TOP 15 naj­zau­jí­ma­vej­ších vyná­le­zov 2016

Rudolf Nečas / 17. septembra 2016 / Tech a inovácie

Ľud­ská vyna­lie­za­vosť a kre­a­ti­vita nemajú hra­níc, o čom sved­čia aj tieto cool vyná­lezy.

Každý deň ľudia po celom svete vynájdu niečo nové a úžasné. Zdá sa to ako včera, keď boli všetky tieto fas­ci­nu­júce veci len pred­sta­vami sci-fi spi­so­va­te­ľov, ale dnes sú rea­li­tou a pou­žíva ich množ­stvo oby­čaj­ných ľudí.

Levi­tu­júci bon­sai

Oby­čajné kve­ti­náče? Tie sú zasta­rané — kve­ti­náče by mali lie­tať! S týmto hes­lom, Hos­hin­chu vyna­šiel levi­tu­júce kve­ti­náče, ktoré pri­nesú tro­chu budúc­nosti do kaž­dej domác­nosti.

Obloha v lie­tadle

Lie­ta­nie lie­tad­lom je nie­kedy nudné a to najmä v prí­pade, že let dlho trvá. Boeing to vzal na vedo­mie a roz­ho­dol sa navr­hnúť lie­tadlá s obra­zov­kami na pod­lahe a strope, na kto­rých budú môcť pasa­žieri vidieť mraky a nočnú oblohu. Jediná vec, ktorá príde na myseľ pri vstupe do také­hoto lie­tadla je “Vau!”

Zaria­de­nie na recyk­lá­ciu papiera pre kan­ce­lá­rie

Recyk­lá­cia papiera je náročná na čas a úsi­lie. Japon­ská spo­loč­nosť EPSON sa roz­hodla nájsť rie­še­nie tohto prob­lému. Prišli s pomerne malým zaria­de­ním, ktoré zre­cyk­luje papier v prie­behu nie­koľ­kých hodín a nemi­nie pri tom ani kvapku vody. Toto by malo byť povin­ným vyba­ve­ním v kaž­dej kan­ce­lá­rií.

Núdzová kabína pre lie­tadlá

Bez­peč­nosť letu je pre ces­to­va­te­ľov pri­ori­tou číslo jedna, takže vedci neus­tále pra­cujú na nových a vylep­še­ných bez­peč­nost­ných sys­té­moch, ktoré umož­nia pohodlné a bez­pečné lety. Ukra­jin­ský vyná­lezca Vla­di­mir Tata­renko navrhol sys­tém, ktorý v prí­pade núdze oddelí pries­tor pre ces­tu­jú­cich od lie­tadla a zaistí jeho hladké pri­stá­tie na akom­koľ­vek povr­chu.

Tab­let pre nevi­dia­cich

Tento tab­let umožní nevi­dia­cim pre­čí­tať desiatky tisíc kníh. Ukrýva v sebe mnoho malých sen­zo­rov, ktoré vystu­pujú z povr­chu ako bodky a tvo­ria tak pís­mená.

Živé komixy

Pokrok neobi­šiel ani ume­nie. Ume­lecká plat­forma boom­core vydala vôbec prvé živé komiksy. Stačí, keď otvo­ríš stránku, pozrieš sa na ňu cez kameru v tab­lete a postavy sa začnú pohy­bo­vať a hovo­riť. Komiksy neboli nikdy tak pútavé!

Obchod pre šofé­rov

Dahir Insaat v súčas­nej dobe buduje vôbec prvý super­mar­ket pre vodi­čov — Drive Mar­ket. Budeš v ňom môcť nakú­piť všetko, čo potre­bu­ješ bez toho, aby si musel vystú­piť z auta. Zau­jí­malo by ma, či sa do takého obchodu dá ísť aj pešo.

Super­tenká ohybná obra­zovka

Zdá sa, že výrob­co­via tele­ví­zií dosiahli naj­men­šiu možnú hrúbku obra­zo­viek. Už sa nebu­deš musieť tepe­riť s tým veľ­kým, nemo­tor­ným tele­ví­zo­rom. Proste ho len zro­lu­ješ a ideš.

Stroj na pre­sá­dza­nie stro­mov

Tento stroj pod náz­vom Dutch­man, dokáže vo veľmi krát­kom čase pre­sa­diť celé stromy. Stromy počas tohto pro­cesu nepoš­kodí a môžu byť ľahko pre­su­nuté na iné miesto.

Čis­tič mora

Jed­ného dňa sa chlapci z The Sea­bin Pro­ject roz­hodli, že by sa mali posta­rať o eko­ló­giu a vynašli zaria­de­nie, ktoré čistí vodu od odpad­kov. Je neuve­ri­teľne jed­no­du­ché, ale záro­veň veľmi uži­točné.

Holo­gra­fický tele­port

Výskum­níci spo­loč­nosti Mic­ro­soft prišli so zaria­de­ním, ktoré je podobné tým, aké si už videl v sci-fi fil­moch. Dokonca aj keď je osoba, s kto­rou hovo­ríš veľmi ďaleko, môže sa roz­prá­vať a inte­ra­go­vať s tvo­jim holo­gra­fic­kým obra­zom.

Tla­čia­reň na nechty

Chceš mať každý deň nové skvelé vzory na nech­toch, ale nemáš na to čas a trpez­li­vosť? Tak tento vyná­lez je presne pre teba! Stačí keď nahráš ľubo­voľný obrá­zok zo smart­fónu do nail­bot-a, a ten ho vytlačí na tvoje nechty. Aké krásne jed­no­du­ché.

Hover­bo­ard, ktorý naozaj lieta

Názov hover­bo­ard dnes spá­jame s vše­li­ja­kými mož­nými pro­duktmi, ale žia­den z nich nie je presne to, čo sme chceli — lie­tať ako Marty McFly. Asi naj­viac sa fil­mo­vému hover­bo­ardu pri­bli­žuje Arca­Bo­ard, ale ten si roz­hodne nescho­váš do batohu tak, ako hrdina z Návratu do budúc­nosti. Váži totiž cez 80 kíl. 

Holo­gramy Magic Leap

Čo môže byť viac neob­vyklé než obrov­ská veľ­ryba priamo v škol­skej telo­cvični? Magic Leap dokáže vytvá­rať nie­len obrie mor­ské prí­šery, ale tiež dra­kov, ružové slony a dokonca aj celé svety.

Hasiaca bomba

A na koniec vecička, ktorá by mala byť prí­tomná v kaž­dom kufri auta a kaž­dej domác­nosti. Táto malá bomba dokáže uha­siť veľký požiar a zachrá­niť veľa živo­tov.

zdroj: brightside.me, zdroj titul­nej foto­gra­fie: blogs.windows.com

Pridať komentár (0)