Top 15 kníh o biz­nise a star­tu­poch

Rišo Néveri / 14. októbra 2014 / Tools a produktivita

Hľa­dáš inšpi­rá­ciu pre začia­tok, uži­točné rady, alebo potre­bu­ješ roz­pá­liť pod­ni­ka­teľš­kého ducha? Top pod­ni­ka­te­lia, pre­zra­dili ich top knihu o biz­nise. Nasle­du­júci zoznam 15 kníh je výsled­kom súhrnu odpo­vedí opý­ta­ných.

Poďme sa však ešte pred tým veľ­kým zozna­mom pozrieť na tvoje top knihy o biz­nise :). Akú knihu by si odpo­ru­čil ako povinné číta­nie pre kole­gov-star­tu­pis­tov a pod­ni­ka­te­ľov? Tvoju vyvo­lenú, alebo vyvo­lené, ak ich je viac, napíš do dis­ku­sie pod člán­kom.

1. The Lean Star­tup

Autor: Eric Ries

2. The 4-Hour Work­week

Autor: Timothy Fer­riss

3. Rework

Autor: Jason Fried

4. How to Win Friends and Influ­ence People

Autor: Dale Car­ne­gie

5. Think and Grow Rich

Autor: Napo­leon Hill

6. The E-Myth Revi­si­ted

Autor: Michael E. Ger­ber

7. The Alche­mist

Autor: Paulo Coelho

8. The $100 Star­tup

Autor: Chris Guil­le­beau

9. Deli­ve­ring Hap­pi­ness

Autor: Tony Hseih

10. The Mil­li­onaire Fastlane

Autor: MJ DeMarco

11. Purple Cow

Autor: Seth Godin

12. Mas­tery

Autor: Robert Gre­ene

13. Influ­ence: The Psy­cho­logy of Per­su­asion

Autor: Robert B. Cial­dini

14. Good to Great

Autor: Jim Col­lins

15. Crush it!

Autor: Gary Vay­ner­chuk


Zdroj: entrepreneuronfire.com
Pridať komentár (0)