan: 3 mili­óny dolá­rov

Mnoho diev­čat sle­duje celeb­rity a túžia vyze­rať, ako oni. Vďaka Phan je to teraz možné. Michelle sa dokáže nama­lo­vať ako aká­koľ­vek celeb­rita a na You­Tube pre­zen­tuje svoje tuto­riály.

8. Lilly Singh: 2,5 mili­óna dolá­rov

Ďal­šia celeb­rita, ktorá si zaro­bila tvor­bou krát­kych ske­čov.

9. Roman Atwood: 2,5 mili­óna dolá­rov

Roman tvorí krátke a jed­no­du­ché pranky. Nie­ktorí ho nazý­vajú nezre­lým, no jemu je to zrejme jedno. Predsa len, par­tner­stvo s Nis­sa­nom mu túto duševnú bolesť vylieči.

10. Ros­sana Pan­sino: 2,5 mili­óna dolá­rov

Každý má rád torty a ešte viac torty v tvare nie­čoho, čo miluje. Ros­sana uro­bila for­mát podobný tra­dič­ným kuchár­skym šou, no predsa úplne jedi­nečný.

Čo dodať? Osobne nie som fanú­ši­kom pran­kov a podob­ných videí. Ak máš skvelý nápad a talent, choď do toho. Ale dobre si to naj­skôr zváž. Videá na You­Tube nie sú nepo­dobné, ako trh v kaž­dom inom odvetví na svete. Uspejú naozaj len naj­lepší.

Poznám ľudí, ktorí kvôli videám nechali vysokú školu. Poznám ľudí, ktorí kvôli videám nechali prácu. A nepo­da­rilo sa. Je zau­jí­mavé vidieť, ako nie­kto zaro­bil mili­óny dolá­rov za nato­če­nie pár videí. No nikto ti neukáže stá­ti­síce, určite aj mili­óny ľudí, ktorí zly­hali. V kaž­dom prí­pade, ak nemáš čo stra­tiť, tak smelo.

zdroj: forbes.com

Pridať komentár (0)