TOP 35 news­let­te­rov, ktoré sa roz­hodne oplatí sle­do­vať

Lukáš Gašparík jr. / 24. mája 2015 / Tools a produktivita

Kým podľa mno­hých emaily už pomaly vymie­rajú a najmä strá­cajú na svo­jej efek­ti­vite, ešte vždy sa tu však nájdu aj tie skvelé, ktoré sa oplatí sle­do­vať za každú cenu. Tu je výber tých TOP.

Správy

ReadT­hisT­hing

Ide o jeden fan­tas­tický kúsok žur­na­lis­tic­kého news­let­teru, ktorý sa určite oplatí sle­do­vať. Aj preto je na prvom mieste nášho zoznamu.

unnamed

The Skimm

Váš inter­nový sprie­vodca novým dňom. Každé ráno vám tento news­let­ter pri­náša potrebné infor­má­cie, aby ste mohli v kľude začať svoj nový deň

The Daily Beast

Jed­no­du­cho všetky novinky zo sveta na jed­nom mieste.

NextD­raft

Rýchly a zábavný pohľad na prí­behy z minú­leho dňa.

unnamed (1)

The Daily Water Cooler

Určite jeden z najk­raj­ších news­let­te­rov, ktorý vám každé ráno pri­ne­sie nád­herný email pre­pl­nený novin­kami.

NY Times: What We’re Rea­ding

Zís­kajte dva krát do týždňa hot odpo­rú­ča­nia od redak­to­rov NY Times.

Smas­hing Maga­zine

News­let­ter plný uži­toč­ných rád, tipov a tri­kov pre váš každý deň. Vychý­dza 2 krát do mesiaca.

Tech

Buf­fer

Hľa­dáte free pora­den­stvo v oblasti sociál­nych sietí? Práve ste ho našli.

Mat­ter­mark

News­let­ter zasve­tený svetu pod­ni­ka­nia, inves­tí­ciám a všet­kých dôle­ži­tých infor­má­ciám týka­jú­cich sa star­tu­po­vého eko­sys­tému.

Real Future

Ďalší skvelý news­let­ter, ktorý vám kaž­do­denne pri­náša 5 prí­be­hov z minu­losti pre­ne­se­ných do budúc­nosti. Jeho zame­ra­nie je sku­točne široké. 

Seth Godin

Zau­jí­mavé myš­lienky od úspeš­ného pod­ni­ka­teľa.

Char­ged

Tie top tech novinky zo sveta každý víkend vo vašom emaily.

UX Design Weekly

Zoznam tých naj­lep­ších tipov z oblasti UX dizajnu vybe­ra­ných každý týž­deň. 

Hac­ker­Ne­ws­let­ter

Skvelý news­let­ter, ktorý pri­náša hot infor­má­cie z oblastni star­tu­pov, tech­no­ló­gií, hac­ko­va­nia a z mnoho iného.

unnamed (2)

Star­tup­Di­gest

Sprie­vodca pre star­tupy na celom svete. Skvelé!

unnamed (3)

Pro­duct Hunt

Dostá­vajte zoznam tých naj­lep­ších pro­duk­tov každý deň.

Ask Leo

News­let­ter, v kto­rom náj­dete skvelé tipy a triky o tom, ako jed­no­du­cho veci fun­gujú.

Community.is

Týž­denný news­let­ter navr­hnutý tak, aby vzde­lá­val a inšpi­ro­val kaž­dého z nás.

Ume­nie a zábava

Expo­sure Weekly Selects

Skvelé fotky vo vašom emaily každý týž­deň

unnamed (4)

Casual Spec­ta­tor

Super jed­no­du­chý email s infor­má­ciami o športe. Buďte v obraze, stačí vám vedieť z kaž­dého rožku trošku.

Brain Pic­kings

Týž­denný pre­hľad člán­kov zame­raný na kre­a­ti­vitu, psy­cho­ló­giu, vedu, dizajn a mnoho ďal­šieho.

Screen Shot 2015-05-19 at 10.04.22 PM

Unsp­lash

Dostá­vajte kaž­dých 10 dní do svojho emailu 10 skve­lých free foto­gra­fií vo vyso­kom roz­lí­šení.

Zau­jí­ma­vosti 

Today in Tabs

Denný pre­hľad tých naj­hor­ších a občas aj naj­lep­ších strá­nok, ktoré ľudia poze­rajú na inter­nete.

Now I Know

Dostá­vajte každý deň nový email s jed­nou zau­jí­ma­vos­ťou.

Very Short List

Jedná sa o dizaj­novo nád­herný news­let­ter, ktorý vám pri­náša každý deň kul­túrne skvosty z celého sveta.

Milks­hake

Free news­let­ter, ktorý vás infor­muje nozaj o všet­kom. Doslova vám dodáva milks­hake infor­má­cií.

unnamed (6)

The Ed’s Up

Výber tých naj­lep­ších člán­kov, ktoré ste si mohli za posledný týž­deň pre­čí­tať.

Zdo­ko­na­ľo­va­nie sa

Furt­her

Týž­denný pre­hľad infor­má­cií, ktorý vám pomôže zvý­šiť vašu efek­ti­vivtu a poten­ciál. Tie naj­lep­šie tipy, trendy a prí­behy, ktoré vám pomôžu dosiah­nuť váš cieľ.

Here­tic

Denný news­let­ter o pod­ni­kaní, víziách a o tom, ako si ísť za svo­jim cie­ľom.

Think Cle­arly

Jedná sa o uni­kátny ručne písaný news­let­ter, ktorý hovorí o tom, že všetko začína prázd­nou strán­kou, treba len začať.

Impro­bable Rese­arch

Výskum, ktorý núti ľudí najprv sa zasmiať a potom nad tým pou­va­žo­vať.

The Art of Non-Con­for­mity

Nekon­večný news­let­ter o živote, práci, ale aj ces­to­vaní.

Wait but why

Tento news­let­ter je cel­kom ťažké opí­sať, avšak určite sa ho oplatí sle­do­vať.

unnamed (7)

This Is True

Týž­denný pre­hľad, ktorý vám pri­náša infor­má­cie o tých naj­väč­ších bizar­nos­tiach z celého sveta.

Life Edi­ted

Navrh­nite si svoj život tak, aby ste mali viac peňazí, zdra­via a šťas­tia a to všetko bez zby­toč­ného trá­pe­nia.

zdroj: The­Next­Web

Pridať komentár (0)