Top 10 naj­lu­xus­nej­ších domov na Airbnb

Martin Bohunický / 28. august 2015 / Tools a produktivita

Airbnb evi­duje 30 mili­ó­nov zabo­oko­vaní uby­to­va­nia denne. Ven­ture inves­tori už do spo­loč­nosti vra­zili skoro 700 mili­ó­nov dolá­rov a rast firmy je taký rýchly, že ju pre­dur­čuje stať sa jed­ným z najús­peš­nej­ších star­tu­pov vôbec. Okrem lac­ného pre­spa­nia tu náj­deš aj jedny z naj­lu­xus­nej­ších a naji­dy­lic­kej­ších miest na svete. 

Airbnb ti ponúkne doslova čokoľ­vek — od pre­na­ja­tia miesta na gauči až po krásne veľké vily. Svoje si tu nájdu aj tí naj­ná­roč­nejší. Vybrali sme pre teba 10 naj­lu­xus­nej­ších domov, aké sa nám poda­rilo nájsť, no za výber neru­číme. S jed­ným mili­ó­nom mož­ností je ťažké pre­skú­mať všetko, čo Airbnb ponúka. Ak si ale pri­pla­tíš, týchto 10 miest ťa zaru­čene nes­klame.

Beverly Hills, Cali­for­nia

Život ako celeb­rita? Táto vila so šies­timi spál­ňami sa nachá­dza priamo na sláv­nej Mul­hol­land Drive (ja to poznám len z GTA: San Andreas). Bazén, hol­ly­wo­od­ske celeb­rity v sused­stve (maji­teľ však pocho­pi­teľne nechce pre­zra­diť, ktoré) a pre­sk­lené steny. No luxus nie je zadarmo. Za noc tu zapla­tíš 1,395 dolá­rov.

Tos­kán­sko, Talian­sko

Obklo­pený oli­vov­níkmi a vinoh­radmi ponúka toto miesto všetko, čo v Tos­kán­sku hľa­dáš. Nád­herné tra­dičné miesto dýcha his­tó­riou. Je však súve­renne najd­rah­ším na zozname a môžu za to dve veci — 1.budovu posta­vil sám veľký Miche­lan­gelo a za 2. dom pre­šiel v roku 2001 roz­siah­lou rekon­štruk­ciou za obrov­ské mili­óny. Preto nech sa páči, za 7782 dolá­rov je na noc tvoj.

Nosy Be, Mada­gas­kar

Ak sa raz dosta­neš na Mada­gas­kar, určite pre­mýš­ľaj nad týmto mies­tom. K dis­po­zí­cií je bazén, 5 spální, nád­herné výhľady, dokonca vlastné kino a per­so­nál. A to všetko za 324 dolá­rov na noc.

Pocas­set, Mas­sa­chu­setts

Za 500 dolá­rov na noc si uži­ješ výhľad na more do všet­kých sve­to­vých strán a pri­pra­vená je pre teba dokonca súkromná pláž.

Sin­tra, Por­tu­gal­sko

Región Sin­tra je mies­tom, kde náj­deš via­cero his­to­ric­kých pamia­tok, vrá­tane mno­hých hra­dov. Tento kon­krétny síce nikdy nebol domo­vom žiad­neho kráľa či krá­ľov­nej, no na prvý pohľad to ani nespoz­náš. Pánom tohto hradu sa môžeš stať za 1760 dolá­rov na noc.

Talpe, Srí Lanka

Šesť spální, vlastný bazén, súkromná pláž, osobný šéf­ku­chár. To všetko ponúka tento sym­pa­tický dom­ček za 800 dolá­rov na noc.

Luzern, Švaj­čiar­sko

Nád­herné výhľady na oko­lité hory a tra­dičný pôvab je to, čo robí tento dom atrak­tív­nym. Náj­deš tu aj bazén, no ako vidíš, pla­vecké dĺžky v ňom robiť asi nebu­deš. Zapla­tíš tu 731 dolá­rov na noc.

Mon­te­cito, Cali­for­nia

5-hviez­dič­ková vila priamo v Santa Bar­bare ponúka obrov­ské von­kaj­šie aj vnú­torné kuchyne, kde si môžeš sám uva­riť. Večer sa potom môžeš vydať na blízku pláž, kde si roz­lo­žíš oheň a uži­ješ si západ slnka. To všetko za 950 dolá­rov na noc.

Nash­ville

V meste hudby sa nachá­dza takýto dom­ček, ktorý však nemá s coun­try prí­liš spo­ločné. Za 1500 dolá­rov na noc tu náj­deš 5 spální a sku­točný luxus.

Kwale Coast, Keňa

Naj­lac­nej­šie uby­to­va­nie v našom výbere. 227 dolá­rov zapla­tíš za uby­to­va­nie, ktoré je často vyš­šie ako oblaky. S nád­her­ným výhľa­dom máš pred očami vše­tok sku­točný africký život — slony, opice, žirafy a podobne.

Pridať komentár (0)